Tech­nische vragen over over­tre­dingen tijdens werk­zaam­heden bij recre­a­tie­terrein de Zwarte Bergen


Indiendatum: 7 jun. 2021

Op 11 mei heeft de fractie van de Partij voor de Dieren schriftelijke vragen gesteld over overtredingen van de Wet natuurbescherming op recreatieterrein de Zwarte Bergen in de gemeente Bergeijk. Inmiddels heeft de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) een controle op het park uitgevoerd en geen zware overtredingen geconstateerd. Dit heeft bij ons geleid tot de volgende technische vragen.

1. Kunnen wij (het verslag met) de bevindingen van de ODZOB tijdens het bezoek aan de Zwarte Bergen inzien?

Hartelijk dank voor de beantwoording van onze schriftelijke vragen over overtredingen tijdens werkzaamheden bij recreatieterrein de Zwarte Bergen, ingekomen op 11 mei 2021 en beantwoord op 31 mei 2021. Op 30 april 2021 hebt u voor de werkzaamheden een ontheffingsaanvraag Wet natuurbescherming soorten ontvangen. Deze is nog niet inhoudelijk in behandeling genomen, zo blijkt uit uw beantwoording. Echter de werkzaamheden zijn in maart gestart. Dit heeft bij ons geleid tot de volgende technische vragen.

2. Klopt het dat de werkzaamheden zijn gestart zonder de benodigde toestemming, omdat de ontheffingsaanvraag nog niet inhoudelijk is behandeld?

3. Wat is de reden dat de aanvraag (nog) niet behandeld is?

4. Hoe kan het dat de werkzaamheden zijn begonnen zonder een positieve beslissing op de ontheffingsaanvraag van uw zijde?

5. Hoe is het proces wat betreft de werkzaamheden en de aanvraag tot ontheffing precies verlopen?

6. Wat gebeurt er nu verder in het proces en wat betreft de werkzaamheden?

Indiendatum: 7 jun. 2021
Antwoorddatum: 10 jun. 2021

Op 11 mei heeft de fractie van de Partij voor de Dieren schriftelijke vragen gesteld over overtredingen van de Wet natuurbescherming op recreatieterrein de Zwarte Bergen in de gemeente Bergeijk. Inmiddels heeft de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) een controle op het park uitgevoerd en geen zware overtredingen geconstateerd. Dit heeft bij ons geleid tot de volgende technische vragen.

1. Kunnen wij (het verslag met) de bevindingen van de ODZOB tijdens het bezoek aan de Zwarte Bergen inzien?

Antwoord:
Het bezoekverslag is als bijlage bijgevoegd.


Hartelijk dank voor de beantwoording van onze schriftelijke vragen over overtredingen tijdens werkzaamheden bij recreatieterrein de Zwarte Bergen, ingekomen op 11 mei 2021 en beantwoord op 31 mei 2021. Op 30 april 2021 hebt u voor de werkzaamheden een ontheffingsaanvraag Wet natuurbescherming soorten ontvangen. Deze is nog niet inhoudelijk in behandeling genomen, zo blijkt uit uw beantwoording. Echter de werkzaamheden zijn in maart gestart. Dit heeft bij ons geleid tot de volgende technische vragen.

2. Klopt het dat de werkzaamheden zijn gestart zonder de benodigde toestemming, omdat de ontheffingsaanvraag nog niet inhoudelijk is behandeld?

Antwoord:
Er is nog niet besloten op de ontheffingsaanvraag, er is dan ook geen ontheffing afgegeven.
Daarnaast is geconstateerd dat er geen werkzaamheden zijn uitgevoerd waarvoor een ontheffing nodig is. Voor de werkzaamheden die zijn uitgevoerd geldt alleen de zorgplicht. Er is niet vastgesteld dat er niet aan de zorgplicht is voldaan.


3. Wat is de reden dat de aanvraag (nog) niet behandeld is?

Antwoord:
Ontheffingsaanvragen soortenbescherming worden gewoonlijk op datum van binnenkomst in behandeling worden genomen. Deze aanvraag is nog niet aan de beurt.


4. Hoe kan het dat de werkzaamheden zijn begonnen zonder een positieve beslissing op de ontheffingsaanvraag van uw zijde?

Antwoord:
Er zijn geen werkzaamheden uitgevoerd, waarvoor een ontheffing nodig was. Voor de werkzaamheden die worden uitgevoerd geldt alleen de zorgplicht. Er is niet vastgesteld dat er niet aan de zorgplicht is voldaan.


5. Hoe is het proces wat betreft de werkzaamheden en de aanvraag tot ontheffing precies verlopen?

Antwoord:
Aanvraag
Op 30 april 2021 heeft de ODBN een ontheffingsaanvraag Wet natuurbescherming (Wnb) soorten ontvangen.
Op 7 mei 2021 is een ontvangstbevestiging verzonden vanuit de ODBN.
Voorafgaand aan de aanvraag is geen contact geweest tussen de ODBN en de initiatiefnemer of diens adviseur aangaande de ontheffingsaanvraag


6. Wat gebeurt er nu verder in het proces en wat betreft de werkzaamheden?

Aanvraag ontheffing
De verwachting is dat de ODBN de aanvraag eind augustus inhoudelijk in behandeling zal nemen. De aanvrager wordt hiervan op de hoogte gesteld door de vergunningverlener. De vergunningverlener zal starten met de inhoudelijke beoordeling van de aangeleverde stukken.
Indien de vergunningverlener aanvullende gegevens nodig heeft om tot een besluit te kunnen komen zal hij/zij een ‘Verzoek om aanvullende gegevens’ verzenden aan de initiatiefnemer.
Na beantwoording van dit verzoek om aanvullende gegevens zal de vergunningverlener overgaan tot besluitvorming.
Dit standaardproces zal gevolgd worden, mits de kwaliteit van de aanvraag dat toelaat.

Werkzaamheden
Het broedseizoen is nagenoeg afgelopen, in de quickcan staan alleen waarnemingen van vleermuisverblijfplaatsen in gebouwen. Hieraan mogen dus geen sloop of andere werkzaamheden plaats vinden, voordat de ontheffing met mitigerende voorwaarden is verleend. En dan zal er controle plaats vinden op de uitvoering van de mitigerende maatregelen. Zijn deze niet uitgevoerd en er is wel met werkzaamheden aan de gebouwen begonnen dan wordt er handhavend opgetreden.