Tech­nische vragen over Veror­dening kwali­teits­kader uitvoering en hand­having Omge­vingswet Noord-Brabant


Indiendatum: 28 dec. 2023

In de praktijk zijn verschillende kaders gebruikelijk voor het beoordelen van de kwaliteit door de omgevingsdienst (respectievelijk de eigen diensten), door Gedeputeerde Staten en tot slot door Provinciale Staten.
Of deze kaders gerealiseerd zijn en hoe deze bijdragen aan de kwaliteit van de uitvoering- en handhavingstaken, moet jaarlijks worden beoordeeld door Gedeputeerde Staten. Hiervoor is input nodig van de omgevingsdiensten en van de interne provinciale organisatie. Gedeputeerde Staten zullen dus beoordelen "of het goed gaat" op basis van de door henzelf geformuleerde beleidsdoelen voor in ieder geval de dienstverlening, uitvoeringskwaliteit van producten en diensten of de financiën.

1. In hoeverre raken de kaders genoemd op pagina 2 van de toelichting bij het Statenvoorstel aan de conclusies en aanbevelingen in het rapport: ‘Om de leefomgeving: de Omgevingsdienst als gangmaker’ van maart 2021?

Artikel 5 strekt ertoe te regelen dat van die kwaliteitscriteria voor de uitvoering van uitvoerings- en handhavingstaken in de praktijk gebruik gemaakt wordt. Het gaat immers om kwaliteitscriteria waaraan zorgvuldig en met grote deskundigheid is gewerkt door de betrokken bevoegde gezagen. Van belang is dat deze kwaliteitscriteria relevante input leveren voor de kwaliteit. Dat geeft vanzelfsprekend geen garantie dat de doelen die door Gedeputeerde Staten zijn gesteld op grond van artikel 4 ook zonder meer in alle gevallen worden gehaald. Het bereiken van deze doelen zal immers niet alleen afhankelijk zijn van de goede verrichtingen van de uitvoerende organisaties. Van de naleving van de kwaliteitscriteria zal daarom jaarlijks mededeling gedaan moeten worden aan Provinciale Staten. Het gaat hier om een belangrijke inhoudelijke mededelingsplicht die kan worden meegenomen in bestaande jaarlijkse rapportages, in de op grond van afdelingen 13.2 en 13.3 van het Omgevingsbesluit op te stellen documenten.

2. Op welke wijze kan worden geborgd dat de mededelingsplicht over het naleven van de kwaliteitscriteria door de uitvoerende organisaties wordt meegenomen in bestaande jaarlijkse rapportages (pagina 5 van de toelichting)? Oftewel, wat moeten PS of GS daar voor doen?

Indiendatum: 28 dec. 2023
Antwoorddatum: 29 nov. 2023

In de praktijk zijn verschillende kaders gebruikelijk voor het beoordelen van de kwaliteit door de omgevingsdienst (respectievelijk de eigen diensten), door Gedeputeerde Staten en tot slot door Provinciale Staten.
Of deze kaders gerealiseerd zijn en hoe deze bijdragen aan de kwaliteit van de uitvoering- en handhavingstaken, moet jaarlijks worden beoordeeld door Gedeputeerde Staten. Hiervoor is input nodig van de omgevingsdiensten en van de interne provinciale organisatie. Gedeputeerde Staten zullen dus beoordelen "of het goed gaat" op basis van de door henzelf geformuleerde beleidsdoelen voor in ieder geval de dienstverlening, uitvoeringskwaliteit van producten en diensten of de financiën.

1. In hoeverre raken de kaders genoemd op pagina 2 van de toelichting bij het Statenvoorstel aan de conclusies en aanbevelingen in het rapport: ‘Om de leefomgeving: de Omgevingsdienst als gangmaker’ van maart 2021?

Antwoord:
In het genoemde rapport ‘Om de leefomgeving’ waarnaar wordt verwezen, concludeert en adviseert de commissie Van Aartsen dat om te komen tot een VTH-stelsel dat slagvaardig en toekomstvast is, er tien maatregelen noodzakelijk zijn. Deze maatregelen zijn vervolgens vertaald naar het Interbestuurlijk programma versterking VTH-stelsel (IBP). Daarin werken we met alle overheden samen aan een versterking van het VTH-stelsel. Deze verordening staat daar los van, omdat we hiermee invulling geven aan de verplichting uit de Wabo/Omgevingswet om een kwaliteitsverordening vast te stellen. Het IBP verandert niets aan deze eis en ziet vooral op aanvullende verbeteringen, naast het actualiseren van deze verordening.


Artikel 5 strekt ertoe te regelen dat van die kwaliteitscriteria voor de uitvoering van uitvoerings- en handhavingstaken in de praktijk gebruik gemaakt wordt. Het gaat immers om kwaliteitscriteria waaraan zorgvuldig en met grote deskundigheid is gewerkt door de betrokken bevoegde gezagen. Van belang is dat deze kwaliteitscriteria relevante input leveren voor de kwaliteit. Dat geeft vanzelfsprekend geen garantie dat de doelen die door Gedeputeerde Staten zijn gesteld op grond van artikel 4 ook zonder meer in alle gevallen worden gehaald. Het bereiken van deze doelen zal immers niet alleen afhankelijk zijn van de goede verrichtingen van de uitvoerende organisaties. Van de naleving van de kwaliteitscriteria zal daarom jaarlijks mededeling gedaan moeten worden aan Provinciale Staten. Het gaat hier om een belangrijke inhoudelijke mededelingsplicht die kan worden meegenomen in bestaande jaarlijkse rapportages, in de op grond van afdelingen 13.2 en 13.3 van het Omgevingsbesluit op te stellen documenten.

2. Op welke wijze kan worden geborgd dat de mededelingsplicht over het naleven van de kwaliteitscriteria door de uitvoerende organisaties wordt meegenomen in bestaande jaarlijkse rapportages (pagina 5 van de toelichting)? Oftewel, wat moeten PS of GS daar voor doen?

Antwoord:
Jaarlijks wordt in het voorjaar verantwoording afgelegd over de VTH-opdracht van het jaar ervoor, dit is opgenomen in de jaarlijkse verantwoordingscyclus. Door middel van een statenmededeling wordt Provinciale Staten hierover ook geïnformeerd. In deze mededeling wordt nadere informatie gegeven over wat de omgevingsdiensten het jaar ervoor hebben gerealiseerd en hierbij worden de vooraf vastgestelde VTH-indicatoren betrokken. Ook is in deze cyclus opgenomen dat in de opgeleverde rapportage en statenmededeling informatie wordt opgenomen over het naleven van de kwaliteitscriteria door de omgevingsdiensten en de resultaten daarvan. Hiervoor hoeft derhalve geen nieuwe borging plaats te vinden, maar heeft de informatie al jaarlijks een plek in de bestaande bestuurlijke rapportages.

Interessant voor jou

Technische vragen over de plannen voor Warmtenet Halsteren-Dinteloord-Roosendaal

Lees verder

Vragen over het risico dat onder de Omgevingswet het aantal vervuilende lozingen van afvalwater zal toenemen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer