Tech­nische vragen over de Nota Grond­beleid


Indiendatum: 17 jun. 2022

De provincie verpacht agrarische grond die is aangeduid als los land, in beginsel in de vorm van geliberaliseerde pacht. Deze vorm van pacht is minder gereguleerd. Dit heeft bij ons geleid tot de volgende vragen.

1. De pachtprijs voor geliberaliseerde pacht hoeft niet te worden goedgekeurd door de Grondkamer. Hoe geeft u vorm aan de beprijzing (graag een toelichting op marktconformiteit en inflatie)?

2. Welke indexatie wordt hierbij gehanteerd?

3. In hoeverre wordt hierbij gestuurd op biologische landbouw?

4. Geldt de geliberaliseerde pacht ook voor de gronden voor natuurinclusieve landbouw?

Indiendatum: 17 jun. 2022
Antwoorddatum: 21 jun. 2022

De provincie verpacht agrarische grond die is aangeduid als los land, in beginsel in de vorm van geliberaliseerde pacht. Deze vorm van pacht is minder gereguleerd. Dit heeft bij ons geleid tot de volgende vragen.

1. De pachtprijs voor geliberaliseerde pacht hoeft niet te worden goedgekeurd door de Grondkamer. Hoe geeft u vorm aan de beprijzing (graag een toelichting op marktconformiteit en inflatie)?

Antwoord:
De provincie verpacht haar landbouwgrond jaarlijks door middel van een openbare inschrijving via pachtbank.nl. Voor de gunning wordt per perceel een rangorde bepaald op basis van de geboden prijs en de mate van duurzaamheid van het grondgebruik dat gegadigden kunnen aantonen door middel van certificaten. De pacht wordt gegund aan de gegadigden met de hoogste puntenaantallen. De aldus tot stand gekomen prijzen ziet de provincie als marktconform.


2. Welke indexatie wordt hierbij gehanteerd?

Antwoord:
Aangezien de verpachting, behoudens uitzonderingen, jaarlijks plaatsvindt is van indexatie geen sprake.


3. In hoeverre wordt hierbij gestuurd op biologische landbouw?

Antwoord:
Aan biologische landbouwers wordt een voorkeurspositie gegeven door aan de SKAL-certificaten een hoge waardering toe te kennen bij de gunning van de pacht. Een aantal clusters van percelen heeft al een SKAL-status. Dit wordt vermeld bij de aanbieding. Deze status kan alleen behouden worden als de percelen worden verpacht aan een SKAL-bedrijf of SKAL-bedrijf in oprichting en als aan de voorwaarden van SKAL wordt voldaan. Een SKAL-bedrijf of SKAL-bedrijf in oprichting krijgt daarom voorrang bij de gunning van deze clusters. Hierbij geldt een minimumprijs per hectare. De minimumprijs wordt aangegeven bij de aanbieding van het cluster. Alleen in het geval er geen SKAL-bedrijf of SKAL-bedrijf in oprichting op een cluster inschrijft, zal er aan een regulier bedrijf worden gegund.


4. Geldt de geliberaliseerde pacht ook voor de gronden voor natuurinclusieve landbouw?

Antwoord:
De provincie verpacht tot nu toe geen grond voor natuurinclusieve landbouw, omdat er nog geen geborgde certificaten voorhanden zijn op basis waarvan kan worden bepaald of er sprake is van zulke landbouw. Wel beschikt de provincie over de zogenoemde NIL-regeling (Beleidsregel grond voor natuurinclusieve landbouw Noord-Brabant), volgens welke agrariërs die hun bedrijf natuurinclusief wensen te maken door middel van een sale and lease back transactie hun grond kunnen verkopen aan de provincie, waarbij zij de grond voor de duur van 26 jaar in erfpacht krijgen. De canon van deze erfpacht wordt jaarlijks geïndexeerd met de consumentenprijsindex (CPI).