Tech­nische vervolg­vragen over Staten­me­de­deling Wijziging uitvoering Subsi­die­re­geling Groen Blauw Stimu­le­rings­kader Noord-Brabant


Indiendatum: feb. 2020

De beantwoording van onze vragen over het Groen Blauw Stimuleringskader, waarvoor onze hartelijke dank, heeft bij ons geleid tot een aantal vervolgvragen.

Op vraag 3 antwoordt u dat in 2020 5,5 FTE nodig is in verband met de reguliere werkzaamheden en de additioneel werkzaamheden welke verband houden met de transitie. Op termijn wordt de personele inzet gestabiliseerd op 3,7 FTE.

1. Met hoeveel FTE wordt de Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader Noord-Brabant nu uitgevoerd?

In een artikel van NOS nieuws wordt geconcludeerd dat Europese subsidies voor het vergroenen van de landbouw nauwelijks iets opleveren voor de natuur en biodiversiteit door een gebrek aan controleerbare doelen.

2. Heeft dit artikel een relatie met de subsidieregeling in de zin dat ook voor het Groen Blauw Stimuleringskader de verwachte resultaten achterblijven? Zo nee, waarom geldt de strekking van het artikel niet voor de subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader?

3. Zijn er voor de subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader controleerbare doelen gesteld? Zo ja, welke?

4. Hoeveel van de bestaande en vroegere contracten op basis van de subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader zijn geëvalueerd op ecologische resultaten?

5. Is er een evaluatie beschikbaar waaruit per contract blijkt wat er is besteed en wat daarvoor in het landschap terug is gekomen?

Indiendatum: feb. 2020
Antwoorddatum: 26 feb. 2020

Op vraag 3 antwoordt u dat in 2020 5,5 FTE nodig is in verband met de reguliere werkzaamheden en de additioneel werkzaamheden welke verband houden met de transitie. Op termijn wordt de personele inzet gestabiliseerd op 3,7 FTE.

1. Met hoeveel FTE wordt de Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader Noord-Brabant nu uitgevoerd?

Antwoord:
Naast de opdracht aan de RVO is er momenteel 1 FTE voor uitvoering beschikbaar.


In een artikel van NOS nieuws wordt geconcludeerd dat Europese subsidies voor het vergroenen van de landbouw nauwelijks iets opleveren voor de natuur en biodiversiteit door een gebrek aan controleerbare doelen.

2. Heeft dit artikel een relatie met de subsidieregeling in de zin dat ook voor het Groen Blauw Stimuleringskader de verwachte resultaten achterblijven? Zo nee, waarom geldt de strekking van het artikel niet voor de subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader?

Antwoord:
Het door u aangehaalde bericht betreft een verwijzing naar Europese subsidie. Het Stimuleringskader Groen Blauwe diensten betreft een Brabantse regeling waar geen Europese middelen op worden ingezet. Deze regeling is niet te vergelijken met het Gemeenschappelijk landbouwbeleid.


3. Zijn er voor de subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader controleerbare doelen gesteld? Zo ja, welke?

Antwoord:
Ja. In de huidige begroting zijn Kritische Prestatie Indicatoren opgenomen voor de te realiseren hectaren inrichtings- en beheermaatregelen.


4. Hoeveel van de bestaande en vroegere contracten op basis van de subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader zijn geëvalueerd op ecologische resultaten?

Antwoord:
De individuele contracten hebben een gemiddelde omvang van ca € 5.000,- en worden niet individueel geëvalueerd. In 2014 is een evaluatie uitgevoerd naar groene regelingen door bureau ZET welke ook aan uw Staten is aangeboden op 10 juni 2014 (document nummer 3597430). Hierin is aandacht besteed aan de ecologische aspecten van de regeling van het Stimuleringskader Groen Blauwe diensten.


5. Is er een evaluatie beschikbaar waaruit per contract blijkt wat er is besteed en wat daarvoor in het landschap terug is gekomen?

Antwoord:
Er wordt een overzicht bijgehouden waar welke maatregelen zijn genomen. Voor het Stimuleringskader Groen Blauwe Diensten zijn sinds 2008 meer dan 3000 beheercontracten gesloten waarvan er bijna 1000 gecombineerd zijn met aanleg van nieuwe landschapselementen. Per contract wordt er een eindvaststelling gedaan. En bij aanleg vindt daarnaast nog een controle na realisatie van het landschapselement plaats. Beide controles worden in de individuele dossiers bijgesloten.