Vragen over het Fauna­be­heerplan 2023-2029


Indiendatum: 19 mei 2023

Geacht college,

Op 11 april jl. heeft u het Faunabeheerplan Noord-Brabant 2023-2029 goedgekeurd voor een periode van 6 jaar. Het is nog mogelijk om tegen dit besluit tot 6 juni a.s. bezwaar te maken c.q. gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een zogenaamde “voorlopige voorziening” te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant.

Op 19 april jl. heeft de Raad van State een uitspraak gedaan over het goedkeuringsbesluit van het faunabeheerplan ‘Algemene Soorten 2017-2023’ van de Provincie Noord-Holland. Het gevolg van deze uitspraak is dat dit faunabeheerplan vernietigd is en niet meer kan worden gebruikt.

Dit heeft bij ons geleid tot de volgende vragen.

1. Bent u bekend met de uitspraak van de Raad van State van 19 april jl. ECLI:NL:RVS:2023:1545?

2. Welke gevolgen heeft de uitspraak van de Raad van State voor het door uw college goedgekeurde Faunabeheerplan 2023-2029?

3. Bent u het met de stelling dat de eisen uit de Wet natuurbescherming (hierna Wnb) er zijn er om te voorkomen dat: ‘diersoorten worden gedood terwijl er andere goede oplossingen mogelijk zijn’? Zo nee, waarom niet?

4. Heeft u bij uw besluit tot het goedkeuren van het Faunabeheerplan 2023-2029 getoetst of op het eigen grondgebied en op het moment van uw besluitvorming, er voldaan is aan de eisen uit de Wnb? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke wijze?

5. Of bent u uitgegaan van landelijke en provinciale vrijstellingen?

6. Bent u van mening dat het Faunabeheerplan 2023-2029 voldoet aan de eisen gesteld in artikel 3.3. vierde lid Wnb? Zo ja, waarom wel? Zo nee, waarom niet?

7. Indien u van mening bent dat het Faunabeheerplan 2023-2029 niet voldoet aan de eisen gesteld in de Wnb en meer specifiek de eisen van artikel 3.3. vierde lid Wnb, hoe gaat u dit oplossen?

8. Hebt u voor de landelijk vrijgestelde diersoorten aangetoond dat zij belangrijke schade hebben veroorzaakt? Zo ja, hoe hebt u dit aangetoond? Zo nee, waarom niet?

9. Hebt u voor de landelijk vrijgestelde diersoorten getoetst of de schade door deze diersoorten met effectieve middelen kan worden voorkomen? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?

10. Hebt u voor de provinciaal vrijgestelde diersoorten aangetoond dat deze in de hele provincie belangrijke schade aanrichten aan genoemde gewassen en geen andere bevredigende oplossing voorhanden is? Zo ja, op welke wijze en zo nee, waarom niet?

Wij vernemen graag uw reactie en danken u bij voorbaat voor de beantwoording.


Met vriendelijke groet,

Ellen Putman,
Partij voor de Dieren Noord-Brabant

Interessant voor jou

Technische vragen over de uitfasering van biomassa als transitiebrandstof

Lees verder

Vragen over eventuele waterwinning in Kruisland

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer