Tech­nische vragen over de rol van de provincie Noord-Brabant in het proces van ‘Ruimte voor Defensie’


Indiendatum: 12 jan. 2024

Defensie zoekt meer ruimte om haar taken te kunnen blijven uitoefenen, en stelt hierover nu plannen op: ‘Ruimte voor Defensie’. Dit is een extra beroep op fysieke en milieuruimte, bovenop de ruimtelijke opgaven rond natuur, wonen, mobiliteit, energie, landbouw, etc., waar we als provincie al een ‘puzzel’ mee te leggen hebben.

Er loopt nu een participatietraject rond Ruimte voor Defensie. In het participatieplan staat:
“Per gebied brengt Defensie met decentrale overheden en maatschappelijke partijen in kaart welke ruimtelijke opgaven er in een gebied spelen. Via ontwerpend onderzoek wordt voor het gebied inzichtelijk gemaakt hoe de verschillende opgaven in het specifieke gebied met elkaar te combineren zijn. Of keuzes scherp gemaakt, indien de opgaven niet allemaal combineerbaar blijken. Het resultaat van zo’n “gebiedspuzzel” is een interbestuurlijke gebiedsvisie. Deze heeft de status van bestuurlijke afspraak en heeft als doel dat de verschillende overheden in een gebied overeenstemming hebben over de lokaal te nemen ruimtelijke besluiten. (...) Op basis van de gebiedsvisies volgt tot slot de planvorming op lokaal niveau. Overheden vertalen de afspraken uit de gebiedsvisie in eigen besluiten.”

Wij hebben hierover een aantal technische vragen.

1. Op welke wijze wordt provincie Noord-Brabant betrokken bij Ruimte voor Defensie? Welke rollen hebben Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten hierin?

2. Komt provincie Noord-Brabant ook in samenwerking met defensie tot een interbestuurlijke gebiedsvisie? Leidt dit dan tot aanpassingen in de Omgevingsverordening en/of andere provinciale regelgeving?

3. De NDR ligt op dit moment ter inzage. Is het de bedoeling dat er een zienswijze vanuit provincie Noord-Brabant wordt ingestuurd?

Indiendatum: 12 jan. 2024
Antwoorddatum: 16 jan. 2024

Defensie zoekt meer ruimte om haar taken te kunnen blijven uitoefenen, en stelt hierover nu plannen op: ‘Ruimte voor Defensie’. Dit is een extra beroep op fysieke en milieuruimte, bovenop de ruimtelijke opgaven rond natuur, wonen, mobiliteit, energie, landbouw, etc., waar we als provincie al een ‘puzzel’ mee te leggen hebben.

Er loopt nu een participatietraject rond Ruimte voor Defensie. In het participatieplan staat:
“Per gebied brengt Defensie met decentrale overheden en maatschappelijke partijen in kaart welke ruimtelijke opgaven er in een gebied spelen. Via ontwerpend onderzoek wordt voor het gebied inzichtelijk gemaakt hoe de verschillende opgaven in het specifieke gebied met elkaar te combineren zijn. Of keuzes scherp gemaakt, indien de opgaven niet allemaal combineerbaar blijken. Het resultaat van zo’n “gebiedspuzzel” is een interbestuurlijke gebiedsvisie. Deze heeft de status van bestuurlijke afspraak en heeft als doel dat de verschillende overheden in een gebied overeenstemming hebben over de lokaal te nemen ruimtelijke besluiten. (...) Op basis van de gebiedsvisies volgt tot slot de planvorming op lokaal niveau. Overheden vertalen de afspraken uit de gebiedsvisie in eigen besluiten.”

Wij hebben hierover een aantal technische vragen.

1. Op welke wijze wordt provincie Noord-Brabant betrokken bij Ruimte voor Defensie? Welke rollen hebben Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten hierin?

Antwoord:
De provincie wordt betrokken door defensie bij het programma Ruimte voor Defensie en de NRD die nu ter inzage ligt. Zo heeft de provincie samen met defensie op 11 januari 2024 een bestuurlijke informatiesessie gehouden voor gemeenten en waterschappen. Hoe defensie het verdere proces ziet staat beschreven in het Participatieplan. Zie ook memo gedeputeerden over reactivering de Peel. Momenteel ligt de NRD en participatieplan ter inzage tot en met 12 februari 2024. Defensie maakt op nationaal niveau een afweging. Zodoende is nu nog niet precies bekend wat waar gaat komen. Provincie kijkt nadrukkelijk ook naar andere (nationale) opgaven in de leefomgeving zoals in het ruimtelijk voorstel staat omschreven.
In de uitwerking zal GS handelen vanuit de kaders die PS heeft vastgesteld, zoals de omgevingsvisie en beleidskaders


2. Komt provincie Noord-Brabant ook in samenwerking met defensie tot een interbestuurlijke gebiedsvisie? Leidt dit dan tot aanpassingen in de Omgevingsverordening en/of andere provinciale regelgeving?

Antwoord:
Het is te vroeg om te zeggen hoe bepaalde zaken uit het NRD uitgewerkt gaan worden en wat het effect is op het omgevingsbeleid en instrumentarium. Indien vanuit Defensie regelgeving nodig is, is het in eerste instantie het Rijk die daarvoor verantwoordelijk is. Het ligt verder in de rede dat het Rijk / Defensie opgaven in de leefomgeving gezamenlijk met de provincie en gemeenten zal uitwerken.


3. De NDR ligt op dit moment ter inzage. Is het de bedoeling dat er een zienswijze vanuit provincie Noord-Brabant wordt ingestuurd?

Antwoord:
Ja het is de bedoeling om een zienswijze in te sturen.

Interessant voor jou

Vragen over de constatering dat mestvergisting de vee-industrie bestendigd, ten koste van de samenleving

Lees verder

Vragen over de door de Raad van State vernietigde verordening ‘Tweede wijzigingsverordening Verordening luchthavenbesluit luchthaven Seppe Noord-Brabant’

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer