Vragen over mogelijk onrecht­matig afschot van vogels in Ouden­bosch


Indiendatum: 9 jun. 2021

Geacht college,

Vanuit de omgeving van Oudenbosch krijgt de fractie van de Partij voor de Dieren signalen dat er, mogelijk zonder de benodigde toestemming, op verschillende vogelsoorten wordt gejaagd en/of aan schadebestrijding wordt gedaan. De geweerschoten lijken te komen vanaf de Bosschendijk naar het veld daarnaast, direct grenzend aan de bebouwde kom. Op het perceel liggen meer dan 100 dode vogels waaronder kraaiachtigen en verschillende soorten duiven. Dit heeft bij ons geleid tot de volgende vragen.

1. Kunt u bij de gemeente Halderberge of de Omgevingsdienst (welke instantie hier de bevoegdheid heeft) nagaan of en voor welke dieren er een ontheffing/vrijstelling is van het verbod op doden van de dieren, en op welke wettelijke grondslag deze toestemming is verleend? Zo nee, waarom niet?

2. Kunt u bij het bevoegd gezag/de verlener van de ontheffing informeren welke vogelsoorten zijn gedood op het perceel en waarom? Zo nee, waarom niet?

3. Kunt u nagaan welke twee (verplichte) preventieve maatregelen (zoals vlaggen etc.) zijn genomen alvorens tot afschot is overgegaan? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

4. Zijn er bij u of andere instanties meldingen binnengekomen over deze jachtpartijen op het desbetreffende perceel? Wat is met die meldingen gedaan?

5. Volgens de melder van de geweerschoten en de gedode vogels, staat er een jachthut richting het veld. Staat deze jachthut daar rechtmatig? Zo ja, wanneer is de bouwvergunning verleend?

6. In de omgeving maakt men zich ernstige zorgen over de veiligheid van omwonenden, omdat er direct naast de bebouwde kom wordt geschoten. Bent u met ons van mening dat dit een uiterst onveilige situatie is? Zo nee, waarom niet?

7. Als u de vorige vraag niet kunt of wilt beantwoorden omdat u niet bekend bent met de specifieke situatie en/of omdat u op de zorgvuldigheid van de jager vertrouwt: Bent u bereid om de situatie op locatie te beoordelen en/of om op korte termijn SSiB of de Omgevingsdienst een bezoek te laten brengen aan de locatie? Zo nee, waarom niet?

8. Welke soorten vogels zijn er op of rond het perceel gedood en is dat volgens u rechtmatig gebeurd? Zo ja, welke soorten en op welke gronden? Zo nee, wat zijn uw constateringen? En zo nee, welke acties gaat u ondernemen?

Wij vernemen graag uw reactie en danken u bij voorbaat voor de beantwoording.


Met vriendelijke groet,

Marco van der Wel
Partij voor de Dieren Noord-Brabant

Bijlage: Foto’s van omwonenden van dode vogels op het perceel

Afgeschoten vogel Oudenbosch 1

Afgeschoten vogel Oudenbosch 2

Afgeschoten vogel Oudenbosch 3

Afgeschoten vogel Oudenbosch 4

Afgeschoten vogel Oudenbosch 5

Indiendatum: 9 jun. 2021
Antwoorddatum: 5 jul. 2021

Vanuit de omgeving van Oudenbosch krijgt de fractie van de Partij voor de Dieren signalen dat er, mogelijk zonder de benodigde toestemming, op verschillende vogelsoorten wordt gejaagd en/of aan schadebestrijding wordt gedaan. De geweerschoten lijken te komen vanaf de Bosschendijk naar het veld daarnaast, direct grenzend aan de bebouwde kom. Op het perceel liggen meer dan 100 dode vogels waaronder kraaiachtigen en verschillende soorten duiven. Dit heeft bij ons geleid tot de volgende vragen.

1. Kunt u bij de gemeente Halderberge of de Omgevingsdienst (welke instantie hier de bevoegdheid heeft) nagaan of en voor welke dieren er een ontheffing/vrijstelling is van het verbod op doden van de dieren, en op welke wettelijke grondslag deze toestemming is verleend? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft in het Besluit natuurbescherming een zestal diersoorten aangewezen die in het gehele land belangrijke schade veroorzaken en ter voorkoming van schade gedood mogen worden. Deze zogenoemde landelijk vrijgestelde soorten zijn de Canadese gans, houtduif, kauw, vos, zwarte kraai en het konijn. Voor deze soorten hoeft geen ontheffing aangevraagd te worden.
Voor overlast van andere soorten dient een ontheffing bij ons te worden aangevraagd. Wij hebben geen verzoek tot ontheffing voor deze locatie ontvangen. Ook is er geen perceelgebonden machtiging aanwezig voor het gebruik van de door ons aan de Faunabeheereenheid verleende ontheffingen op voorhand.


2. Kunt u bij het bevoegd gezag/de verlener van de ontheffing informeren welke vogelsoorten zijn gedood op het perceel en waarom? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Er is geen ontheffing voor het perceel afgegeven. Door SSiB wordt nader onderzoek gedaan in deze casus. In dat kader is er ook contact met de politie. De resultaten van dit onderzoek zijn nog niet bekend.


3. Kunt u nagaan welke twee (verplichte) preventieve maatregelen (zoals vlaggen etc.) zijn genomen alvorens tot afschot is overgegaan? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Bij vrijgestelde soorten hoeven geen preventieve maatregelen genomen te worden. Bij het verlenen van een ontheffing worden de vereiste preventieve maatregelen in de ontheffingsvoorschriften opgenomen, Zoals in de beantwoording van vraag 1 is toegelicht, is er voor deze locatie echter geen machtiging voor het gebruik van een ontheffing actief.


4. Zijn er bij u of andere instanties meldingen binnengekomen over deze jachtpartijen op het desbetreffende perceel? Wat is met die meldingen gedaan?

Antwoord:
De ODBN heeft een melding ontvangen. Naar aanleiding hiervan is gevraagd om een eerste beginsel van bewijs te leveren in het kader van toezicht Wet natuurbescherming soorten. Dit is niet ontvangen, waardoor vanuit het bestuursrecht hierop niet verder is geacteerd. De casus is overgedragen aan SSiB, die dit in nader onderzoek heeft.
Wel is een melding bij de politie gedaan, zie de beantwoording van vraag 2.


5. Volgens de melder van de geweerschoten en de gedode vogels, staat er een jachthut richting het veld. Staat deze jachthut daar rechtmatig? Zo ja, wanneer is de bouwvergunning verleend?

Antwoord:
De gemeente Halderberge is ter plaatse gaan kijken en heeft geen jachthut aangetroffen. Ook heeft de gemeente ons laten weten dat er geen vergunning voor een jachthut is afgegeven.


6. In de omgeving maakt men zich ernstige zorgen over de veiligheid van omwonenden, omdat er direct naast de bebouwde kom wordt geschoten. Bent u met ons van mening dat dit een uiterst onveilige situatie is? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Het potentiele gevaar hangt sterk samen met de lokale situatie. Het is in ieder geval verboden de jacht uit te oefenen met gebruikmaking van het geweer binnen de bij besluit van de gemeenteraad vastgestelde grenzen van de bebouwde kom, of in de onmiddellijk aan de bebouwde kom grenzende terreinen. Dergelijke afstandseisen staan niet in de Wet natuurbescherming. Daarnaast dienen jagers zich te houden aan gedrags- en weidelijkheidsregels.


7. Als u de vorige vraag niet kunt of wilt beantwoorden omdat u niet bekend bent met de specifieke situatie en/of omdat u op de zorgvuldigheid van de jager vertrouwt: Bent u bereid om de situatie op locatie te beoordelen en/of om op korte termijn SSiB of de Omgevingsdienst een bezoek te laten brengen aan de locatie? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Door SSiB is deze zaak in onderzoek genomen. Daarbij heeft ook locatiebezoek plaatsgevonden.


8. Welke soorten vogels zijn er op of rond het perceel gedood en is dat volgens u rechtmatig gebeurd? Zo ja, welke soorten en op welke gronden? Zo nee, wat zijn uw constateringen? En zo nee, welke acties gaat u ondernemen?

Antwoord:
Zie de beantwoording van vraag 2.