Tech­nische vragen over het nieuwe (concept) fauna­be­heerplan van de FBE Noord-Brabant


Indiendatum: 30 jan. 2023

Op 23 december 2022 is de consultatiefase wat betreft het concept faunabeheerplan ingegaan. Dit faunabeheerplan zal op 1 juli 2023 het huidige faunabeheerplan gaan vervangen. Dit heeft bij ons geleid tot de volgende vragen.

1. Het concept faunabeheerplan 2023-2029 is op de website van de FBE gepubliceerd ter consultatie. Waar is het concept faunabeheerplan 2023-2029 nog meer gepubliceerd?

2. Aan welke organisaties is het plan toegestuurd?

3. Beslist de FBE zelf waar het concept naar toe wordt gestuurd, of beslist de provincie mee?

4. Komt er een inhoudelijke toets vanuit GS op het uiteindelijke stuk? Zo ja, op welke termijn?

Na het verwerken van de input en de vaststelling door het bestuur van de FBE en goedkeuring van de provincie vindt vanaf 1 juli 2023 het faunabeheer in Noord-Brabant volgens dit plan plaats.

5. Wordt er een nota van zienswijzen gepubliceerd met reacties op de gegeven input?

6. Wordt de input enkel door de FBE verwerkt of zijn daar meer partijen bij betrokken?

7. Wat is het verdere verloop tot aan de inwerkingtreding van het nieuwe faunabeheerplan (graag met datums)?

8. Op welke wijze en wanneer kunnen Provinciale Staten eventuele wensen en bedenkingen kenbaar maken met betrekking tot het concept faunabeheerplan?

9. Wordt de werkgroep faunabeheer weer in staat gesteld om naar het plan te kijken, zoals het geval was met het huidige faunabeheerplan?

Indiendatum: 30 jan. 2023
Antwoorddatum: 1 feb. 2023

Op 23 december 2022 is de consultatiefase wat betreft het concept faunabeheerplan ingegaan. Dit faunabeheerplan zal op 1 juli 2023 het huidige faunabeheerplan gaan vervangen. Dit heeft bij ons geleid tot de volgende vragen.

1. Het concept faunabeheerplan 2023-2029 is op de website van de FBE gepubliceerd ter consultatie. Waar is het concept faunabeheerplan 2023-2029 nog meer gepubliceerd?

Antwoord:
Het faunabeheerplan is nergens anders gepubliceerd. De Faunabeheereenheid Noord-Brabant (FBE) is op grond van artikel 3.12 Wet Natuurbescherming wettelijk verantwoordelijk voor het opstellen en vaststellen van een faunabeheerplan en daarmee ook zelf verantwoordelijk voor de publicatie en consultatie daarvan.


2. Aan welke organisaties is het plan toegestuurd?

Antwoord:
De FBE heeft de volgende organisaties geïnformeerd over publicatie van het concept faunabeheerplan; BIJ12, De Zoogdiervereniging, Calutra Noord-Brabant, Das en Boom, Dassenwerkgroep Brabant, De Vogelbescherming, Faunabescherming, SAMF, Valkeniersverbond Adriaan Mollen, gemeenten, Vereniging Het Reewild, Bosgroep Zuid, ProRail, Rijkswaterstaat, INBO, Defensie. De Wildbeheereenheden die het plan gaan uitvoeren zijn geïnformeerd via een aparte bijeenkomst. Aangrenzende FBE’s (Gelderland, Limburg, Zeeland, Zuid-Holland) zijn ook geïnformeerd.


3. Beslist de FBE zelf waar het concept naar toe wordt gestuurd, of beslist de provincie mee?

Antwoord:
Het bestuur van de FBE bepaalt zelf waar het concept naar toe gestuurd wordt. De provincie heeft geadviseerd om breed te consulteren.


4. Komt er een inhoudelijke toets vanuit GS op het uiteindelijke stuk? Zo ja, op welke termijn?

Antwoord:
Op grond van artikel 3.12, lid 7, van de Wet natuurbescherming behoeft het door de FBE vastgestelde faunabeheerplan de goedkeuring van GS. In dat kader toetsen GS of de inhoud van het plan voldoet aan: 1) de Wet Natuurbescherming, 2) de Interim omgevingsverondering Noord-Brabant waarin Provinciale Staten eisen hebben gesteld waaraan een faunabeheerplan moet voldoen en 3) aan de door GS vastgestelde nota Faunabeheer. De FBE is zelf verantwoordelijk voor de tekstuele inhoud. Het FBE-bestuur zal het plan aanbieden voor toetsing aan GS, nadat zij het hebben vastgesteld.


Na het verwerken van de input en de vaststelling door het bestuur van de FBE en goedkeuring van de provincie vindt vanaf 1 juli 2023 het faunabeheer in Noord-Brabant volgens dit plan plaats.

5. Wordt er een nota van zienswijzen gepubliceerd met reacties op de gegeven input?

Antwoord:
Het is aan het bestuur van de FBE zelf om de ingediende reacties wel, niet of deels over te nemen en om te bepalen of ze een reactie teruggeven aan de indieners. Het FBE-bestuur heeft daar nog geen besluit over genomen.


6. Wordt de input enkel door de FBE verwerkt of zijn daar meer partijen bij betrokken?

Antwoord:
Het bestuur van de FBE verwerkt zelf de ingekomen input en reacties. Wanneer zij dat nodig vinden, kunnen ze extern advies inschakelen of partijen uitnodigen voor een toelichting.


7. Wat is het verdere verloop tot aan de inwerkingtreding van het nieuwe faunabeheerplan (graag met datums)?

Antwoord:
Tot 27 januari jl. konden betrokken partijen hun input of reactie aanleveren via een webformulier. De planning is vooralsnog, dat het FBEbestuur op 15 maart a.s. een vaststellingsvergadering belegd om het plan eind maart aan te kunnen bieden aan de provincie. Vervolgens zal GS toetsen of het plan past binnen de wettelijke kaders en regelgeving. Het streven is om het plan op 1 juli 2023 in werking te laten treden i.v.m. het aflopen van het huidige plan het daaraan gekoppelde ontheffingen.


8. Op welke wijze en wanneer kunnen Provinciale Staten eventuele wensen en bedenkingen kenbaar maken met betrekking tot het concept faunabeheerplan?

Antwoord:
Het opstellen en vaststellen van het faunabeheerplan is wettelijk belegd bij de FBE. Provinciale Staten en GS hebben daar geen bevoegdheid in. Provincie kan in het voortraject wel adviseren over proces en wettelijke kaders.


9. Wordt de werkgroep faunabeheer weer in staat gesteld om naar het plan te kijken, zoals het geval was met het huidige faunabeheerplan?

Antwoord:
Er is geen werkgroep Faunabeheer betrokken bij de opstelling van het concept faunabeheerplan. Bij het opstellen van het huidige faunabeheerplan 6 jaar geleden, is er een tijdelijke werkgroep uit uw Staten geformeerd vanwege de behoefte destijds om beleidswijzigingen aan te brengen en waaraan het faunabeheerplan dat parallel werd ontwikkeld aan moest gaan voldoen. Aangezien er momenteel geen beleidswijzigingen aan de orde zijn en getoetst kan worden aan het vigerende beleid is er geen werkgroep geformeerd.

Interessant voor jou

Technische vragen over de recente wijziging van de Positieflijst voor huisdieren

Lees verder

Vervolgvragen over het consultatieproces van het concept faunabeheerplan 2023-2029

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer