Tech­nische vragen over zwerf­afval langs provin­ciale wegen


Indiendatum: 30 apr. 2021

In november 2020 zijn er schriftelijke vragen gesteld over het tegengaan van zwerfafval, o.m. langs de provinciale wegen, de N-wegen. In antwoord op deze vragen is aangegeven:
“Tot slot starten we binnenkort een onderzoek naar de best passende maatregelen voor onze eigen aandachtslocaties, waarbij we enerzijds streven naar het verminderen van afval en anderzijds het hergebruiken ervan.”

Wij komen graag wat meer te weten over dit onderzoek en we hebben daartoe een aantal technische vragen.

1. Is het onderzoek al gestart? Zo nee, wanneer wordt gestart? Wanneer is het onderzoek, naar verwachting, afgerond?

2. Om hoeveel ‘aandachtslocaties’ gaat het (ongeveer), en als het een niet te groot aantal is; om welke locaties gaat het?

3. Wat is de opzet van het onderzoek; worden alle, in het algemeen mogelijke maatregelen bekeken om vervolgens te bepalen wat daarvan de meest effectieve/kostenefficiënte/… maatregelen zijn, of wordt er specifiek per aandachtslocatie direct naar een treffende maatregel gezocht?

4. Wat zijn alle juridisch uitvoerbare mogelijkheden om zwerfafval langs N-wegen tegen te gaan? Graag een uitputtend overzicht. Welke van deze maatregelen worden/zijn betrokken in het onderzoek?

5. Is er onderzoek beschikbaar over de effecten van zwerfafval langs N-wegen op natuurwaarden?

6. Is er inzicht in het effect van zwerfafval op landbouwdieren? Zijn hierover meldingen/klachten van agrarisch ondernemers bekend (vergelijkbaar met faunaschade)?

Indiendatum: 30 apr. 2021
Antwoorddatum: 3 mei 2021

In november 2020 zijn er schriftelijke vragen gesteld over het tegengaan van zwerfafval, o.m. langs de provinciale wegen, de N-wegen. In antwoord op deze vragen is aangegeven:
“Tot slot starten we binnenkort een onderzoek naar de best passende maatregelen voor onze eigen aandachtslocaties, waarbij we enerzijds streven naar het verminderen van afval en anderzijds het hergebruiken ervan.”

Wij komen graag wat meer te weten over dit onderzoek en we hebben daartoe een aantal technische vragen.

1. Is het onderzoek al gestart? Zo nee, wanneer wordt gestart? Wanneer is het onderzoek, naar verwachting, afgerond?

Antwoord:
Het onderzoek willen we dit kalenderjaar vormgeven, een exacte planning hebben we nog niet voorhanden. We brengen momenteel al wel in beeld op welke locaties we regelmatig zwerfvuil vinden. De inventarisatie gebruiken we als input voor het onderzoek.


2. Om hoeveel ‘aandachtslocaties’ gaat het (ongeveer), en als het een niet te groot aantal is; om welke locaties gaat het?

Antwoord:
Het onderzoek is een pilot en voeren we in samenwerking met de gemeente Oss uit, langs de gedeeltelijk provinciale en gedeeltelijk gemeentelijke weg N329 te Oss. Onder verwijzing naar ons antwoord op vraag 1, de locaties inventariseren we momenteel.


3. Wat is de opzet van het onderzoek; worden alle, in het algemeen mogelijke maatregelen bekeken om vervolgens te bepalen wat daarvan de meest effectieve/kostenefficiënte/… maatregelen zijn, of wordt er specifiek per aandachtslocatie direct naar een treffende maatregel gezocht?

Antwoord:
De pilot zal gericht zijn op zwerfafvalpreventie en gedragsverandering. Een specifieke opzet hebben we nog niet voorhanden en willen we dit kalenderjaar met de gemeente vormgeven.


4. Wat zijn alle juridisch uitvoerbare mogelijkheden om zwerfafval langs N-wegen tegen te gaan? Graag een uitputtend overzicht. Welke van deze maatregelen worden/zijn betrokken in het onderzoek?

Antwoord:
Voor zwerfafval langs provinciale wegen bestaat geen specifiek juridisch kader. Zwerfvuil is niet of nauwelijks te herleiden tot een specifieke persoon, alleen in geval van heterdaad. Daarmee is het houden van permanent toezicht langs onze 550 kilometer provinciale wegen ondoenlijk. Daarom zetten we, naast het opruimen, in op bewustwording en gedragsverandering.
Uiteindelijk moet toch het goede fatsoen van mensen leiden tot minder zwerfafval.


5. Is er onderzoek beschikbaar over de effecten van zwerfafval langs N-wegen op natuurwaarden?

Antwoord:
CE Delft heeft in opdracht van Rijkswaterstaat bijgevoegd rapport opgeleverd. Dit is niet specifiek gericht op provinciale wegen. Hoofdstuk 4 bevat de conclusies.


6. Is er inzicht in het effect van zwerfafval op landbouwdieren? Zijn hierover meldingen/klachten van agrarisch ondernemers bekend (vergelijkbaar met faunaschade)?

Antwoord:
Wij hebben daarover geen informatie, dan wel meldingen of klachten ontvangen.