Tech­nische vragen over onvol­doende aanvoer van mest bij mest­ver­werkers en mest­fraude


Indiendatum: 15 jun. 2021

Wij lezen dat mestverwerkers te kampen hebben met een te lage aanvoer van mest. Veehouders kunnen hun mest vaak goedkoper kwijt op de vrije markt, waardoor mestverwerkingsinstallaties niet op volle toeren kunnen draaien, en daardoor de business case niet rond dreigen te krijgen.

Wij hebben hierover een aantal technische vragen.

1. In welke mate speelt deze kwestie in Brabant?

2. Hoe verhoudt zich de lage aanvoer van mest aan mestverwerkers tot de te lage verwerkingscapaciteit in Brabant, wat de aanleiding is voor de huidige plannen voor realisatie van nog meer mestverwerkingscapaciteit?

3. Kunnen we een actueel overzicht van de vergunde en aangevraagde mestinitiatieven in Brabant ontvangen (zoals we eerdere jaren op aanvraag mochten ontvangen)?

Follow The Money berichtte recent over de mestfraude in België en Nederland. Ondanks dat het Planbureau voor de Leefomgeving in 2016, op basis van gegevens van de NVWA en RVO, schatte dat 30 tot 40 procent van de mest ‘in het zwarte circuit zit’, wordt er nog volop mestfraude gepleegd.

4. Zijn er signalen of gegevens bekend dat mestfraude van invloed is op de lage aanvoer van mest bij mestverwerkers? Zo ja, om welke signalen of gegevens gaat het?

5. Speelt de provincie een rol in de bestrijding van mestfraude, en zo ja, welke rol speelt de provincie?

6. Welke resultaten zijn er de afgelopen jaren geboekt in de bestrijding van mestfraude?

Indiendatum: 15 jun. 2021
Antwoorddatum: 16 jul. 2021

Wij lezen dat mestverwerkers te kampen hebben met een te lage aanvoer van mest. Veehouders kunnen hun mest vaak goedkoper kwijt op de vrije markt, waardoor mestverwerkingsinstallaties niet op volle toeren kunnen draaien, en daardoor de business case niet rond dreigen te krijgen.

Wij hebben hierover een aantal technische vragen.

1. In welke mate speelt deze kwestie in Brabant?

2. Hoe verhoudt zich de lage aanvoer van mest aan mestverwerkers tot de te lage verwerkingscapaciteit in Brabant, wat de aanleiding is voor de huidige plannen voor realisatie van nog meer mestverwerkingscapaciteit?

3. Kunnen we een actueel overzicht van de vergunde en aangevraagde mestinitiatieven in Brabant ontvangen (zoals we eerdere jaren op aanvraag mochten ontvangen)?

Follow The Money berichtte recent over de mestfraude in België en Nederland. Ondanks dat het Planbureau voor de Leefomgeving in 2016, op basis van gegevens van de NVWA en RVO, schatte dat 30 tot 40 procent van de mest ‘in het zwarte circuit zit’, wordt er nog volop mestfraude gepleegd.

4. Zijn er signalen of gegevens bekend dat mestfraude van invloed is op de lage aanvoer van mest bij mestverwerkers? Zo ja, om welke signalen of gegevens gaat het?

5. Speelt de provincie een rol in de bestrijding van mestfraude, en zo ja, welke rol speelt de provincie?

6. Welke resultaten zijn er de afgelopen jaren geboekt in de bestrijding van mestfraude?


Antwoord:
U heeft een aantal vragen gesteld nadat u berichten had gelezen dat mestverwerkers te kampen hebben met een te lage aanvoer van mest en berichten van Follow The Money had gelezen over mestfraude in België en Nederland.
De antwoorden op uw vragen zijn nog niet beschikbaar.

Uw vragen zijn niet eenvoudig om te beantwoorden. Deels ook omdat de provincie niet zelf over de informatie beschikt. Dat betekent niet dat uw vragen niet relevant zijn.

De concept Uitvoeringsagenda Mest zal een groot deel van uw vragen beantwoorden. Er wordt momenteel ambtelijk gewerkt aan deze UA Mest. De exacte planning is nog niet bekend maar deze concept UA Mest zal in de loop van dit jaar beschikbaar komen.