Vragen over mogelijk onrecht­matig afschot van vogels in Ouden­bosch


Indiendatum: 9 jun. 2021

Geacht college,

Vanuit de omgeving van Oudenbosch krijgt de fractie van de Partij voor de Dieren signalen dat er, mogelijk zonder de benodigde toestemming, op verschillende vogelsoorten wordt gejaagd en/of aan schadebestrijding wordt gedaan. De geweerschoten lijken te komen vanaf de Bosschendijk naar het veld daarnaast, direct grenzend aan de bebouwde kom. Op het perceel liggen meer dan 100 dode vogels waaronder kraaiachtigen en verschillende soorten duiven. Dit heeft bij ons geleid tot de volgende vragen.

1. Kunt u bij de gemeente Halderberge of de Omgevingsdienst (welke instantie hier de bevoegdheid heeft) nagaan of en voor welke dieren er een ontheffing/vrijstelling is van het verbod op doden van de dieren, en op welke wettelijke grondslag deze toestemming is verleend? Zo nee, waarom niet?

2. Kunt u bij het bevoegd gezag/de verlener van de ontheffing informeren welke vogelsoorten zijn gedood op het perceel en waarom? Zo nee, waarom niet?

3. Kunt u nagaan welke twee (verplichte) preventieve maatregelen (zoals vlaggen etc.) zijn genomen alvorens tot afschot is overgegaan? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

4. Zijn er bij u of andere instanties meldingen binnengekomen over deze jachtpartijen op het desbetreffende perceel? Wat is met die meldingen gedaan?

5. Volgens de melder van de geweerschoten en de gedode vogels, staat er een jachthut richting het veld. Staat deze jachthut daar rechtmatig? Zo ja, wanneer is de bouwvergunning verleend?

6. In de omgeving maakt men zich ernstige zorgen over de veiligheid van omwonenden, omdat er direct naast de bebouwde kom wordt geschoten. Bent u met ons van mening dat dit een uiterst onveilige situatie is? Zo nee, waarom niet?

7. Als u de vorige vraag niet kunt of wilt beantwoorden omdat u niet bekend bent met de specifieke situatie en/of omdat u op de zorgvuldigheid van de jager vertrouwt: Bent u bereid om de situatie op locatie te beoordelen en/of om op korte termijn SSiB of de Omgevingsdienst een bezoek te laten brengen aan de locatie? Zo nee, waarom niet?

8. Welke soorten vogels zijn er op of rond het perceel gedood en is dat volgens u rechtmatig gebeurd? Zo ja, welke soorten en op welke gronden? Zo nee, wat zijn uw constateringen? En zo nee, welke acties gaat u ondernemen?

Wij vernemen graag uw reactie en danken u bij voorbaat voor de beantwoording.


Met vriendelijke groet,

Marco van der Wel
Partij voor de Dieren Noord-Brabant

Bijlage: Foto’s van omwonenden van dode vogels op het perceel

Afgeschoten vogel Oudenbosch 1

Afgeschoten vogel Oudenbosch 2

Afgeschoten vogel Oudenbosch 3

Afgeschoten vogel Oudenbosch 4

Afgeschoten vogel Oudenbosch 5