Vragen over vergunning voor ontwik­keling vlieg­basis Woens­d­recht


Indiendatum: jul. 2018

Geacht college,

Op 10 april 2018 heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) aan het Rijksvastgoedbedrijf een vergunning verleend voor het bouwrijp maken en realiseren van twee gebouwen en het in gebruik hebben van een motorenwerkplaats en een testcell op de vliegbasis Woensdrecht, beide benodigd voor onderhoud en testen van F135 vliegtuigmotoren nabij het Natura-2000 gebied Brabantse Wal. Hierbij komt een enorme toename van stikstofemissies vrij, nl. 2075,37 kg per jaar voor de werktuigen en verkeer en voor het gebruik van de testcell 89.500 kg/jr.

De Partij voor de Dieren heeft hierover de volgende vragen. Wij zijn ons er van bewust dat u niet het bevoegd gezag bent (geweest) voor het verlenen van de benodigde vergunningen. Toch verzoeken wij u onze vragen zo volledig mogelijk te beantwoorden en waar nodig overleg te voeren met een representant van het ministerie van LNV, daar het om een Brabants Natura 2000-gebied gaat.

1. De provincie Noord-Brabant betaalt 22 miljoen euro mee aan de nieuw te bouwen faciliteit en heeft tevens een provinciaal belang bij het terugdringen van de stikstofbelasting op Natura 2000-gebied de Brabantse Wal. Waarom bent u dan niet het bevoegd gezag in dezen voor het verlenen van een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming?

2. Waarom is uw college niet geconsulteerd tijdens het vergunningverleningsproces?

3. Hoe wordt nu geborgd dat de benodigde daling van de stikstofdepositie op de Brabantse wal nog plaatsvindt?

4. Is vliegbasis Woensdrecht aangemerkt als een prioritair project? Indien nee, welke vergunningen voor ten behoeve van vliegbasis Woensdrecht vallen wel en welke vallen niet onder de PAS? Indien ja, betekent dit, dat de verlening van een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming op voorhand vaststaat? Zo nee, welke rechtsbeschermingsmogelijkheden staan open tegen een dergelijk project?

5. Een deel van de Brabantse Wal is overbelast. Uit een kaartje van Noord-Brabant blijkt dat de ontwikkelingsruimte van een deel van de Brabantse wal op is. Dit betreft het noordelijk deel dat bij de vliegbasis ligt. Hoe kan hier dan nog ontwikkelingsruimte en toestemming worden gegeven voor een ontwikkeling met een zo hoge stikstofemissie? Betekent dat dat er voor dit gebied een ontwikkelingsstop geldt voor plannen en projecten waarbij de stikstofemissies toenemen?

6. Een prioritair project is een project van nationaal of provinciaal maatschappelijk belang. De exploitatie van de nieuw te bouwen faciliteit zal gebeuren door Defensie en een private partner. Is het juridisch houdbaar dat een private partij op deze manier prioritaire stikstofruimte inneemt die bedoeld is voor projecten van nationaal of provinciaal belang, en daar haar (financieel) voordeel mee doet? Indien ja, ontvangen wij graag een toelichting. Indien nee, welke conclusie trekt u hieruit?

7. Voor welke gedeelten van vliegbasis Woensdrecht is apart ontwikkelingsruimte gereserveerd in segment 1 bij de Beleidsregel PAS?

8. Zijn er onderdelen van de vliegbasis die afhankelijk zijn van vrije ontwikkelingsruimte? Indien ja, bent u voor deze onderdelen wel het bevoegd gezag? Zo nee, waarom niet?

9. Hoeveel vrije en hoeveel prioritaire ontwikkelingsruimte was er tot 1 juli 2018 beschikbaar en hoeveel vrije en prioritaire ontwikkelingsruimte is er na 1 juli 2018 beschikbaar nabij Natura 2000-gebied Brabantse Wal?

Wij danken u bij voorbaat voor uw beantwoording.


Met vriendelijke groet,

Marco van der Wel en Paranka Surminski
Partij voor de Dieren

Indiendatum: jul. 2018
Antwoorddatum: 14 aug. 2018

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.


1. De provincie Noord-Brabant betaalt 22 miljoen euro mee aan de nieuw te bouwen faciliteit en heeft tevens een provinciaal belang bij het terugdringen van de stikstofbelasting op Natura 2000-gebied de Brabantse Wal. Waarom bent u dan niet het bevoegd gezag in dezen voor het verlenen van een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming?

Antwoord:
In artikel 1.3 lid 5 van de Wet natuurbescherming is opgenomen in welke gevallen de Minister bevoegd is voor het verlenen van een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming. Dit is uitgewerkt in artikel 1.3 van het Besluit natuurbescherming, waarin in lid 1, onder a, sub 3 militaire terreinen en oefengebieden zijn benoemd.


2. Waarom is uw college niet geconsulteerd tijdens het vergunningverleningsproces?

Antwoord:
Dit is niet door de wet verplicht gesteld aan de Minister.


3. Hoe wordt nu geborgd dat de benodigde daling van de stikstofdepositie op de Brabantse wal nog plaatsvindt?

Antwoord:
Het project ‘Ontwikkeling vliegbasis Woensdrecht’ is sinds 2015 in bijlage 1 van de Regeling natuurbescherming aangewezen als prioritair project. Dit houdt in dat er binnen het Programma aanpak stikstof (PAS) reeds ontwikkelingsruimte voor dit project is gereserveerd. Bij het verlenen van een vergunning wordt voor de benodigde ontwikkelingsruimte gebruik gemaakt van deze gereserveerde ruimte.


4. Is vliegbasis Woensdrecht aangemerkt als een prioritair project? Indien nee, welke vergunningen voor ten behoeve van vliegbasis Woensdrecht vallen wel en welke vallen niet onder de PAS? Indien ja, betekent dit, dat de verlening van een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming op voorhand vaststaat? Zo nee, welke rechtsbeschermingsmogelijkheden staan open tegen een dergelijk project?

Antwoord:
Ja, zie beantwoording vraag 3.
Het feit dat het een prioritair project betreft, betekent niet dat vergunningverlening op voorhand vaststaat. Er zijn verschillende onderdelen waarop getoetst wordt. Echter de benodigde ontwikkelingsruimte is gereserveerd en dus voorhanden. Tegen de vergunningverlening van een prioritair project staan dezelfde rechtsbeschermingsmogelijkheden open als bij een niet-prioritair project.


5. Een deel van de Brabantse Wal is overbelast. Uit een kaartje van Noord- Brabant blijkt dat de ontwikkelingsruimte van een deel van de Brabantse wal op is. Dit betreft het noordelijk deel dat bij de vliegbasis ligt. Hoe kan hier dan nog ontwikkelingsruimte en toestemming worden gegeven voor een ontwikkeling met een zo hoge stikstofemissie? Betekent dat dat er voor dit gebied een ontwikkelingsstop geldt voor plannen en projecten waarbij de stikstofemissies toenemen?

Antwoord:
Zie beantwoording vraag 3.
Aanvragen voor ontwikkelingen waarbij de stikstofdepositie op de Brabantse Wal toeneemt en waarvoor geen ruimte is gereserveerd, worden getoetst aan de beschikbare vrije ontwikkelingsruimte. Op het moment dat de gevraagde vrije ontwikkelingsruimte niet beschikbaar is, wordt de vergunning geweigerd.


6. Een prioritair project is een project van nationaal of provinciaal maatschappelijk belang. De exploitatie van de nieuw te bouwen faciliteit zal gebeuren door Defensie en een private partner. Is het juridisch houdbaar dat een private partij op deze manier prioritaire stikstofruimte inneemt die bedoeld is voor projecten van nationaal of provinciaal belang, en daar haar (financieel) voordeel mee doet? Indien ja, ontvangen wij graag een toelichting. Indien nee, welke conclusie trekt u hieruit?

Antwoord:
Ja, alle prioritaire projecten zijn door het betreffende bevoegd gezag beoordeeld op nationaal of provinciaal belang. Dat kunnen ook private ontwikkelingen zijn.


7. Voor welke gedeelten van vliegbasis Woensdrecht is apart ontwikkelingsruimte gereserveerd in segment 1 bij de Beleidsregel PAS?

Antwoord:
Het prioritair project ‘Ontwikkeling vliegbasis Woensdrecht’ omvat de gehele vliegbasis.


8. Zijn er onderdelen van de vliegbasis die afhankelijk zijn van vrije ontwikkelingsruimte? Indien ja, bent u voor deze onderdelen wel het bevoegd gezag? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Nee, zie beantwoording vraag 7.


9. Hoeveel vrije en hoeveel prioritaire ontwikkelingsruimte was er tot 1 juli 2018 beschikbaar en hoeveel vrije en prioritaire ontwikkelingsruimte is er na 1 juli 2018 beschikbaar nabij Natura 2000-gebied Brabantse Wal?

Antwoord:
Bij de partiële herziening van het PAS van 18 december 2017 was er gemiddeld binnen het gebied voor prioritaire projecten 31 mol N/ha/jr en voor de vrije beschikbare ruimte 10 mol N/ha/jr. Wij verwijzen u hiervoor naar de gebiedsanalyse van de Brabantse Wal van 15 december 2017: https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/Documenten/Pas/Vastgestelde%20gebiedsanalyses_18-12-2017/128_Brabantse-Wal_gebiedsanalyse_15-12-17_NB.pdf. De ontwikkelingsruimte wordt per hexagoon over de Brabantse Wal verdeeld en bijgehouden in het computermodel AERIUS. Het proces van de volgende partiële herziening van het PAS is nog niet geheel doorlopen. Hierdoor is nog niet bekend wat de hernieuwde berekende beschikbare ontwikkelingsruimte is. Wij verwijzen u hiervoor naar de nieuwsberichtgeving op de website van BIJ12: https://www.bij12.nl/nieuws/in-najaar-duidelijkheid-overbeschikbaar-stellen-ontwikkelingsruimte-pas/.


Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,

de voorzitter, de secretaris,
prof. dr. W.B.H.J. van de Donk drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Interessant voor jou

Vragen over verkeersongelukken door jacht op wilde dieren

Lees verder

Vragen over de aanbesteding van de catering

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer