Vragen over het voornemen om veel meer bomen te kappen voor de recon­structie van de N65 dan eerder bekend was


Indiendatum: 17 jun. 2022

Geacht college,

De initiële plannen voor de reconstructie, datgene waar PS eerder kennis van heeft genomen, behelsde minder bomenkap. Nu worden de plannen aangepast waardoor er meer bomen moeten sneuvelen en het plan er anders uit komt te zien.

1. Welke redenen zijn er om de plannen aan te passen?

2. Zijn deze redenen dermate (technisch) dwingend dat we met extra natuurschade genoegen moeten nemen? Zo ja, waarom?

3. Is er ook een financiële afweging gemaakt voorafgaand aan de conclusie dat er meer bomen zullen worden gekapt? Bijvoorbeeld: is het gemakkelijker en meer kosteneffectief voor de aannemer, zijn er nu hogere kosten voor natuurherstel?

4. Was van tevoren te voorzien dat er technische aanpassingen nodig zouden zijn?

In de media wordt gezegd dat wordt nagedacht over hergebruik van het hout. ,,Voor bijvoorbeeld insectenhotels of straatmeubilair. En we juichen ook initiatieven vanuit de gemeenschap toe zoals 'struikroven', waarbij groen elders een nieuwe bestemming krijgt.’’1

5. Hoeveel hout zal lokaal worden hergebruikt en hoeveel hout zal worden verkocht als productiehout?

6. De N65 is eigendom van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De provincie neemt de uitvoering van de werkzaamheden op zich. Wie is er verantwoordelijk voor de natuurcompensatie?

7. Was uw uitgangspunt bij de reconstructie om zoveel mogelijk bomen te sparen? Zo ja, waar blijkt dat uit?

8. Hebt u op enig moment andere opties overwogen zodat er niet bij nader inzien ruim 400 extra bomen gekapt zouden hoeven worden?

Volgens de IVN Natuur- en Milieugroep Vught is er ook met de geplande compensatie een blijvende ecologische achteruitgang. Doordat er kleinere, jongere bomen worden terug geplant, is er onder andere minder schaduw en minder stikstof- en CO2-afvang.

9. Bent u het met de milieugroep eens dat er een blijvende ecologische achteruitgang is, zelfs als er uiteindelijk meer bomen terug komen dan dat er nu staan? Zo nee, waarom niet?

10. Bent u daaropvolgend met ons van mening dat de huidige wet- en regelgeving en het provinciale compensatiebeleid derhalve onvoldoende waarborgen biedt en dat de provincie en gemeenten bomen een grotere waarde moeten toekennen? Zo nee, waarom niet?

In november 2019 is de onderstaande vraag reeds gesteld, toen in het kader van de kap van honderden bomen langs de N638. Daar de vraag nog steeds relevant is, stellen we de vraag opnieuw:

11. Ligt het binnen uw vermogen om tenminste 1 karakteristieke weg in Brabant te behouden, of moet Brabant in uw ogen bestaan uit louter brede kale wegen ten faveure van de hardrijder?

Wij vernemen graag uw reactie en danken u bij voorbaat voor de beantwoording

Indiendatum: 17 jun. 2022
Antwoorddatum: 5 jul. 2022

De initiële plannen voor de reconstructie, datgene waar PS eerder kennis van heeft genomen, behelsde minder bomenkap. Nu worden de plannen aangepast waardoor er meer bomen moeten sneuvelen en het plan er anders uit komt te zien.

1. Welke redenen zijn er om de plannen aan te passen?

Antwoord:
De ontwerpplannen zijn niet aangepast, en evenmin het aantal te kappen bomen. Het totaal aantal te kappen bomen van 1136 is een optelsom van de bomen in Vught, Helvoirt én bermbeveiliging tot aan Tilburg. De bomen stonden altijd al op de ontwerptekeningen die bij het bestemmingsplan van de gemeente Vught horen, zoals dat destijds ter inzage heeft gelegen. Mogelijk is er verwarring ontstaan omdat in krantenartikelen alleen over de laanbomen langs de N65 is gesproken maar níet over de bomen die moeten verdwijnen ten behoeve van bijvoorbeeld de parallelstructuur, en die als areaal (oppervlak) zijn opgenomen in het bestemmingsplan N65 Vught en Helvoirt. Wellicht is hierdoor een onjuist beeld ontstaan wat betreft het aantal te kappen bomen.


2. Zijn deze redenen dermate (technisch) dwingend dat we met extra natuurschade genoegen moeten nemen? Zo ja, waarom?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 1.


3. Is er ook een financiële afweging gemaakt voorafgaand aan de conclusie dat er meer bomen zullen worden gekapt? Bijvoorbeeld: is het gemakkelijker en meer kosteneffectief voor de aannemer, zijn er nu hogere kosten voor natuurherstel?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 1.


4. Was van tevoren te voorzien dat er technische aanpassingen nodig zouden zijn?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 1.


In de media
wordt gezegd dat wordt nagedacht over hergebruik van het hout. ,,Voor bijvoorbeeld insectenhotels of straatmeubilair. En we juichen ook initiatieven vanuit de gemeenschap toe zoals 'struikroven', waarbij groen elders een nieuwe bestemming krijgt.’’1

5. Hoeveel hout zal lokaal worden hergebruikt en hoeveel hout zal worden verkocht als productiehout?

Antwoord:
Dat moet nog nader worden afgestemd met de aannemer Bam Infra die het werk gaat uitvoeren. Op 19, 20 en 21 april jl. is de inhoudelijke zitting bij de Raad van State geweest met betrekking tot het bestemmingsplan N65. We hopen in de zomerperiode een uitspraak te vernemen. Hierna gaat de aannemer pas aan de slag met zijn werkzaamheden zoals het voorbereiden en ontwerpen. Het hout wordt contractueel overigens eigendom van de aannemer, die open staat voor hergebruik.


6. De N65 is eigendom van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De provincie neemt de uitvoering van de werkzaamheden op zich. Wie is er verantwoordelijk voor de natuurcompensatie?

Antwoord:
Het project N65 (waar de gemeente Vught en de Provincie samen in participeren) is verantwoordelijk voor de natuurcompensatie. Aannemer Bam Infra voert het project uit. We proberen zoveel als mogelijk de bomen rondom de N65 terug te plaatsen. Waar dat niet kan wordt met de gemeente Vught bekeken waar de bomen op hun grondgebied teruggeplaatst kunnen worden. We betrekken hierbij de groene lokale belangenverenigingen om mee te kijken naar soorten en locaties.


7. Was uw uitgangspunt bij de reconstructie om zoveel mogelijk bomen te sparen? Zo ja, waar blijkt dat uit?

Antwoord: Ja.
De aannemer zal op basis van het voorlopig ontwerp (in het bestemmingsplan) een boombesparend definitief ontwerp maken. Daarnaast is er bewust voor gekozen om het fietspad áchter de bomenrij te positioneren, om zodoende bomen te sparen. Ook is bij landgoed Craijenstein is het ontwerp opgeschoven om ervoor te zorgen dat historisch waardevolle bomen gehandhaafd kunnen blijven.
De provincie en Rijkswaterstaat hebben bij het opstellen van het referentie-ontwerp ook naar mogelijkheden gezocht om zoveel mogelijk bomen te handhaven bij de toepassing van bermbeveiliging. Daarbij is op een aantal onderdelen afgeweken van de geldende richtlijnen voor bermbeveiliging, ten behoeve van boombehoud. Het ontwerp bermbeveiliging voorziet er in dat elke te kappen boom ook wordt vervangen door een nieuwe boom van dezelfde soort in de nabijheid van de te kappen boom, om het wegbeeld zoveel mogelijk in stand te houden. De nieuwe boom wordt daarbij in principe in de bestaande drie bomenrijen geplaatst, maar dan buiten de uitbuigingszone van de te plaatsen geleideconstructies.


8. Hebt u op enig moment andere opties overwogen zodat er niet bij nader inzien ruim 400 extra bomen gekapt zouden hoeven worden?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 1.


Volgens de IVN Natuur- en Milieugroep Vught is er ook met de geplande compensatie een blijvende ecologische achteruitgang. Doordat er kleinere, jongere bomen worden terug geplant, is er onder andere minder schaduw en minder stikstof- en CO2-afvang.

9. Bent u het met de milieugroep eens dat er een blijvende ecologische achteruitgang is, zelfs als er uiteindelijk meer bomen terug komen dan dat er nu staan? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Nee. Op dit moment wordt de herplant (d.w.z. boomsoorten en locaties) nader beschouwd en ingevuld. De basis hiervoor is het Esthetisch Programma van Eisen, bijlage bij het bestemmingsplan. Richting IVN Natuur- en Milieugroep Vught en Boom&Bos is het aanbod gedaan om mee te denken over de compensatie. We zullen hierbij ook goed moeten kijken naar bijv. klimaatadaptatie. We kunnen ons echter niet vinden in het oordeel van de IVN Natuur- en Milieugroep Vught dat sprake zal zijn van ecologische achteruitgang, omdat de compensatie met elkaar nog nader ingevuld moet worden.


10. Bent u daaropvolgend met ons van mening dat de huidige wet- en regelgeving en het provinciale compensatiebeleid derhalve onvoldoende waarborgen biedt en dat de provincie en gemeenten bomen een grotere waarde moeten toekennen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Nee, die mening delen wij niet. De gemeente Vught hanteert de regels die hiervoor gelden. De provincie is onderdeel van het projectteam en kijkt ook zorgvuldig naar het provinciaal beleid. Dit geldt ook voor Rijkswaterstaat als eigenaar van de weg. Zoals aangegeven bij vraag 9 dient de compensatie nog nader uitgewerkt te worden.


In november 2019 is de onderstaande vraag reeds gesteld, toen in het kader van de kap van honderden bomen langs de N638. Daar de vraag nog steeds relevant is, stellen we de vraag opnieuw:

11. Ligt het binnen uw vermogen om tenminste 1 karakteristieke weg in Brabant te behouden, of moet Brabant in uw ogen bestaan uit louter brede kale wegen ten faveure van de hardrijder?

Antwoord:
Na de reconstructie van de N65 doen we er alles aan om het groen binnen en buiten de bebouwde kom te herstellen en te behouden (naast het planten van meer dan 1100 bomen zaaien we o.a. bermen in, is er extra aandacht voor natuurkwaliteit in het buitengebied en zorgen we voor natuurverbindingen om de N65 als barrière voor dieren e op te heffen). Binnen de kom van Vught wordt verbinding gezocht met de landgoederen, en buiten de kom herstellen we niet alleen de laanstructuur maar versterken we de laanstructuur ook waar dat mogelijk is. Daarnaast verbeteren we ook de verkeersveiligheid, de geluidshinder en de leefbaarheid op en nabij de N65.