Vragen over het uitbreiden van bedrij­ven­terrein Airparc Seppe met ook niet-lucht­vaart­ge­bonden bedrijven


Indiendatum: feb. 2020

Geacht college,

De directie van Airparc Seppe wil het bedrijventerrein graag uitbreiden met een derde en vierde bedrijfsvleugel. Daarnaast heeft de directie de wens om de luchtvaartgebondenheid, als voorwaarde voor bedrijven die zich op het terrein mogen vestigen, op te heffen. De directeur van Airparc Seppe spreekt ook over een Special Maintenance-status, waarmee het Airparc interessant zou worden voor bedrijven “die anders niet naar deze regio zouden komen”.

Op 22 februari 2013 hebben Provinciale Staten besluit 88/12, wijziging Verordening ruimte 2012, kaartaanpassingen 2012, vastgesteld. Hiermee is een uitbreidingsrichting voor noodzakelijke en direct aan vliegveld gerelateerde bedrijvigheid mogelijk gemaakt. In de Partiële herziening planregels Airparc Seppe is expliciet aangegeven dat “enkel luchtvaartgebonden bedrijvigheid” is toegestaan. Onder die voorwaarde hebben PS ingestemd met het aanwijzen van een zoekgebied stedelijke ontwikkeling van de agrarische gronden.

Wij hebben hierover de volgende vragen.

1. Klopt het dat de bestemming voor Airparc Seppe nog steeds luchtvaartgebonden bedrijvigheid is? Wat is de reden om deze specifieke bestemming te hanteren?

2. Kunt u bevestigen dat het provinciaal beleid is om bedrijven die maintenance van vliegtuigen uitvoeren, te concentreren op Aviolanda in Woensdrecht? Zo nee, waarom niet?

3. Bent u het met ons eens dat er voor niet-vliegveld gerelateerde bedrijvigheid ruimte gezocht dient te worden op al bestaande bedrijventerreinen, en niet op Airparc Seppe? Zo nee, waarom niet?

4. Gaat u zich er voor inzetten dat de bestemming luchtvaartgebonden bedrijvigheid onverminderd van kracht blijft?

5. Kunt u aangeven hoeveel luchtvaartgebonden bedrijven er momenteel gevestigd zijn op Airparc Seppe, wat de omzet van deze bedrijven is, en hoeveel FTE’s er momenteel werkzaam zijn op Airparc Seppe?

Recentelijk heeft er een dodelijk ongeval plaatsgevonden op de luchthaven.

6. Leiden de onderzoeken naar het meest recente dodelijke ongeluk tot aanpassingen in het luchthavenbesluit, om de veiligheid te verbeteren en de eisen hieromtrent aan te scherpen? Zo ja, kan dat leiden tot het weigeren van bedrijven omdat deze niet voldoen aan de veiligheidseisen?

7. Uit onderzoek van het LNR is gebleken dat er te veel geluidsruimte is ingenomen voor het vliegveld. U heeft met PS afgesproken om de aangepaste nieuwe geluidscontouren op te nemen in het luchthavenbesluit. Heeft u dat inmiddels gedaan? Graag ontvangen we een aangepaste versie.


Met vriendelijke groet,

Anne-Miep Vlasveld,
Partij voor de Dieren

Indiendatum: feb. 2020
Antwoorddatum: 17 mrt. 2020

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.


1. Klopt het dat de bestemming voor Airparc Seppe nog steeds luchtvaartgebonden bedrijvigheid is? Wat is de reden om deze specifieke bestemming te hanteren?

Antwoord:
Ja dat klopt, het profiel van het bedrijventerrein Breda International Airport (BIA) is luchtvaartgebonden bedrijvigheid met daarbij ondergeschikte functies. De specifieke bestemmingsregeling is ter borging van het concept en om te voorkomen dat het concurreert met regulier aanbod, conform de regionale afspraken bedrijventerreinen West-Brabant (2016).


2. Kunt u bevestigen dat het provinciaal beleid is om bedrijven die maintenance van vliegtuigen uitvoeren, te concentreren op Aviolanda in Woensdrecht? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Ja. Dat wil echter niet zeggen dat Aviolanda de exclusieve aerospace maintenance locatie is voor de regio. Op Aviolanda Woensdrecht vindt met name (groot) militaire aerospace onderhoud plaats met een spinoff naar commercieel. Andere specifieke aerospace maintenance bedrijvigheid op BIA kan de bredere aerospace maintenance propositie Brabant en daarmee ook Aviolanda Woensdrecht juist versterken.


3. Bent u het met ons eens dat er voor niet-vliegveld gerelateerde bedrijvigheid ruimte gezocht dient te worden op al bestaande bedrijventerreinen, en niet op Airparc Seppe? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Ja, dit is in lijn met het regionaal afsprakenkader bedrijventerreinen West-Brabant en de borging daarvan in het bestemmingsplan. Voor fase 3 en 4 is in het bestemmingsplan een uitwerkingsplicht opgenomen. Volgens de gemeente heeft BIA de wens om ook ruimte te bieden aan innovatieve kleinschalige bedrijven die indirect luchtvaartgebonden zijn. Indirect, omdat ze bijvoorbeeld (collectieve) ondersteunende diensten kunnen bieden aan de al gevestigde bedrijven op het terrein. De gemeente is nu, als bevoegd gezag, een proces gestart om met omwonenden en raadsleden een eerste verkenning uit te voeren. Wanneer de gemeente inderdaad voornemens is om tot verruiming van de bestemming over te gaan, dient dit regionaal afgestemd te worden en daarmee ook met de provincie.


4. Gaat u zich er voor inzetten dat de bestemming luchtvaartgebonden bedrijvigheid onverminderd van kracht blijft?

Antwoord:
Zie antwoord vraag 3.


5. Kunt u aangeven hoeveel luchtvaartgebonden bedrijven er momenteel gevestigd zijn op Airparc Seppe, wat de omzet van deze bedrijven is, en hoeveel FTE’s er momenteel werkzaam zijn op Airparc Seppe?

Antwoord:
We kunnen ons hierbij baseren op de laatst gepubliceerde gegevens uit het werkgelegenheidsregister LISA – te weten uit 2018. Hieruit blijkt dat er:
- 17 verschillende bedrijven zijn gevestigd in het eerste gebouw
- 5 verschillende bedrijven zijn gevestigd in het tweede gebouw
Het aantal banen die in het register in 2018 staan geregistreerd, bedraagt 62. De verwachting is dat dit aantal inmiddels hoger ligt. De directie van BIA geeft aan dat de bedrijven die zich reeds gevestigd of gecommitteerd hebben zorgen voor meer dan 150 arbeidsplaatsen en dat er sprake is van start-ups en innovatieve bedrijven die een sterke groei doormaken en een grote influx genereren voor wat betreft hoogwaardig opgeleide medewerkers (HBO/universitair). We hebben geen inzicht in de omzet van de bedrijven.
Recentelijk heeft er een dodelijk ongeval plaatsgevonden op de luchthaven.


6. Leiden de onderzoeken naar het meest recente dodelijke ongeluk tot aanpassingen in het luchthavenbesluit, om de veiligheid te verbeteren en de eisen hieromtrent aan te scherpen? Zo ja, kan dat leiden tot het weigeren van bedrijven omdat deze niet voldoen aan de veiligheidseisen?

Antwoord:
In onze Statenmededeling van 2 juli 2019 is uw Staten geïnformeerd over de voornemens tot wijziging van het luchthavenbesluit Seppe. In onze Statenmedeling van 7 januari jl. is uw Staten geïnformeerd over vertraging bij de voorbereiding van de wijziging van dit besluit. Daarbij zullen dan ook de onderliggende overwegingen voor aanpassingen worden aangegeven.
Overigens dienen bedrijven die zich op BIA vestigen zich te houden aan de planregels van het bestemmingsplan en overige vigerende wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid. Er is geen aanleiding te veronderstellen dat bedrijven op het terrein hier niet aan zouden voldoen.


7. Uit onderzoek van het LNR is gebleken dat er te veel geluidsruimte is ingenomen voor het vliegveld. U heeft met PS afgesproken om de aangepaste nieuwe geluidscontouren op te nemen in het luchthavenbesluit. Heeft u dat inmiddels gedaan? Graag ontvangen we een aangepaste versie.

Antwoord:
Uit het onderzoek van het NLR is niet gebleken dat er “te veel geluidsruimte is ingenomen”. We verwijzen hiervoor naar onze Statenmededeling van 2 juli 2019, waarbij de gehele evaluatie als bijlage is toegevoegd. Wat betreft de wijziging van het luchthavenbesluit verwijzen we u naar ons antwoord op vraag 6.


Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

de voorzitter, de secretaris,
prof. dr. W.B.H.J. van de Donk drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Interessant voor jou

Technische vervolgvragen over Statenmededeling Wijziging uitvoering Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader Noord-Brabant

Lees verder

Technische vragen over Sidestream Innovation Valley

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer