Vervolg­vragen over het consul­ta­tie­proces van het concept fauna­be­heerplan 2023-2029


Indiendatum: 6 feb. 2023

De beantwoording van de technische vragen van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren met betrekking tot het concept faunabeheerplan 2023-2029, heeft bij ons geleid tot een aantal vervolgvragen.

1. Uit de beantwoording van de technische vragen van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren, blijkt dat het concept faunabeheerplan 2023-2029 (hierna: het FBP) beperkt ter consultatie is gelegd op de eigen website en proactief slechts aan enkele organisaties is toegestuurd. Kan het college van Gedeputeerde Staten de FBE verzoeken om het FBP breder ter consultatie te leggen, bijvoorbeeld via de gemeentelijke en provinciale website en via huis-aan-huis bladen? Zo nee, waarom niet?

De FBE stelt het FBP op in opdracht van de provincie. De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor het FBP ligt uiteindelijk bij de provincie, die toetst of het plan past binnen de kaders van de Wet Natuurbescherming, de Interim Omgevingsverordening en de provinciale nota Faunabeheer. Dat vinden wij terecht omdat het draait om een publieke aangelegenheid: de natuur. Wij zijn daarom van mening dat reacties op dit conceptplan hierdoor als zienswijzen op een overheidsplan behandeld dienen te worden.

2. Het bestuur van de FBE mag zelf bepalen of ze een reactie geven op de ingediende zienswijzen op het concept FBP. Is het College van Gedeputeerde Staten met ons van mening dat het noodzakelijk is om te reageren op de ingediende zienswijzen en om een nota van beantwoording op te stellen? Zo nee, waarom niet?

3. Wil het College van Gedeputeerde Staten het bestuur van de FBE verzoeken om de nota van beantwoording openbaar te maken, zodat deze in verdere besluitvorming kan worden betrokken? Zo nee, waarom niet?

Wij vernemen graag uw reactie en danken u bij voorbaat voor de beantwoording.


Met vriendelijke groet,

Paranka Surminski,
Partij voor de Dieren

Tom Ludwig,
GroenLinks

Indiendatum: 6 feb. 2023
Antwoorddatum: 9 mrt. 2023

De beantwoording van de technische vragen van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren met betrekking tot het concept faunabeheerplan 2023-2029, heeft bij ons geleid tot een aantal vervolgvragen.

1. Uit de beantwoording van de technische vragen van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren, blijkt dat het concept faunabeheerplan 2023-2029 (hierna: het FBP) beperkt ter consultatie is gelegd op de eigen website en proactief slechts aan enkele organisaties is toegestuurd. Kan het college van Gedeputeerde Staten de FBE verzoeken om het FBP breder ter consultatie te leggen, bijvoorbeeld via de gemeentelijke en provinciale website en via huis-aan-huis bladen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Gedeputeerde Staten zien samen met u, het belang in van een brede consultatie van het faunabeheerplan (FBP). In de wijze waarop de Faunabeheereenheid (FBE) hier invulling aan heeft gegeven, zien wij geen aanleiding om de FBE te verzoeken om het FBP breder ter consultatie te leggen dan reeds is gebeurd. In de Wet natuurbescherming (artikel 3.12) is vastgelegd dat de FBE zelf het FBP voorbereiden en vaststellen. Daarvoor dienen zij vooraf de uitvoerende wildbeheereenheden te horen over de inhoud van het plan.
Het bestuur heeft er echter voor gekozen om ook andere belanghebbende partijen uit te nodigen voor een reactie1 en het concept FBP tevens openbaar ter inzage te leggen op haar website vergezeld van een begeleidend schrijven en reactieformulier. Daarmee heeft de FBE naar onzes inziens voldoende breed geconsulteerd en suggesties opgehaald die kunnen bijdragen aan verbetering van het FBP.


De FBE stelt het FBP op in opdracht van de provincie. De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor het FBP ligt uiteindelijk bij de provincie, die toetst of het plan past binnen de kaders van de Wet Natuurbescherming, de Interim Omgevingsverordening en de provinciale nota Faunabeheer. Dat vinden wij terecht omdat het draait om een publieke aangelegenheid: de natuur. Wij zijn daarom van mening dat reacties op dit conceptplan hierdoor als zienswijzen op een overheidsplan behandeld dienen te worden.

2. Het bestuur van de FBE mag zelf bepalen of ze een reactie geven op de ingediende zienswijzen op het concept FBP. Is het College van Gedeputeerde Staten met ons van mening dat het noodzakelijk is om te reageren op de ingediende zienswijzen en om een nota van beantwoording op te stellen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
De FBE voert een wettelijke taak uit, maar is geen bestuursorgaan zoals een overheid en hoeft dus geen formele inzage- en inspraakprocedure te doorlopen. Het FBE-bestuur kiest ervoor om de consultatieprocedure en de ingekomen reacties (p/m 400) geanonimiseerd openbaar te maken. Zij wil de privacy van degene die gereageerd hebben daarbij respecteren, omdat partijen vooraf niet geïnformeerd zijn over het openbaar maken van hun reacties. Daarnaast blijken er veel en deels vergelijkbare reacties ontvangen te zijn. De FBE heeft aangegeven om een geanonimiseerd en gebundeld overzicht te maken van de reacties en dit naar alle geconsulteerde te zenden. Daarin wordt ook aangegeven of de reacties wel of niet overgenomen zijn door de FBE. Dit overzicht wordt ook openbaar op de website van de FBE geplaatst. Wij zijn van mening dat de FBE in dit geval op een zorgvuldige en transparante wijze inzage geeft in het consultatieproces.


3. Wil het College van Gedeputeerde Staten het bestuur van de FBE verzoeken om de nota van beantwoording openbaar te maken, zodat deze in verdere besluitvorming kan worden betrokken? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 3. Aanvullend kunnen wij eventueel aanbieden om de FBE te verzoeken alle ingekomen reacties vertrouwelijk voor u bij de griffie ter inzage te leggen. Om daarbij aan de AVG te kunnen voldoen zullen deze vooraf door ons geanonimiseerd moeten worden wat veel ambtelijke capaciteit zal vragen. Wij zouden het waarderen als u daarmee in uw afweging over de noodzaak ervan rekening houdt.

Interessant voor jou

Technische vragen over het nieuwe (concept) faunabeheerplan van de FBE Noord-Brabant

Lees verder

Vragen over woningbouw na de Porthos-uitspraak

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer