Tech­nische vragen over Side­stream Inno­vation Valley


Indiendatum: feb. 2020

De provincie Noord-Brabant is participant in het toekomstige Sidestream Innovation Valley, een cluster van bedrijven met kenniscentrum, onderzoekslab en fabriek in Oosterhout. Dit heeft bij ons geleid tot de volgende vragen.

1. In welk stadium is het plan voor Sidestream Innovation Valley?

Het Oosterhoutse bedrijf Rodenburg Biopolymers kocht in het verleden het veertien hectare grote stuk grond aan waar Sidestream Innovation Valley zal worden gebouwd. Op dit moment heeft dit terrein de bestemming landbouw.

2. Welke vorm van landbouw wordt er nu bedreven op het stuk dat is aangekocht door Rodenburg Polymers?

3. Hoeveel stikstofdepositie heeft dit momenteel tot gevolg?

Uit een artikel in BN De Stem blijkt dat er gesprekken hebben plaatsgevonden tussen Rodenburg Biopolymers en gemeenten en de provincie Noord-Brabant: ,,Dit kun je niet zomaar omvormen tot bedrijfsgrond”, verklaart wethouder Marcel Willemsen (duurzaamheid). Daarom is dit besproken met andere gemeenten in de regio en ook de provincie.”

4. Wat is er tot nu toe besproken tussen Rodenburg Biopolymers en de provincie Noord-Brabant aangaande Sidestream Innovation Valley?

5. Is het nabijgelegen natuurgebied de Duiventoren ook onderwerp van gesprek geweest? Zo ja, op welke wijze?

6. Zijn de nabijgelegen Natura 2000-gebieden de Biesbosch, het Ulvenhoutse bos, Langstraat en de Loonse- en Drunense duinen ook onderwerp van gesprek geweest? Zo ja, op welke wijze?

Indiendatum: feb. 2020
Antwoorddatum: 1 mrt. 2020

De provincie Noord-Brabant is participant in het toekomstige Sidestream Innovation Valley, een cluster van bedrijven met kenniscentrum, onderzoekslab en fabriek in Oosterhout. Dit heeft bij ons geleid tot de volgende vragen.

1. In welk stadium is het plan voor Sidestream Innovation Valley?

Antwoord:
Er is over het plan in februari een principebesluit genomen door het college van B&W. We verwachten dat medio maart het voorontwerp-bestemmingsplan door de gemeente ter inzage wordt gelegd.


Het Oosterhoutse bedrijf Rodenburg Biopolymers kocht in het verleden het veertien hectare grote stuk grond aan waar Sidestream Innovation Valley zal worden gebouwd. Op dit moment heeft dit terrein de bestemming landbouw.

2. Welke vorm van landbouw wordt er nu bedreven op het stuk dat is aangekocht door Rodenburg Polymers?

Antwoord:
Voor zover ons bekend wordt het grootste deel van de gronden binnen de begrenzing van het plangebied gebruikt als akkerbouwland.


3. Hoeveel stikstofdepositie heeft dit momenteel tot gevolg?

Antwoord:
Daar worden berekeningen voor uitgevoerd, die onderdeel zullen zijn van de benodigde onderzoeken van het voorontwerp-bestemmingsplan.


Uit een artikel in BN De Stem blijkt dat er gesprekken hebben plaatsgevonden tussen Rodenburg Biopolymers en gemeenten en de provincie Noord-Brabant: ,,Dit kun je niet zomaar omvormen tot bedrijfsgrond”, verklaart wethouder Marcel Willemsen (duurzaamheid). Daarom is dit besproken met andere gemeenten in de regio en ook de provincie.”

4. Wat is er tot nu toe besproken tussen Rodenburg Biopolymers en de provincie Noord-Brabant aangaande Sidestream Innovation Valley?

Antwoord:
Samen met Rodenburg en de gemeente Oosterhout is en wordt de ruimtelijke en financiële haalbaarheid van de plannen besproken, e.e.a. zoals geformuleerd in het MJP Provinciaal Ontwikkelbedrijf. Vanuit onze rol als formele overlegpartner zullen wij reageren op het voorontwerp-bestemmingsplan (zie vraag 1.).
Dit project is tevens regionaal afgestemd, in zowel regio West- als regio Midden-Brabant.


5. Is het nabijgelegen natuurgebied de Duiventoren ook onderwerp van gesprek geweest? Zo ja, op welke wijze?

Antwoord:
Ja. Dit is onderwerp van gesprek geweest in het kader van NNB-compensatie en kwaliteitsverbetering landschap. Daarbij hebben we gelet op de ligging van het plangebied – nabij het natuurgebied De Duiventoren – als provincie gesteld dat het op een robuust, ecologische wijze ingepast moet worden.


6. Zijn de nabijgelegen Natura 2000-gebieden de Biesbosch, het Ulvenhoutse bos, Langstraat en de Loonse- en Drunense duinen ook onderwerp van gesprek geweest? Zo ja, op welke wijze?

Antwoord:
Ja, gesproken is over de ontwikkelingen en de mogelijkheid van stikstofdepositie vanuit deze ontwikkeling op deze gebieden. Uitgangspunt is dat de depositie niet mag toenemen.

Interessant voor jou

Vragen over het uitbreiden van bedrijventerrein Airparc Seppe met ook niet-luchtvaartgebonden bedrijven

Lees verder

Technische vragen over de Uitvoeringsprogramma's Plantaardig en Eiwittransitie 2020

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer