Tech­nische vragen over het nieuw­bouwplan Ekerschot-Noord in Oirschot


Indiendatum: 12 mei 2021

Het nieuwbouwplan Ekerschot-Noord in Oirschot heeft geleid tot een bezwaar bij de hoor- en adviescommissie van de provincie Noord-Brabant. Het leefgebied van wezels, bunzingen en kamsalamanders komt naar de mening van de bezwaarmaker in de verdrukking. Er is een drietal percelen aangewezen die in de Ruimte voor Ruimte-regeling als compensatie moeten dienen en een corridor, een ‘migratieroute’ voor de wezel en de bunzing moeten worden. Dit heeft bij ons geleid tot de volgende technische vragen.

1. Kunnen wij het ecologisch onderzoek behorende bij het bouwplan inzien?

2. Wat is de exacte locatie van de drie percelen die als compensatiegronden zijn aangemerkt?

3. Wanneer zijn/worden deze gronden aangekocht en ingericht?

4. Wie gaat de compensatiegronden beheren?

5. Op welke wijze en op welke momenten vindt controle door de provincie plaats op de uit te voeren compensatie?

In het nieuwsbericht over de hoorzitting wordt genoemd dat het perceel van de Sint Petrus-parochie nog niet als corridor ingericht hoeft te worden.

6. Waarom wordt dit perceel nog niet als corridor ingericht?

7. Betekent bovenstaande, dat er (op dit perceel) geen corridor wordt ingericht? Zo ja, waarom? Zo nee, op welk moment en op welke locatie wordt er een (volledige) corridor in het compensatiegebied ingericht?

8. Welke gevolgen heeft het niet inrichten van het perceel van de parochie voor de migratiemogelijkheden voor de wezel en de bunzing?

9. Wat is de huidige bestemming van het plangebied?

10. Wat is de huidige bestemming van de groene percelen in het plangebied?

11. Blijft de huidige bestemming van de groene percelen in het plangebied in stand na realisatie van het bouwplan?

12. Is er in de groene percelen overlast te verwachten na de bouwfase? Zo ja, in welke vorm?

13. Is het mogelijk de groene percelen een natuurbestemming te geven, zodat deze percelen ook groen blijven?

14. Indien deze percelen een natuurbestemming hebben en door het bouwplan in de verdrukking komen: welke compensatiefactor is toegepast?

Indiendatum: 12 mei 2021
Antwoorddatum: 20 mei 2021

Het nieuwbouwplan Ekerschot-Noord in Oirschot heeft geleid tot een bezwaar bij de hoor- en adviescommissie van de provincie Noord-Brabant. Het leefgebied van wezels, bunzingen en kamsalamanders komt naar de mening van de bezwaarmaker in de verdrukking. Er is een drietal percelen aangewezen die in de Ruimte voor Ruimte-regeling als compensatie moeten dienen en een corridor, een ‘migratieroute’ voor de wezel en de bunzing moeten worden. Dit heeft bij ons geleid tot de volgende technische vragen.

1. Kunnen wij het ecologisch onderzoek behorende bij het bouwplan inzien?

Antwoord:
Ja, dat kan. Er is een verkennend onderzoek (‘Quickscan Wnb Ekerschot-Noord’) uitgevoerd en een aanvullend onderzoek naar de kamsalamander, bunzing en wezel. Met onderstaande komt u bij beide rapporten, bijlage 5 en 6.
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0823.BPOIEKERSCHOT-VAST/b_NL.IMRO.0823.BPOIEKERSCHOT-VAST_tb.html


2. Wat is de exacte locatie van de drie percelen die als compensatiegronden zijn aangemerkt?

Antwoord:
We verwijzen hiervoor naar het kaartje uit het compensatieplan van 3 december 2020, zie bijlage 1.


3. Wanneer zijn/worden deze gronden aangekocht en ingericht?

Antwoord:
Dat is bij ons niet bekend.


4. Wie gaat de compensatiegronden beheren?

Antwoord:
Dat is bij ons niet bekend.


5. Op welke wijze en op welke momenten vindt controle door de provincie plaats op de uit te voeren compensatie?

Antwoord:
Door de ODBN zal toezicht worden gehouden op de naleving van de verplichte maatregelen zoals opgenomen in de ontheffing ten behoeve van de kamsalamander, bunzing en wezel.


In het nieuwsbericht over de hoorzitting wordt genoemd dat het perceel van de Sint Petrus-parochie nog niet als corridor ingericht hoeft te worden.

6. Waarom wordt dit perceel nog niet als corridor ingericht?

Antwoord:
Zoals tijdens de hoorzitting is uitgelegd is de bestaande ruigte langs het perceel al voldoende om als verbindingszone te kunnen dienen voor bunzing en wezel. De daarnaast te creëren 8 meter brede corridor dient als een extra en robuuster compensatie.


7. Betekent bovenstaande, dat er (op dit perceel) geen corridor wordt ingericht? Zo ja, waarom? Zo nee, op welk moment en op welke locatie wordt er een (volledige) corridor in het compensatiegebied ingericht?

Antwoord:
De bovengenoemde corridor dient conform voorschrift te zijn gerealiseerd, voordat de ingreep in het leefgebied van de bunzing en wezel zal plaatsvinden.


8. Welke gevolgen heeft het niet inrichten van het perceel van de parochie voor de migratiemogelijkheden voor de wezel en de bunzing?

Antwoord:
Dit is niet aan de orde. De corridor zal worden gerealiseerd, conform het voorschrift in de ontheffing soorten, Wet natuurbescherming.


9. Wat is de huidige bestemming van het plangebied?

Antwoord:
Het plangebied kende volgens het bestemmingplan 2020 de bestemmingen wonen en agrarisch. In het nieuwe, op 30 april 2021 vastgestelde bestemmingsplan Ekerschot Noord kent het plangebied de bestemmingen onder andere wonen, verkeer en groen.


10. Wat is de huidige bestemming van de groene percelen in het plangebied?

Antwoord:
Zie de beantwoording van vraag 9.


11. Blijft de huidige bestemming van de groene percelen in het plangebied in stand na realisatie van het bouwplan?

Antwoord:
Zie de beantwoording van vraag 9.


12. Is er in de groene percelen overlast te verwachten na de bouwfase? Zo ja, in welke vorm?

Antwoord:
Wij nemen aan dat u doelt op overlast van de beschermde soorten. Nee, na de bouwfase is er geen relevante storing te verwachten voor de beschermde soorten.


13. Is het mogelijk de groene percelen een natuurbestemming te geven, zodat deze percelen ook groen blijven?

Antwoord:
Nee, het bestemmingsplan kent de bestemming groen, geen natuur.


14. Indien deze percelen een natuurbestemming hebben en door het bouwplan in de verdrukking komen: welke compensatiefactor is toegepast?

Antwoord:
De in het nieuwe bestemmingsplan 2021 opgenomen bestemmingen groen komen door de planologische borging niet in de verdrukking en hoeven daarom ook niet te worden gecompenseerd.

Interessant voor jou

Technische vragen over de stand van zaken van de Brabantse bossenstrategie

Lees verder

Vragen over het gedogen van onvergunde mestfabrieken, ondanks rechterlijke uitspraken

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer