Tech­nische vragen over uitbrei­dings­plannen van een veehou­derij in het Vlaamse Meer


Indiendatum: 11 mei 2021

In het Vlaamse Meer heeft een veehouder plannen om zijn bedrijf uit te breiden van 1715 naar 2287 mestkalveren. Het bedrijf ligt op enkele honderden meters afstand van NNB-natuurgebied Gooren en Krochten in de gemeente Zundert, en is daarmee dus binnen 5 kilometer van de grens gevestigd (relevant i.h.k.v. de werkafspraken met de Vlaamse provincies).

Wij hebben hierover enkele technische vragen.

1. Is door de Vlaamse autoriteiten aan de provincie Noord-Brabant advies gevraagd over deze uitbreiding?

2. Is of gaat de provincie in overleg met gemeente Zundert over deze kwestie?

3. Is bekend wat de gevolgen van deze uitbreiding zijn, in de vorm van depositie van stikstof, fijnstof en geur? Zo ja, wat zijn de gevolgen?

4. Gaat dat de provincie bezwaar maken tegen deze uitbreidingsplannen, als daar aanleiding toe is? Graag een toelichting op het antwoord.

Indiendatum: 11 mei 2021
Antwoorddatum: 21 mei 2021

In het Vlaamse Meer heeft een veehouder plannen om zijn bedrijf uit te breiden van 1715 naar 2287 mestkalveren. Het bedrijf ligt op enkele honderden meters afstand van NNB-natuurgebied Gooren en Krochten in de gemeente Zundert, en is daarmee dus binnen 5 kilometer van de grens gevestigd (relevant i.h.k.v. de werkafspraken met de Vlaamse provincies).

Wij hebben hierover enkele technische vragen.

1. Is door de Vlaamse autoriteiten aan de provincie Noord-Brabant advies gevraagd over deze uitbreiding?

Antwoord:
Nee. Het betreft hier een bedrijf dat geen IPPC-inrichting is. Daarmee valt de aanvraag niet onder de afspraken die wij hebben met de Vlaamse provincies inzake het aan elkaar voorleggen van aanvragen.


2. Is of gaat de provincie in overleg met gemeente Zundert over deze kwestie?

Antwoord:
De gemeente Zundert is door de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant geïnformeerd over deze ontwikkeling.


3. Is bekend wat de gevolgen van deze uitbreiding zijn, in de vorm van depositie van stikstof, fijnstof en geur? Zo ja, wat zijn de gevolgen?

Antwoord:
De stikstofdepositie op het dichtstbij zijnde Natura2000 gebied in Nederland, het Ulvenhoutse Bos, bedraagt maximaal 0,28 mol/ha/jr. Dit is ver onder de grens van 3 mol/ha/jr waarbij wij juridische stappen overwegen. De toename aan fijnstof ter hoogte van de grens is verwaarloosbaar en de geurbelasting ter hoogte van de dichtstbij zijnde woningen in Nederland bedraagt max. 2,0 OU/m3, hetgeen ver beneden de in Nederland gehanteerde grenswaarden zit.


4. Gaat dat de provincie bezwaar maken tegen deze uitbreidingsplannen, als daar aanleiding toe is? Graag een toelichting op het antwoord.

Antwoord:
Nee, hiertoe is geen aanleiding. Zie de beantwoording van vraag 3.