Tech­nische vragen over € 200.000 subsidie voor zeven torens i.h.k.v. de Van Gogh Homeland Expe­rience


Indiendatum: 4 dec. 2020

Gedeputeerde Staten hebben € 200.000 subsidie verleend voor het projectplan, de ideevorming en een haalbaarheidsstudie voor de Van Gogh Homeland Experience. Wij hebben hierover enkele technische vragen.

1. Uit welke middelen is deze subsidie verleend?

2. Welke voorwaarden zijn aan de subsidie gesteld?

3. Wat zijn de geraamde kosten van de torens, en welke instanties gaan deze kosten uiteindelijk dragen?

4. Worden de torens gebouwd op locaties waar deze direct of indirect strijdig zijn met natuurbelangen en natuurbescherming?

Indiendatum: 4 dec. 2020
Antwoorddatum: 10 dec. 2020

Gedeputeerde Staten hebben € 200.000 subsidie verleend voor het projectplan, de ideevorming en een haalbaarheidsstudie voor de Van Gogh Homeland Experience. Wij hebben hierover enkele technische vragen.

1. Uit welke middelen is deze subsidie verleend?

Antwoord:
De subsidie van € 200.000 wordt gedekt vanuit het beleidsbudget Vrijetijdseconomie. Conform bestuurlijke afspraken wordt met de 4 Brabantse regio’s een samenwerkingsovereenkomst opgesteld waarin de 4 regio’s elk € 25.000 bijdragen (na het verkrijgen van akkoord in de regio). Op die manier ontvangt de provincie in totaal € 100.000 retour van de regio’s en is er sprake van een 50-50 financiering door provincie en Brabantse regio’s.

2. Welke voorwaarden zijn aan de subsidie gesteld?

Antwoord:
Naast de reguliere verplichtingen en de te leveren prestaties is in de subsidiebeschikking als extra voorwaarde opgenomen dat de ontwikkeling van de Van Gogh Homeland Experience goed aanhaakt en past bij inhoudelijke ontwikkelingen rondom Van Gogh in Brabant zodat diverse lijnen elkaar versterken. Concreet houdt dit in dat afstemming gezocht wordt met Van Gogh Sites Foundation, Van Gogh Nationaal Park en VisitBrabant.

3. Wat zijn de geraamde kosten van de torens, en welke instanties gaan deze kosten uiteindelijk dragen?

Antwoord:
De subsidie wordt verleend voor een businesscase, voorzien van een projectplan, ideevorming en haalbaarheidsstudie. Dat houdt in dat in deze en de volgende fase van het project meer informatie beschikbaar komt over o.a. de verschijningsvorm en de kosten en financiering van de torens. Op dit moment is dus nog niet bekend wie de financiers van de torens zullen zijn.
Overigens hoeft het niet alleen te gaan om nieuw te bouwen torens maar kunnen ook bestaande gebouwen omgevormd worden tot landmarks.

4. Worden de torens gebouwd op locaties waar deze direct of indirect strijdig zijn met natuurbelangen en natuurbescherming?

Antwoord:
Nee. Op dit moment is nog niet duidelijk of en waar de torens gebouwd worden. Dat zal afhankelijk zijn van de businesscase en vervolgens van welke overheden, ondernemers en organisaties interesse tonen in de plaatsing van een toren. Bij de realisatie van een toren wordt uiteraard rekening gehouden met relevante en ter plaatse geldende wet- en regelgeving. Bovendien worden alle relevante stakeholders betrokken, waaronder dus ook de betrokken natuurbeherende organisaties, gemeenten en waterschappen. De vereiste afstemming met de beweging van bijna 50 partners van het Van Gogh Nationaal Park zorgt ervoor dat een toren die gerealiseerd wordt waarde toevoegt aan natuur, landschap en omgeving.