Tech­nische vragen over de kritische depo­si­tie­waarden van de Natura 2000-gebieden in Brabant


Indiendatum: 12 nov. 2020

Wat is de kritische depositiewaarde (KDW) van elk van de Natura 2000-gebieden in Brabant?

Indiendatum: 12 nov. 2020
Antwoorddatum: 17 nov. 2020

Wat is de kritische depositiewaarde (KDW) van elk van de Natura 2000-gebieden in Brabant?

Antwoord:
De kritische depositiewaarde (KDW) is gekoppeld aan de specifieke beschermde habitattypen en leefgebieden van soorten zoals deze zijn opgenomen in het aanwijzingsbesluit van het betreffende Natura 2000-gebied. Daarmee zijn de KDW’s niet gekoppeld aan het gehele gebied, maar aan de locaties waar deze habitattypen en leefgebieden voorkomen.

In de Gebiedsanalyses die in het kader van het Programma Aanpak Stikstof zijn vastgesteld, zijn voor elk stikstofgevoelig N2000-gebied de beschermde waarden uitgewerkt en de bijbehorende KDW’s vermeld.

Deze gebiedsanalyses geven ook een indruk van de locaties van de stikstofgevoelige natuurwaarden en de mate van overschrijding. Deze gegevens worden steeds geactualiseerd en opgenomen in Aerius Monitor.

Interessant voor jou

Technische vragen over subsidies voor zonnepanelen en zonnecollectorenvanuit de POP-subsidieregelingen

Lees verder

Technische vragen over nieuwe diersoorten in de Brabantse natuur, de Wilde Kat en de Goudjakhals

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer