Tech­nische vragen over het vergun­nin­gen­beleid rond evene­menten met stik­stof­uit­stoot en mogelijke verstoring van beschermde soorten


Indiendatum: 9 jun. 2022

Sinds de coronamaatregelen zijn vervallen worden er weer veel evenementen georganiseerd. Dat is leuk voor de bezoekers, maar het kan minder ‘leuk’ zijn voor de omliggende natuur.

De provincie Drenthe heeft geen vergunning verleend voor de voorstellingen van Het Pauperparadijs, omdat de verwachte stikstofdepositie in een Natura 2000-gebied in de buurt 0,01 mol per ha is, waar de depositie niet mag toenemen.

Wij vragen ons af in hoeverre dit Drentse beleid verschilt van het Brabantse beleid. We hebben daarom volgende technische vragen.

1. Zou het kunnen dat een reeks voorstellingen als van Het Pauperparadijs in Brabant ook geen vergunning zou hebben gekregen (uitgaande van dezelfde emissie, en dezelfde afstand tot en status van een N2000-gebied)? Graag een toelichting, ook als de vraag niet direct is te beantwoorden.

2. Op welke wijze wordt verzekerd dat evenementen in Brabant niet bijdragen aan meer depositie in de N2000-gebieden waarvan de KDW al is overschreden? Welke rol heeft de provincie hierin?

3. Op welke wijze wordt verzekerd dat er geen verstoring van beschermde soorten in N2000-gebieden in Brabant door evenementen plaatsvinden? Welke rol heeft de provincie hierin?

Organisatoren van evenementen hebben in eerste instantie contact met de gemeente, in het kader van een evenementvergunning. In principe zou in het proces tot het al dan niet verlenen van een evenementvergunning een natuurtoets moeten worden gedaan.

4. Wie ziet er op toe dat zo’n natuurtoets degelijk wordt uitgevoerd? Welke rol heeft de provincie daarin?

Een aantal voorbeelden van evenementen die de komende maanden plaatsvinden, waarbij de nodige stikstofemissie is te verwachten van zowel bezoekers als de activiteiten ter plaatse, zijn;
• Trekkertrek Cromvoirt, 9 juli
• Tractorpulling Bakel, 27 en 28 augustus
• Truck & Tractorpulling Alphen, 2 en 3 september
• Trekkertrek Boerdonk, 1 en 2 oktober

5. Hoe wordt er vanuit provinciaal beleid omgegaan met deze evenementen, met het oog op stikstofdepositie en verstoring van beschermde soorten?

6. Welke rol speelt de duur van een evenement in de beoordeling of het evenement effecten heeft op N2000-gebieden?

Indiendatum: 9 jun. 2022
Antwoorddatum: 15 jun. 2022

Sinds de coronamaatregelen zijn vervallen worden er weer veel evenementen georganiseerd. Dat is leuk voor de bezoekers, maar het kan minder ‘leuk’ zijn voor de omliggende natuur.

De provincie Drenthe heeft geen vergunning verleend voor de voorstellingen van Het Pauperparadijs, omdat de verwachte stikstofdepositie in een Natura 2000-gebied in de buurt 0,01 mol per ha is, waar de depositie niet mag toenemen.

Wij vragen ons af in hoeverre dit Drentse beleid verschilt van het Brabantse beleid. We hebben daarom volgende technische vragen.

1. Zou het kunnen dat een reeks voorstellingen als van Het Pauperparadijs in Brabant ook geen vergunning zou hebben gekregen (uitgaande van dezelfde emissie, en dezelfde afstand tot en status van een N2000-gebied)? Graag een toelichting, ook als de vraag niet direct is te beantwoorden.

Antwoord:
Op het moment dat een activiteit depositie veroorzaakt op een Natura2000-gebied, waar niet van kan worden uitgesloten dat deze significante negatieve effecten heeft op dit gebied, is sprake van vergunningsplicht in het kader van de Wet natuurbescherming. Dit is mogelijk ook aan de orde in geval van overige negatieve effecten, bijvoorbeeld indien geluidhinder, trillingen, parkeeroverlast, lichthinder enzovoort optreden. Dit kan dus niet op voorhand worden aangegeven en is van meerdere factoren afhankelijk. Of sprake is van vergunningsplicht en of vergunning kan worden verleend moet blijken uit de voortoets of passende beoordeling die in dit kader moet worden opgesteld.


2. Op welke wijze wordt verzekerd dat evenementen in Brabant niet bijdragen aan meer depositie in de N2000-gebieden waarvan de KDW al is overschreden? Welke rol heeft de provincie hierin?

Antwoord:
Een evenement heeft een evenementenvergunning nodig. Aanvragen om een evenementenvergunning komen bij de gemeente binnen. Zij dienen dan ook een eerste toets uit te voeren of er mogelijk ook sprake is van een vergunningsplicht Wet natuurbescherming. Op het moment dat sprake kan zijn van negatieve effecten op Natura2000-gebieden dient de initiatiefnemer ook een aanvraag in te dienen voor de Wet natuurbescherming.
Indien wij geen signaal krijgen van de gemeente hebben wij in de meeste gevallen geen weet van de evenementen. Uiteraard hebben wij ook onze zelfstandige bevoegdheden, bijvoorbeeld in de vorm van toezicht. Mochten wij bij toezicht activiteiten tegenkomen die mogelijk vergunningsplichtig zijn, dan zullen wij op dat moment beoordelen welke acties nodig zijn.


3. Op welke wijze wordt verzekerd dat er geen verstoring van beschermde soorten in N2000-gebieden in Brabant door evenementen plaatsvinden? Welke rol heeft de provincie hierin?

Antwoord:
Bij een evenement moet de organisator op grond van de Wet natuurbescherming voldoen aan de zorgplicht. Dit betekent dat de organisator een ecologisch deskundige een onderzoek moet laten uitvoeren. Als hieruit blijkt dat er beschermde soorten in het geding zijn, moet het evenement zo ingericht worden dat dat voorkomen wordt. Voor het overtreden van verbodsbepalingen zoals verstoring en beschadiging kunnen wij namelijk geen ontheffing verlenen omdat bij een evenement geen sprake is van een in de Wet natuurbescherming genoemd belang dat zwaarder mag wegen dan de bescherming van soorten.


Organisatoren van evenementen hebben in eerste instantie contact met de gemeente, in het kader van een evenementvergunning. In principe zou in het proces tot het al dan niet verlenen van een evenementvergunning een natuurtoets moeten worden gedaan.

4. Wie ziet er op toe dat zo’n natuurtoets degelijk wordt uitgevoerd? Welke rol heeft de provincie daarin?

Antwoord:
Gemeenten dienen bij de aanvraag om een evenementenvergunning een eerste toets uit te voeren of er mogelijk sprake is van een vergunningsplicht Wet natuurbescherming of overtredingen van de verbodsbepalingen. De provincie toets de eventuele aanvraag die volgt. De provincie heeft de taak gedelegeerd aan de Omgevingsdienst Brabant-Noord. Zie voor het overige het antwoord op vraag 2.


Een aantal voorbeelden van evenementen die de komende maanden plaatsvinden, waarbij de nodige stikstofemissie is te verwachten van zowel bezoekers als de activiteiten ter plaatse, zijn;
• Trekkertrek Cromvoirt, 9 juli
• Tractorpulling Bakel, 27 en 28 augustus
• Truck & Tractorpulling Alphen, 2 en 3 september
• Trekkertrek Boerdonk, 1 en 2 oktober

5. Hoe wordt er vanuit provinciaal beleid omgegaan met deze evenementen, met het oog op stikstofdepositie en verstoring van beschermde soorten?

Antwoord:
Enkel als uit de beoordeling van de overgelegde bescheiden blijkt dat het is uitgesloten dat de aangevraagde activiteit, gelet op de instandhoudingsdoelstellingen, significante gevolgen kan hebben voor Natura 2000-gebieden wordt de vergunning verleend.
Wat betreft soortenbescherming, zie antwoord bij vraag 3.


6. Welke rol speelt de duur van een evenement in de beoordeling of het evenement effecten heeft op N2000-gebieden?

Antwoord:
De duur van een evenement dient beschreven te zijn in de overgelegde bescheiden en maakt derhalve onderdeel uit van de beoordeling.
Wat betreft soortenbescherming is het aan een onafhankelijk deskundige om te beoordelen of de betreffende duur van een evenement effecten kan veroorzaken die leiden tot een overtreding van de wettelijke zorgplicht of andere verbodsbepalingen zoals beschreven bij vraag 3. Dit kan namelijk per soort en situatie verschillen.

Interessant voor jou

Technische vragen over de bepalingen rond Landschappen van Allure-subsidie voor fietspad Halsters Laag in Bergen op Zoom

Lees verder

Technische vragen over de Verordening grondwaterheffing Noord-Brabant 2023

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer