Tech­nische vragen over ener­gie­ver­bruik en -opwekking door data­centra in Noord-Brabant


Indiendatum: apr. 2020

Op vrijdag 8 mei staat Datavisie Provincie Noord-Brabant 2020-2025 op de agenda van Provinciale Staten. Ter voorbereiding aan de behandeling heeft onze fractie een aantal technische vragen. Gezien de korte tijd tot het debat hopen wij dat u onze vragen met spoed kunt behandelen.

1. Welke datacentra zijn er op dit moment in Noord-Brabant?

2. Hoeveel energie verbruiken deze centra?

3. Hoeveel warmte genereren deze centra?

4. Wat wordt er bij deze centra gedaan met de restwarmte?

5. Heeft u inzicht welke stappen deze centra ondernemen om restwarmte op een duurzame manier in te zetten? Zo ja, wilt u deze inzichten met ons delen? Graag voorbeelden noemen.

6. Is er provinciaal beleid gericht op gebruik van restwarmte afkomstig van datacentra? Zo ja, welk beleid?

In 2016 is het Warmteplan Brabant vastgesteld.

7. Is het Warmteplan Brabant nog van kracht? Zo ja; tot wanneer is het nog van kracht?

8. Is of komt er een evaluatie van het Warmteplan Brabant? Zo ja; wanneer kunnen we deze verwachten?

Indiendatum: apr. 2020
Antwoorddatum: 1 mei 2020

Op vrijdag 8 mei staat Datavisie Provincie Noord-Brabant 2020-2025 op de agenda van Provinciale Staten. Ter voorbereiding aan de behandeling heeft onze fractie een aantal technische vragen. Gezien de korte tijd tot het debat hopen wij dat u onze vragen met spoed kunt behandelen.

1. Welke datacentra zijn er op dit moment in Noord-Brabant?

Antwoord:
De datacenters die bij ons bekend zijn staan opgenomen in het Warmtebronnenregister van de provincie Noord-Brabant. U kunt dit register raadplegen via www.brabant.nl/warmtebronnenregister Op het tabblad restwarmte kunt u ook datacenters selecteren. Door op een “stip” voor een datacenter te klikken is de bij ons bekende informatie te raadplegen. Op dit moment is er geen geaggregeerd overzicht.


2. Hoeveel energie verbruiken deze centra?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 1.


3. Hoeveel warmte genereren deze centra?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 1.


4. Wat wordt er bij deze centra gedaan met de restwarmte?

Ons is niet bekend welke initiatieven op dit moment door alle datacenters in onze provincie worden ondernomen. Het is wel bekend dat restwarmte van datacenters benut kan worden. Voor meer informatie kunt u ook de website van het RVO raadplegen.
Link: https://www.rvo.nl/onderwerpen...


5. Heeft u inzicht welke stappen deze centra ondernemen om restwarmte op een duurzame manier in te zetten? Zo ja, wilt u deze inzichten met ons delen? Graag voorbeelden noemen.

Er wordt binnen de branchevereniging voor datacentra nagedacht over hoe om te gaan met onder andere restwarmte. Meer informatie kunt u vinden op de website: https://www.dutchdatacenters.n...
Ook in onze provincie is er initiatief om restwarmte van een datacenter te benutten. Zo wordt er momenteel een verkenning uitgevoerd of restwarmte benutting van een datacenter in de gemeente ’s-Hertogenbosch op het industrieterrein ‘De Brand” kan worden gerealiseerd.


6. Is er provinciaal beleid gericht op gebruik van restwarmte afkomstig van datacentra? Zo ja, welk beleid?

Het beleid rondom restwarmte is verwoord in de Energieagenda 2019-2030 en recentelijk is door uw staten het Uitvoeringsprogramma Energie 2020-2023 vastgesteld. Dit is de basis voor ons beleid ten aanzien van restwarmte in brede zin. Er is echter geen specifiek beleid voor restwarmte voor datacenters geformuleerd.


In 2016 is het Warmteplan Brabant vastgesteld.

7. Is het Warmteplan Brabant nog van kracht? Zo ja; tot wanneer is het nog van kracht?

Het warmteplan is nog van kracht. Het warmteplan bevat maatregelen tot 2020 en flankerende maatregelen voor na 2020. Deze zijn of afgerond dan wel vertaald naar visie, strategie en maatregelen in respectievelijk de Omgevingsvisie 2030, de Energieagenda 2019-2030 en het Uitvoeringsprogramma Energie 2019-2023.


8. Is of komt er een evaluatie van het Warmteplan Brabant? Zo ja; wanneer kunnen we deze verwachten?

Er is geen evaluatie van het Warmteplan Brabant gepland.