Tech­nische vragen over ontwik­ke­lingen in of nabij Natura 2000-gebieden


Indiendatum: 17 okt. 2022

In een artikel van Pointer (KRO-NCRV) wordt belicht dat het aantal hotels, recreatiewoningen, stacaravans en chalets direct grenzend aan stikstofgevoelige Natura2000-gebieden in Nederland de afgelopen 5 jaar bijna verdubbeld is. Dit heeft bij ons geleid tot de volgende vragen.

1. Hoeveel ontwikkelingen hebben er in de afgelopen 5 jaar plaatsgevonden in Brabant wat betreft de verlening van vergunningen voor (woning)bouw en recreatie binnen de Natura2000-gebieden?

2. Hoeveel ontwikkelingen hebben er in de afgelopen 5 jaar plaatsgevonden in Brabant wat betreft de verlening van vergunningen voor (woning)bouw en recreatie binnen een zone van 250 meter rondom de Natura 2000-gebieden?

3. Hoeveel bouwprojecten zijn er in het kader van Ruimte voor Ruimte in de afgelopen 5 jaar vergund binnen een afstand van 500 meter van de grens van een Natura-2000 gebied?

4. Hoeveel vergunningen zijn er in de afgelopen 5 jaar verleend voor woningen en voor recreatieondernemingen binnen het Natuur Netwerk Brabant?

Indiendatum: 17 okt. 2022
Antwoorddatum: 21 okt. 2022

In een artikel van Pointer (KRO-NCRV) wordt belicht dat het aantal hotels, recreatiewoningen, stacaravans en chalets direct grenzend aan stikstofgevoelige Natura2000-gebieden in Nederland de afgelopen 5 jaar bijna verdubbeld is. Dit heeft bij ons geleid tot de volgende vragen.

1. Hoeveel ontwikkelingen hebben er in de afgelopen 5 jaar plaatsgevonden in Brabant wat betreft de verlening van vergunningen voor (woning)bouw en recreatie binnen de Natura2000-gebieden?

Antwoord:
Planologisch kunnen er geen ontwikkelingen hebben plaatsgevonden binnen Natura2000-gebieden. Vanuit de Interim Omgevingsverordening (IOV) zijn alleen de huidige activiteiten toegestaan en is geen ontwikkeling mogelijk. Dat staat los van een eventuele Wnbvergunning. Die kan altijd aangevraagd worden en die moet verleend worden als aan de wettelijke eisen is voldaan, ongeacht of de activiteit ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd.

Overigens wordt er in de IOV geen onderscheid gemaakt tussen Natura2000-gebieden en Natuur Netwerk Brabant (NNB).


2. Hoeveel ontwikkelingen hebben er in de afgelopen 5 jaar plaatsgevonden in Brabant wat betreft de verlening van vergunningen voor (woning)bouw en recreatie binnen een zone van 250 meter rondom de Natura 2000-gebieden?

Antwoord:
Er wordt niet bijgehouden in welke zone een activiteit zich bevindt waarvoor een Wnb-vergunning is verleend. Voor de Wnb-vergunning is dat ook niet relevant. Het gaat om de effecten die een ontwikkeling heeft op een N2000 gebied, ongeacht de in de vraag genoemde afstand. Wij hebben navraag gedaan bij de omgevingsdiensten met betrekking tot het aantal verleende Wnb-vergunningen. In totaal zijn er in de afgelopen 5 jaar 42 Wnb-vergunningen verleend voor woningbouw en recreatieprojecten.


3. Hoeveel bouwprojecten zijn er in het kader van Ruimte voor Ruimte in de afgelopen 5 jaar vergund binnen een afstand van 500 meter van de grens van een Natura-2000 gebied?

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 1 en 2.


4. Hoeveel vergunningen zijn er in de afgelopen 5 jaar verleend voor woningen en voor recreatieondernemingen binnen het Natuur Netwerk Brabant?

Antwoord:
Een Wnb-vergunning is alleen nodig als de ontwikkeling gepaard gaat met effect op N2000-gebied. Dit hebben wij onder vraag 1 en 2 beantwoord. Wij nemen daarom aan dat het hier gaat om de planologische vergunningen. Daar hebben wij geen zicht op omdat die door gemeenten worden verleend. Hierbij geldt dat een gemeente alleen vergunning kan verlenen als dat past binnen het bestemmingsplan.