Tech­nische vragen over de stand van zaken van de Brabantse bossen­stra­tegie


Indiendatum: 11 mei 2021

In januari 2020 stelden Gedeputeerde Staten de Brabantse bossenstrategie vast. Met de Brabantse bossenstrategie wordt invulling gegeven aan opgaven uit het Bestuursakkoord:
In deze bestuursperiode maken we een begin met de aanplant van 2.500 hectare bos, waarbij de voorkeur ligt op percelen binnen het Natuurnetwerk Noord-Brabant. Uiterlijk in 2030 is er 13.000 hectare bos aangelegd. Hiervoor planten we 40 miljoen bomen. We geven uitvoering aan de onlangs door Gedeputeerde Staten vastgestelde ‘Bossenstrategie’. We onderzoeken of we de aanvullende benodigde financiële dekking georganiseerd krijgen, samen met vele partners en het Rijk.
In de Bossenstrategie staat een lijst van 17 ‘kansrijke maatregelen en projecten provincie’.

Wij hebben hierover enkele technische vragen.

1. Welke concrete stappen zijn er genomen sinds het vaststellen van de Bossenstrategie?

2. Welke van de 17 ‘kansrijke maatregelen en projecten provincie’ zijn al genomen, of is een start mee gemaakt? Zijn daar al eerste resultaten van te noemen?

3. Hoeveel bomen en/of hoeveel hectare bos is er in Brabant netto bijgekomen, sinds het vaststellen van de Bossenstrategie?

4. Zijn er specifieke locaties te noemen waar er in het kader van de Bossenstrategie extra bomen bij zijn gekomen? Zo ja, welke locaties?

5. Wat is tot nu toe uit het onderzoek naar de aanvullende benodigde financiële dekking gekomen?

6. Is er een planning om het doel van de aanplant van 2.500 hectare bos in deze bestuursperiode te halen? Zo ja, ligt de uitvoering op schema?