Vragen over de provin­ciale beloning voor een mest­fa­brie­k­on­der­nemer die de regels blijft over­treden


Indiendatum: 13 jun. 2022

Geacht college,

De mestvergistingsinstallatie op Loosbroekseweg 48 in Nistelrode, gemeente Bernheze, is al jaren een hoofdpijndossier voor de omliggende natuur, de omwonenden en de overheid. De mestfabriek, gelegen in de aanduiding Landelijk gebeid in de Interim omgevingsverordening, is meermaals van eigenaar en naam gewisseld, maar er is één constante: de eindeloze reeks van problemen door lozingen, financieringsproblemen en het op allerhande wijzen overtreden van de regels.

Tegen de laatste eigenaar van de installatie, Jennissen, heeft de provincie handhavingstrajecten in gang gezet, waaronder een last onder dwangsom. Reden hiervoor was dat Jennissen meer mest vergistte dan wat de vergunning toestaat.

Een recente kwestie gaat ook over het handelen in strijd met de vergunning. Een loods is vergaand anders gebouwd dan is vergund. Een paar honderd vierkante meter van de loods is buiten het bouwblok, en zelfs op een ander perceel (Loosbroekseweg 50) gebouwd. Op dat perceel staat het bestemmingsplan geen loods toe, toch staat de loods er nu. Andere afwijkingen t.o.v. de vergunning betreffen een hogere goothoogte en een genegeerde afstand tot de perceelsgrens. Uw college heeft besloten deze situatie te legaliseren.

Recent heeft de advocaat van de omwonenden via een brief aan Provinciale Staten aandacht gevraagd voor de situatie en voor de handhavingsverzoeken die zijn ingediend, en waarop niet binnen de gestelde reactietermijn zou zijn gereageerd door GS.

Wat de Partij voor de Dieren betreft is dit een bizarre, onbegrijpelijke situatie. Wij hebben daarom de volgende vragen over deze kwestie.

1. (Hoe) heeft u gereageerd op de handhavingsverzoeken van de omwonenden?

2. Indien u niet heeft gereageerd op de handhavingsverzoeken: In hoeverre kunt u zich nog profileren als een betrouwbare overheid voor de inwoners van Brabant, als u meerdere handhavingsverzoeken naast u neerlegt?

3. Bent u voornemens om zich in de door de advocaat aangevoerde punten te verdiepen, voor zover ze niet bij u bekend zijn? Zo nee, waarom niet?

4. Zijn er voor de legalisatie van álle illegale onderdelen al vergunningen aangevraagd bij de provincie? Zo ja, waar kunnen wij die aanvragen inzien?

5. Is de mestvergistingsinstallatie op Loosbroekseweg 48 ooit, onder welke eigenaar dan ook, helemaal conform vergunning in werking geweest? Zo ja, wanneer was dat (graag met onderbouwing)?

‘Nieuwe’ eigenaar
6. In de brief van de advocaat staat dat uw college stelt dat deze mestvergistingsinstallatie een ‘nieuwe’ eigenaar betreft, die daarom met een schone lei moet kunnen beginnen. Bent u zich ervan bewust dat de ‘vorige’ eigenaar, Jennissen Nistelrode B.V., als vennoot van Groengas Brabant nog steeds (mede)eigenaar is van de installatie?

7. Bent u het met ons eens dat hier geen sprake van een ‘schone lei’ is, maar van een lei waarop de sporen van de handhavingstrajecten nog steeds zijn te zien en waar ook rekening mee gehouden dient te worden? Zo nee, waarom niet en hoe vaak kan een overtredende eigenaar nieuwe vennootschappen oprichten om van u een ‘schone lei’ te krijgen en zo door te kunnen gaan met illegale activiteiten?

Overtredingen
8. Klopt het dat de eigenaren van deze mestbewerker in Landelijk gebied zich niet houden aan een van de voorwaarden die geldt voor mestbewerking in Landelijk gebied, namelijk dat ten minste 50% van het volume van de mest wordt omgezet in loosbaar water (artikel 3.74, lid 1, c)? Zo ja, wat doet u met dat gegeven; waarom is hierop niet gehandhaafd?

9. Klopt het dat er een beluchtingssilo is gebouwd die uit de bouwvergunning van 2015 is geschrapt, en die bovendien buiten het bouwvlak en buiten de aanduiding ‘biogasinstallatie’ uit het Bestemmingsplan is gebouwd? Als dit niet het geval is, zien wij graag de stukken (vergunningen e.d.) waaruit blijkt dat de beluchtingssilo legaal op de betreffende locatie staat.

10. Graag ontvangen wij een overzicht van alle afwijkingen op de verleende, vigerende vergunningen, aangaande de activiteiten op Loosbroekseweg 48 en 50.

Illegale loods
11. Wat betekent uw besluit, om de illegaal gebouwde loods te legaliseren, voor de borging van provinciale belangen wat betreft natuur, water en landschap?

12. U heeft eerder aangegeven het Brabantse mestfabriekenbeleid in goed overleg met de gemeentes te willen opzetten en uitvoeren. Valt de legalisatie van de loods, die ingaat tegen het bestemmingsplan van gemeente Bernheze, hier ook onder? Zo ja, graag een toelichting. Zo nee, waarom gaat u hiermee dan in tegen de lijn van het goede overleg?

13. U wilt de situatie legaliseren, maar daarvoor moet concreet zicht zijn op legalisatie. In feite is er helemaal geen zicht op legalisatie, omdat de gemeente “het bouwen buiten het bouwvlak ongewenst” acht, en “geen gebruik [wenst] te maken van eventuele afwijkingsmogelijkheden en strikt de huidige bestemming, regels en vergunning [wenst] te handhaven”. Bent u het met ons eens dat u hiermee duidelijk geen aanleiding heeft om uit te gaan van ‘concreet zicht op legalisatie’? Zo nee, waarom denkt dat er tóch zicht op legalisatie is, ondanks dat de gemeente heel duidelijk heeft gemaakt het bestemmingsplan niet te willen aanpassen?

14. Worden er kostendekkende leges in rekening gebracht voor deze legalisatie?

15. Als voor de loods, zoals deze nu is gebouwd, in 2014 een vergunning zou zijn aangevraagd, zou de vergunning dan zijn verleend? Graag een toelichting.

Stelselmatig bewust overtreden van de regels en de boodschap die daarvan uitgaat
16. Waarom accepteert u dat een ondernemer, die al eerder heeft aangetoond het niet te nauw te nemen met vergunningvoorschriften, zich niet aan de regels houdt? Waarom faciliteert en beloont u dit gedrag door de situatie te legaliseren?

17. Om de eigenaren van de betreffende mestvergistingsinstallatie aan alle geldende regels te laten voldoen is het blijkbaar nodig om een zwaarwegende maatregel in te zetten; het stil leggen van de installatie totdat álle beoogde activiteiten compleet zijn vergund. Bent u dat met ons eens en bent u daartoe bereid? Zo nee, waarom niet?

18. Bent u bereid om uw tanden te laten zien, en hard tegen deze eindeloze stroom van illegaliteit rond de Loosbroekseweg 48 op te treden, en te stoppen met het pamperen door alsmaar te richten op mogelijke legalisatie? Zo nee, waarom niet en wat denkt u dat dit doet met de motivatie van eerlijke ondernemers om zich aan de regels te houden?

19. Kunnen andere ondernemers wat u betreft ook onvergund in het wilde weg gaan bouwen, aangezien u het naderhand toch kunt legaliseren? Zo nee, waarom kunnen anderen ondernemers dit niet doen, en de ondernemers van de mestfabriek aan de Loosbroekseweg wel?


Met vriendelijke groet,

Anne-Miep Vlasveld,
Partij voor de Dieren