Tech­nische vragen over nieuwe dier­soorten in de Brabantse natuur, de Wilde Kat en de Goud­jakhals


Indiendatum: 19 nov. 2020

Naar verluid is er een vestiging van de Wilde Kat op de Strabrechtse heide. Wij hebben hierover enkele vragen.

1. Welk criterium geldt er om te kunnen spreken van definitieve vestiging?

2. Hoe is de positie van de Wilde Kat in Brabant?

3. Zijn er speciale maatregelen nodig om de Wilde Kat te verwelkomen en veilig te stellen?

4. Is er contact met de FBE over de komst van de Wilde Kat?

Het afschieten van verwilderde huiskatten is officieel verboden in Brabant; de provincie ziet af van een opdracht tot doden.

5. Zijn er desondanks incidenten bekend van het illegaal afschieten van verwilderde huiskatten?

6. Kan GS extra aandacht vragen voor het verbod, juist nu de strikt beschermde Wilde Kat zich in Brabant vertoont en het verschil met verwilderde katten niet zichtbaar is in het veld?

In Gelderland, tegen de grens met Noord-Brabant, is recentelijk een goudjakhals gesignaleerd. Dit dier heeft schapen aangevallen.

7. Is er al specifiek beleid beschikbaar voor de soort Goudjakhals?

8. Kan schadevergoeding plaatsvinden volgens het wolvenprotocol?

Indiendatum: 19 nov. 2020
Antwoorddatum: 26 nov. 2020

Naar verluid is er een vestiging van de Wilde Kat op de Strabrechtse heide. Wij hebben hierover enkele vragen.

1. Welk criterium geldt er om te kunnen spreken van definitieve vestiging?

Antwoord:
De wilde kat wordt in Nederland volgens de criteria van de Rode Lijst beschouwd als nieuwkomer en nog niet als inheems. Volgens de criteria van de Rode Lijst wordt een soort als inheems, en dus gevestigd, beschouwd indien de soort tien aaneengesloten jaren voortplantend in Nederland voorkomt. De aanwezigheid van de wilde kat in Nederland is in 1963 voor het eerst vastgesteld. Sinds 2013 wordt de wilde kat regelmatig waargenomen. In 2014 is ook voortplanting vastgesteld (in Limburg). Na 2014 zijn geen jongen vastgesteld. Daarmee is de wilde kat een soort die geen tien aaneengesloten jaren voortplantend in Nederland voorkomt. Wel is in het recente basisrapport van de Rode Lijst de status van de wilde kat veranderd van ‘dwaalgast’ naar ‘onregelmatige voortplanter’.


2. Hoe is de positie van de Wilde Kat in Brabant?

Antwoord:
De wilde kat is een Europees beschermde soort die onder het landelijke beschermingsregime valt van artikel 3.5 van de Wet natuurbescherming. De wilde kat is in Noord-Brabant incidenteel waargenomen. Er zijn twee waarnemingen: één waarneming in 2015 en één waarneming in 2018, beide op de Strabrechtse Heide. In Brabant is geen populatie aanwezig.


3. Zijn er speciale maatregelen nodig om de Wilde Kat te verwelkomen en veilig te stellen?

Antwoord:
De wilde kat kwam oorspronkelijk voor in de bossen van heel Europa. Het verspreidingsgebied van de wilde kat is mede als gevolg van ontbossing opgesplitst geraakt in aparte deelgebieden. De algemene kwaliteitsverbetering van natuur komt daarom ook het leefgebied van de wilde kat ten goede.


4. Is er contact met de FBE over de komst van de Wilde Kat?

Antwoord:
Nee, er is geen contact geweest met de FBE over de wilde kat.


Het afschieten van verwilderde huiskatten is officieel verboden in Brabant; de provincie ziet af van een opdracht tot doden.

5. Zijn er desondanks incidenten bekend van het illegaal afschieten van verwilderde huiskatten?

Antwoord:
Nee, er zijn geen incidenten bekend waarbij verwilderde huiskatten illegaal zijn afgeschoten.


6. Kan GS extra aandacht vragen voor het verbod, juist nu de strikt beschermde Wilde Kat zich in Brabant vertoont en het verschil met verwilderde katten niet zichtbaar is in het veld?

Antwoord:
In Noord-Brabant is het niet toegestaan verwilderde katten met het geweer te doden. De aanwijzing die GS, op grond van het destijds geldende artikel 67 van Flora- en faunawet, aan jachtaktehouders hadden gegeven voor het gebruik van het geweer om verwilderde katten te doden, is in december 2015 ingetrokken naar aanleiding van een door uw fractie ingediende en door PS aangenomen motie. In Noord-Brabant is het daarom verboden verwilderde katten af te schieten. De wilde kat is een Europees beschermde soort die onder het beschermingsregime valt van artikel 3.5 van de Wet natuurbescherming. Dit betekent dat het verboden is een wilde kat te doden. Dat het verschil tussen een wilde kat en een verwilderde (cyperse) kat in het veld lastig is te zien, is voor de bescherming daarom niet relevant.


In Gelderland, tegen de grens met Noord-Brabant, is recentelijk een goudjakhals gesignaleerd. Dit dier heeft schapen aangevallen.

7. Is er al specifiek beleid beschikbaar voor de soort Goudjakhals?

Antwoord:
Er is geen specifiek beleid voor de goudjakhals. De goudjakhals is een Europees beschermde soort die op eigen kracht zijn verspreidingsgebied uitbreidt. In Nederland is het een nieuwe soort.


8. Kan schadevergoeding plaatsvinden volgens het wolvenprotocol?

Antwoord:
Het Interprovinciaal Wolvenplan en het beleid inzake het verlenen van een tegemoetkoming in schade is niet van toepassing op de goudjakhals.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Technische vragen over de kritische depositiewaarden van de Natura 2000-gebieden in Brabant

Lees verder

Technische vragen over € 200.000 subsidie voor zeven torens i.h.k.v. de Van Gogh Homeland Experience

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer