Vragen over over­tre­dingen Wet natuur­be­scherming op recre­a­tie­terrein Zwarte Bergen in gemeente Bergeijk


Indiendatum: 11 mei 2021

Geacht college,

Op recreatieterrein Zwarte Bergen wordt een camping naar resort ontwikkeld met meerdere voorzieningen. Voor de werkzaamheden is ontheffing op de Wet natuurbescherming (Wnb) noodzakelijk voor meerdere categorieën dieren, zoals vleermuizen en steenmarters. De quick scan geeft een overzicht van te nemen voorzorgsmaatregelen, gericht op specifieke soorten, maar ook algemene maatregelen, zoals geen bomen rooien tijdens het broedseizoen en zorgplicht voor individuele dieren.

Bewoners hebben geconstateerd dat er veel overtredingen van de bepalingen in de Wnb plaatsvinden. Zo zijn er bomen gerooid met nesten met eieren erin. Ook zijn er veel meer diersoorten aangetroffen dan in de quick scan gemeld, namelijk amfibieën (Alpenwatersalamander) en reptielen (Gladde slang). Vijvers met amfibieën erin worden dichtgegooid, de gladde slangen die werden aangetroffen onder een caravan zijn niet op de juiste manier verplaatst naar een veilige omgeving. De zorgplicht voor individuele dieren schiet tekort.

De bewoners hebben dit gemeld bij de gemeente Bergeijk, kort na de start van de werkzaamheden in maart (broedseizoen). De gemeente heeft volgens de bewoners, ondanks herhaalde meldingen gedurende meerdere weken, geen onderzoek ingesteld en geen actie ondernomen. Het enige antwoord dat bezorgde bewoners kregen, was naar verluid, dat de initiatiefnemer kon volstaan met een melding en dat hij verder aan het werk kon. Ook zijn er meldingen gedaan bij het loket van de provincie Noord-Brabant, zonder enig merkbaar resultaat. Foto’s en filmpjes van de vernielde nesten en gerooide bomen zijn daar bij gevoegd. Pas begin mei is er via de politie contact opgenomen met de ODBN en de ODZOB.

Wij hebben hierover de volgende vragen:

1. Bent u bekend met de plannen voor herinrichting Zwarte Bergen?

2. Heeft u de plannen getoetst aan de Wnb, gecontroleerd of de juiste ontheffingen zijn aangevraagd en of de juiste voorzorgsmaatregelen en mitigerende maatregelen zijn voorgeschreven? Hoe verklaart u dat de quick scan ernstige hiaten vertoont waardoor bepaalde diergroepen helemaal buiten beeld zijn gebleven?

3. Wordt namens de provincie toezicht gehouden op de uitvoering van de werkzaamheden en de juiste toepassing van de voorgeschreven maatregelen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wie is verantwoordelijk voor dit toezicht en wat was het resultaat?

4. Hoe kan het zijn dat bewoners wekenlang vergeefs aandacht vragen bij zowel de gemeente als de provincie voor de door hen geconstateerde overtredingen op de Wet natuurbescherming?

5. Bent u bereid een grondig onderzoek in te stellen naar de gang van zaken en daarbij aandacht te besteden aan de rol die alle betrokkenen hebben gehad, zoals de initiatiefnemer, de gemeente Bergeijk en uw eigen functioneren, en hiervan verslag te doen aan PS? Zo nee, waarom niet?

6. Welke maatregelen gaat u nemen om te voorkomen dat dergelijke situaties zich opnieuw ergens kunnen voordoen?

7. Krijgen burgers naar uw mening de juiste informatie om meldingen op de juiste wijze bij de juiste instantie te doen, waar ziet u knelpunten en wat kunt u doen om de informatie te verbeteren?

8. Hoe worden burgers die een melding doen, geïnformeerd over het resultaat van hun melding?

9. Bent u het met ons eens dat dit een zorgwekkend voorbeeld is van een gemeente die kennelijk niet in staat of bereid is, om de juiste maatregelen te nemen voor het beschermen van de provinciale belangen ten aanzien van natuurbescherming? Kunt u uw antwoord toelichten s.v.p.?

10. Onder de nieuwe Omgevingswet krijgen gemeenten steeds meer verantwoordelijkheden voor ruimtelijke ingrepen waarbij het provinciaal belang van natuurbescherming onder druk kan komen te staan. Hoe gaat u deze provinciale belangen borgen als gemeenten in gebreke blijven?

11. Bent u het met ons eens dat het volstaan met een meldingsplicht, in plaats van vergunningverlening, bij veel ruimtelijke ingrepen het risico vergroot dat de provinciale belangen niet goed worden behartigd? Zo nee waarom niet? Zo ja, bent u bereid de omgevingsverordening aan te passen?


Met vriendelijke groet,

Marco van der Wel,
Partij voor de Dieren Noord-Brabant

Indiendatum: 11 mei 2021
Antwoorddatum: 31 mei 2021

Geacht college,

Op recreatieterrein Zwarte Bergen wordt een camping naar resort ontwikkeld met meerdere voorzieningen. Voor de werkzaamheden is ontheffing op de Wet natuurbescherming (Wnb) noodzakelijk voor meerdere categorieën dieren, zoals vleermuizen en steenmarters. De quick scan geeft een overzicht van te nemen voorzorgsmaatregelen, gericht op specifieke soorten, maar ook algemene maatregelen, zoals geen bomen rooien tijdens het broedseizoen en zorgplicht voor individuele dieren.

Bewoners hebben geconstateerd dat er veel overtredingen van de bepalingen in de Wnb plaatsvinden. Zo zijn er bomen gerooid met nesten met eieren erin. Ook zijn er veel meer diersoorten aangetroffen dan in de quick scan gemeld, namelijk amfibieën (Alpenwatersalamander) en reptielen (Gladde slang). Vijvers met amfibieën erin worden dichtgegooid, de gladde slangen die werden aangetroffen onder een caravan zijn niet op de juiste manier verplaatst naar een veilige omgeving. De zorgplicht voor individuele dieren schiet tekort.

De bewoners hebben dit gemeld bij de gemeente Bergeijk, kort na de start van de werkzaamheden in maart (broedseizoen). De gemeente heeft volgens de bewoners, ondanks herhaalde meldingen gedurende meerdere weken, geen onderzoek ingesteld en geen actie ondernomen. Het enige antwoord dat bezorgde bewoners kregen, was naar verluid, dat de initiatiefnemer kon volstaan met een melding en dat hij verder aan het werk kon. Ook zijn er meldingen gedaan bij het loket van de provincie Noord-Brabant, zonder enig merkbaar resultaat. Foto’s en filmpjes van de vernielde nesten en gerooide bomen zijn daar bij gevoegd. Pas begin mei is er via de politie contact opgenomen met de ODBN en de ODZOB.

Wij hebben hierover de volgende vragen:

1. Bent u bekend met de plannen voor herinrichting Zwarte Bergen?

Antwoord:
Ja. Op 30 april 2021 hebben wij een ontheffingsaanvraag Wet natuurbescherming (Wnb) soorten ontvangen. Deze is nog niet inhoudelijk in behandeling genomen. Daarnaast is op 6 december 2020 een klacht/melding ingediend bij ons.


2. Heeft u de plannen getoetst aan de Wnb, gecontroleerd of de juiste ontheffingen zijn aangevraagd en of de juiste voorzorgsmaatregelen en mitigerende maatregelen zijn voorgeschreven? Hoe verklaart u dat de quick scan ernstige hiaten vertoont waardoor bepaalde diergroepen helemaal buiten beeld zijn gebleven?

Antwoord:
Zie ook de beantwoording op vraag 1. De ingediende ontheffingsaanvraag Wnb soortenbescherming en bijbehorende stukken zijn inhoudelijk nog niet beoordeeld. Het is dus nog onduidelijk of de quickscan en eventuele vervolgonderzoeken hiaten bevatten en voldoende zijn. Wij kunnen nu nog niet aangeven of akkoord kan worden gegaan met de voorgestelde werkwijze en maatregelen.


3. Wordt namens de provincie toezicht gehouden op de uitvoering van de werkzaamheden en de juiste toepassing van de voorgeschreven maatregelen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wie is verantwoordelijk voor dit toezicht en wat was het resultaat?

Antwoord:
Ja. Indien een ontheffing afgegeven wordt, valt ook het toezicht op de ontheffing onder onze taken. Op basis van een afgegeven ontheffing worden de voorgeschreven mitigerende maatregelen gecontroleerd. Indien de te nemen maatregelen niet worden nageleefd, leggen wij de werkzaamheden stil.


4. Hoe kan het zijn dat bewoners wekenlang vergeefs aandacht vragen bij zowel de gemeente als de provincie voor de door hen geconstateerde overtredingen op de Wet natuurbescherming?

Antwoord:
In december 2020 en mei 2021 hebben wij klachten/meldingen ontvangen. Hierop zijn controles uitgevoerd. Naar aanleiding van de melding van 6 december 2020 is de locatie bezocht. De bevindingen hebben wij teruggekoppeld aan de indiener van de klacht/melding. De strekking daarvan was dat er door de toezichthouder is geconstateerd dat er zorgvuldig is gehandeld. Tevens is aangeven dat er wel een ecologisch rapport dient te komen voordat er met grootschalige herinrichting wordt begonnen.
Op 7 mei 2021 zijn er klachten/meldingen binnen gekomen over soorten die niet in de quickscan zijn opgenomen en het rooien van bomen met nesten. Deze meldingen waren anoniem. Later hebben wij de contactgegevens van de anonieme melder alsnog ontvangen.
Op 18 mei 2021 is een bezoek gebracht aan de locatie. Vastgesteld is dat er geen bomen zijn gerooid. Wel is er op beperkte schaal beplanting weggehaald, om stacaravans te kunnen verwijderen. Aanwezige werknemers geven aan dat de beplanting eerst gecontroleerd is op mogelijke nesten. Bij een steekproef-controle van de aanwezige begroeiing zijn geen in gebruik zijnde nesten gevonden.
Op het terrein zijn geen grotere waterpartijen aangetroffen, alleen een aantal zeer kleine vijvertjes bij voormalige staanplaatsen. Deze waren nog intact. Er zijn alleen enkele kikkervisjes waargenomen, geen speciale soorten, dat is ook niet te verwachten in dergelijke kleine vijvertjes.
Het bovenstaande is teruggekoppeld aan de melder.


5. Bent u bereid een grondig onderzoek in te stellen naar de gang van zaken en daarbij aandacht te besteden aan de rol die alle betrokkenen hebben gehad, zoals de initiatiefnemer, de gemeente Bergeijk en uw eigen functioneren, en hiervan verslag te doen aan PS? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Nee. Wij zien hier geen aanleiding voor.


6. Welke maatregelen gaat u nemen om te voorkomen dat dergelijke situaties zich opnieuw ergens kunnen voordoen?

Antwoord:
Wij zien op dit moment geen aanleiding maatregelen te nemen. Zie ook de beantwoording op vraag 5.


7. Krijgen burgers naar uw mening de juiste informatie om meldingen op de juiste wijze bij de juiste instantie te doen, waar ziet u knelpunten en wat kunt u doen om de informatie te verbeteren?

Antwoord:
Burgers kunnen via de MilieuKlachtenCentrale een melding doen, ook voor de onderwerpen “soorten” en “illegale houtkap”. Op de website van de provincie, omgevingsdiensten en veel gemeenten is de milieuklachtencentrale te vinden. Zo ook op de website van de gemeente Bergeijk. Wij zijn niet bekend met knelpunten op dit gebied, maar staan uiteraard open voor mogelijke signalen die hierop zouden kunnen duiden.


8. Hoe worden burgers die een melding doen, geïnformeerd over het resultaat van hun melding?

Antwoord:
Nadat een klacht/melding is onderzocht wordt een terugkoppeling gedaan aan de melder via de mail of een telefonisch verslag van de bevindingen. Indien nodig vragen wij extra informatie op.


9. Bent u het met ons eens dat dit een zorgwekkend voorbeeld is van een gemeente die kennelijk niet in staat of bereid is, om de juiste maatregelen te nemen voor het beschermen van de provinciale belangen ten aanzien van natuurbescherming? Kunt u uw antwoord toelichten s.v.p.?

Antwoord:
Nee, het is de primaire verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer om bij dit project rekening te houden met de bescherming van soorten. De initiatiefnemer heeft in dit kader ook een ontheffing soortenbescherming op grond van de Wet natuurbescherming aangevraagd. Of wij akkoord kunnen gaan met de door de initiatiefnemer voorgestelde werkwijze en maatregelen, hebben wij inhoudelijk nog niet beoordeeld. Zie ook ons antwoord op vraag 1 en 2. De in antwoord 4 genoemde door ons uitgevoerde controles hebben geen aanleiding gegeven om handhavend op te treden.


10. Onder de nieuwe Omgevingswet krijgen gemeenten steeds meer verantwoordelijkheden voor ruimtelijke ingrepen waarbij het provinciaal belang van natuurbescherming onder druk kan komen te staan. Hoe gaat u deze provinciale belangen borgen als gemeenten in gebreke blijven?

Antwoord:
De bevoegdheidsverdeling ten aanzien van ruimtelijke ingrepen en de uitvoering van taken ten aanzien van natuurbescherming veranderen in beginsel niet met de komst van de Omgevingswet. Er is gelet daarop geen aanleiding aan te nemen dat de provinciale belangen onder druk komen te staan.


11. Bent u het met ons eens dat het volstaan met een meldingsplicht, in plaats van vergunningverlening, bij veel ruimtelijke ingrepen het risico vergroot dat de provinciale belangen niet goed worden behartigd? Zo nee waarom niet? Zo ja, bent u bereid de omgevingsverordening aan te passen?

Antwoord:
Nee, ook bij een meldplicht moet aan voorwaarden voldaan worden. Voor de bescherming van soorten op grond van de Wet natuurbescherming is een ontheffing vereist en zal op grond van de Omgevingswet een vergunning voor Flora- en fauna-activiteit vereist zijn.


Met vriendelijke groet,

Marco van der Wel,
Partij voor de Dieren Noord-Brabant