Vragen over het voornemen om veel meer bomen te kappen voor de recon­structie van de N65 dan eerder bekend was


Indiendatum: 17 jun. 2022

Geacht college,

De initiële plannen voor de reconstructie, datgene waar PS eerder kennis van heeft genomen, behelsde minder bomenkap. Nu worden de plannen aangepast waardoor er meer bomen moeten sneuvelen en het plan er anders uit komt te zien.

1. Welke redenen zijn er om de plannen aan te passen?

2. Zijn deze redenen dermate (technisch) dwingend dat we met extra natuurschade genoegen moeten nemen? Zo ja, waarom?

3. Is er ook een financiële afweging gemaakt voorafgaand aan de conclusie dat er meer bomen zullen worden gekapt? Bijvoorbeeld: is het gemakkelijker en meer kosteneffectief voor de aannemer, zijn er nu hogere kosten voor natuurherstel?

4. Was van tevoren te voorzien dat er technische aanpassingen nodig zouden zijn?

In de media wordt gezegd dat wordt nagedacht over hergebruik van het hout. ,,Voor bijvoorbeeld insectenhotels of straatmeubilair. En we juichen ook initiatieven vanuit de gemeenschap toe zoals 'struikroven', waarbij groen elders een nieuwe bestemming krijgt.’’1

5. Hoeveel hout zal lokaal worden hergebruikt en hoeveel hout zal worden verkocht als productiehout?

6. De N65 is eigendom van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De provincie neemt de uitvoering van de werkzaamheden op zich. Wie is er verantwoordelijk voor de natuurcompensatie?

7. Was uw uitgangspunt bij de reconstructie om zoveel mogelijk bomen te sparen? Zo ja, waar blijkt dat uit?

8. Hebt u op enig moment andere opties overwogen zodat er niet bij nader inzien ruim 400 extra bomen gekapt zouden hoeven worden?

Volgens de IVN Natuur- en Milieugroep Vught is er ook met de geplande compensatie een blijvende ecologische achteruitgang. Doordat er kleinere, jongere bomen worden terug geplant, is er onder andere minder schaduw en minder stikstof- en CO2-afvang.

9. Bent u het met de milieugroep eens dat er een blijvende ecologische achteruitgang is, zelfs als er uiteindelijk meer bomen terug komen dan dat er nu staan? Zo nee, waarom niet?

10. Bent u daaropvolgend met ons van mening dat de huidige wet- en regelgeving en het provinciale compensatiebeleid derhalve onvoldoende waarborgen biedt en dat de provincie en gemeenten bomen een grotere waarde moeten toekennen? Zo nee, waarom niet?

In november 2019 is de onderstaande vraag reeds gesteld, toen in het kader van de kap van honderden bomen langs de N638. Daar de vraag nog steeds relevant is, stellen we de vraag opnieuw:

11. Ligt het binnen uw vermogen om tenminste 1 karakteristieke weg in Brabant te behouden, of moet Brabant in uw ogen bestaan uit louter brede kale wegen ten faveure van de hardrijder?

Wij vernemen graag uw reactie en danken u bij voorbaat voor de beantwoording