Tech­nische vragen over de uitfa­sering van biomassa als tran­si­tie­brandstof


Indiendatum: 19 mei 2023

In de memo van gedeputeerde Spierings over “Toekomst Amernet, beschikbare bronnen vanaf 2027” (zie agendapunt 3.4.1 op de agendavergadering van 22 mei), en met name in het rapport dat als bijlage is toegevoegd, wordt gesproken over de uitfasering van transitiebrandstoffen zoals biomassa.

In de Energieagenda 2019-2030 staat over dit onderwerp: “Als provincie kiezen we er bewust voor om biomassa als energiebron af te bouwen. In lijn met het Rijk beschouwen we biomassa als een overbruggingsoptie”. In de Uitvoeringsagenda 2022-2023 staat echter niets over biomassa, laat staan de uitfasering.

Wij hebben hierover de volgende technische vragen.

1. Klopt het dat de provincie nog geen concrete inzet/plannen heeft op het vlak van uitfasering van biomassa?

2. Indien ‘nee’ op voorgaande vraag: wat doet de provincie al op het vlak van uitfasering van biomassa en waar vinden we dat?

Indiendatum: 19 mei 2023
Antwoorddatum: 26 mei 2023

In de memo van gedeputeerde Spierings over “Toekomst Amernet, beschikbare bronnen vanaf 2027” (zie agendapunt 3.4.1 op de agendavergadering van 22 mei), en met name in het rapport dat als bijlage is toegevoegd, wordt gesproken over de uitfasering van transitiebrandstoffen zoals biomassa.

In de Energieagenda 2019-2030 staat over dit onderwerp: “Als provincie kiezen we er bewust voor om biomassa als energiebron af te bouwen. In lijn met het Rijk beschouwen we biomassa als een overbruggingsoptie”. In de Uitvoeringsagenda 2022-2023 staat echter niets over biomassa, laat staan de uitfasering.

Wij hebben hierover de volgende technische vragen.

1. Klopt het dat de provincie nog geen concrete inzet/plannen heeft op het vlak van uitfasering van biomassa?

Antwoord:
Ja, dat klopt.
Echter als provincie kiezen we er bewust voor om biomassa als energiebron af te bouwen voor laagwaardige toepassingen. In lijn met het Rijk beschouwen we de toepassing van biomassa voor de productie van warmte in onder andere de Amercentrale als een overbruggingsoptie tot er duurzamere bronnen beschikbaar zijn. Totdat er voldoende duurzame bronnen beschikbaar zijn is biomassa ook noodzakelijk als back-up brandstof, bijvoorbeeld tijdens
De inzet van biomassa is wel nodig voor hoogwaardige toepassingen, zoals de ontwikkeling van duurzame bouwmaterialen. Ook voor de productie en inzet van groen gas is de inzet van biomassa noodzakelijk. Groen gas is een optie voor functies waar andere duurzame alternatieven niet haalbaar zijn, zoals collectieve warmtevoorzieningen. Daarbij stellen we vast dat biomassa op beperkte schaal kan worden ingezet voor prioritaire toepassingen, zoals transportmodaliteiten, waarvoor nauwelijks CO2-arme alternatieven beschikbaar zijn. In Brabant betekent dit dat we biomassa zo hoogwaardig willen toepassen en de inzet als energiedrager beperken tot reststromen.


2. Indien ‘nee’ op voorgaande vraag: wat doet de provincie al op het vlak van uitfasering van biomassa en waar vinden we dat?

Antwoord:
Als provincie volgen we het landelijke beleid, het Rijk beschouwt in navolging van het SER-advies “biomassa in balans” biogrondstoffen als duurzaam als deze zo hoogwaardig worden ingezet en duurzaam zijn geproduceerd. Daarnaast heeft het Rijk in lijn met het SER advies in 2021 stappen gezet om een afbouwbeleid voor de subsidies op houtige biomassa op te stellen door middel van de uitvoeringsagenda biogrondstoffen (zie ook bijlagen 1-3 ) Tenslotte heeft het rijk in 2021 de SDE+ subsidies voor nieuwe aanvragen van houtige biogrondstoffen voor lage temperatuurwarmte voorlopig stopgezet.