Tech­nische vragen over het protocol voor de bestrijding van de Japanse Duizend­knoop


Indiendatum: 7 jun. 2021

De invasieve Japanse Duizendknoop wordt in Nederland actief bestreden. Tijdelijke opslag van maaisel waar de Japanse Duizendknoop in zit, kan leiden tot nieuwe haarden, oftewel verspreiding van de soort. Dit heeft bij ons geleid tot de volgende technische vragen.

1. Welk protocol / welke protocollen zijn er voor het bestrijden van de Japanse Duizendknoop in Noord-Brabant?

2. Wie is er verantwoordelijk voor de uitvoering en het toezicht op de correcte uitvoering van de bestrijding van de Japanse Duizendknoop?

3. Wie is er verantwoordelijk voor het opstellen en (laten) uitvoeren van protocollen inzake regulier maaibeheer in gebieden waar de Japanse Duizendknoop voorkomt en is daarbij ook aandacht voor tijdelijke opslag van maaisel?

4. Is er vanuit de provincie communicatie of zijn er acties naar de Brabantse gemeenten die aandringen op een zodanig maaibeheer, tijdelijke opslag van maaisel enzovoort, dat verspreiding van de soort wordt voorkomen?

Indiendatum: 7 jun. 2021
Antwoorddatum: 8 jun. 2021

De invasieve Japanse Duizendknoop wordt in Nederland actief bestreden. Tijdelijke opslag van maaisel waar de Japanse Duizendknoop in zit, kan leiden tot nieuwe haarden, oftewel verspreiding van de soort. Dit heeft bij ons geleid tot de volgende technische vragen.

1. Welk protocol / welke protocollen zijn er voor het bestrijden van de Japanse Duizendknoop in Noord-Brabant?

Antwoord:
Hiervoor gelden landelijke richtlijnen, opgesteld door enkele provincies, gemeenten en waterschappen. Voor de Japanse en overige Aziatische duizendknopen is een landelijk protocol ontwikkeld (https://bestrijdingduizendknoop.nl/protocol/). Opdrachtgevers kunnen hierbij gezamenlijk een convenant ondertekenen waarin wordt afgesproken dit protocol op te nemen in bestekken voor grond- en maaiwerkzaamheden.
Met behulp van een beslisboom voor de Aziatische duizendknopen kan - aan de hand van het doorlopen van een aantal vragen over de aard van de begroeiing en de aard van de locatie - advies gegeven worden over de bestrijding en de bestrijdingsnoodzaak.
Ook kunnen tips gegeven worden om verdere verspreiding te voorkomen (https://bestrijdingduizendknoop.nl/beslisboom/).


2. Wie is er verantwoordelijk voor de uitvoering en het toezicht op de correcte uitvoering van de bestrijding van de Japanse Duizendknoop?

Antwoord:
In Europees verband is een zogenaamde Unielijst van invasieve exoten opgesteld, waarbij alle lidstaten verplicht zijn de betreffende soorten te elimineren of de beheersen. De Aziatische duizendknopen staan hier niet op.
Grondeigenaren en terreinbeheerders zijn zelf verantwoordelijk voor eventuele eliminatie en het tegengaan van verdere verspreiding.


3. Wie is er verantwoordelijk voor het opstellen en (laten) uitvoeren van protocollen inzake regulier maaibeheer in gebieden waar de Japanse Duizendknoop voorkomt en is daarbij ook aandacht voor tijdelijke opslag van maaisel?

Antwoord:
Grondeigenaren en beheerders zijn hier zelf verantwoordelijk voor.


4. Is er vanuit de provincie communicatie of zijn er acties naar de Brabantse gemeenten die aandringen op een zodanig maaibeheer, tijdelijke opslag van maaisel enzovoort, dat verspreiding van de soort wordt voorkomen?

Antwoord:
In november 2020 is het ‘Plan van aanpak invasieve exoten Noord-Brabant’ door GS vastgesteld, waarin beschreven wordt hoe de provincie uitvoering gaat geven aan haar verantwoordelijkheid voor de aanpak van invasieve exoten teneinde de inheemse flora en fauna te beschermen. Dit plan van aanpak is actief gecommuniceerd en opgesteld in samenspraak met een overlegplatform, bestaande uit een aantal gemeenten, waterschappen, provincie, tbo’s, zlto en adviesbureaus. Dit Platform invasieve exoten fungeert dus als klankbordgroep en blijft ook bij de uitvoering betrokken.
In het plan van aanpak wordt gewezen op het belang van het werken volgens de bestaande beslisbomen en protocollen en voor de Aziatische duizendknopen is de rol van de provincie vooral faciliterend. Er zijn begin juni 2021 twee subsidieparagrafen opengesteld voor de aanpak van invasieve exoten in N2000 gebieden en voor samenwerkingsprojecten tussen verschillende grondeigenaren en –beheerders daarbuiten.
Daarnaast kan de provincie op verzoek van gezamenlijke terreineigenaren ook een coördinerende rol op zich nemen in de samenwerking op gebiedsniveau, gericht op de beheersing van wijdverspreide invasieve soorten als de Aziatische duizendknopen, zoals bijvoorbeeld in De Reusel gebeurt.