Vervolg­vragen over de plannen voor verharding van de Roovert door de gemeente Hilva­renbeek.


Indiendatum: apr. 2017

Schriftelijke vervolgvragen van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant betreffende de plannen voor verharding van de Roovert door de gemeente Hilvarenbeek.


Geacht college,

Het gemeentebestuur van Hilvarenbeek wil de Roovert - de verbindingsweg tussen Hilvarenbeek en Poppel - verharden. De Verklaring van Geen Bedenkingen (VVGB) die de gemeente Hilvarenbeek hiervoor van u heeft ontvangen, ziet toe op de Wet natuurbescherming omdat de Roovert dichtbij een Natura 2000-gebied ligt, en niet op het standpunt van de provincie ten aanzien van de verharding van de Roovert in het kader van de omgevingsvergunning.

Op 3 oktober 2016 is er een gesprek geweest tussen een vertegenwoordiger van de gemeente Hilvarenbeek en gedeputeerde Van den Hout. De gedeputeerde gaf aan geen voorstander te zijn van de verharding van de Roovert, dat verharding negatieve effecten met zich meebrengt voor de natuurwaarden en cultuurhistorische waarden in het gebied.

In de media heeft de gedeputeerde aangegeven te willen gaan kijken of er mogelijkheden zijn om het plan van de gemeente Hilvarenbeek tegen te houden.

1. Wat is de stand van zaken wat betreft de mogelijkheden om het plan voor de verharding van de Roovert tegen te houden?

Op eerdere schriftelijke vragen van onze fractie antwoordde u dat als het plan door de gemeente Hilvarenbeek in procedure gebracht wordt, ‘’het getoetst zal worden op de relevante provinciale kaders zoals cultuurhistorie, natuur en verordening ruimte.’’

2. Hebt u het plan van de gemeente Hilvarenbeek inmiddels beoordeeld op bovengenoemde kaders?

3. Is er een provinciaal belang in het geding? Zo ja, over welk(e) belang(en) gaat het? Zo nee, kunt u uitleggen waarom hier geen cultuurhistorisch belang in het geding is?

Vanuit de provincie Noord-Brabant is eerder een zienswijze ingediend tegen de door de gemeente opgestelde omgevingsvergunning wegens strijdigheid met landschappelijke, cultuurhistorische en ecologische provinciale belangen. Deze zienswijze moet beantwoord worden bij het definitieve besluit over de omgevingsvergunning.

4. Verwacht u dat de gemeente Hilvarenbeek haar plannen wat betreft de verharding van de Roovert zal bijstellen naar aanleiding van uw zienswijze? Zo ja, op welke manier?

5. Bent u, als de gemeente Hilvarenbeek uw zienswijze naast zich neerlegt, voornemens maatregelen te treffen om verharding van de Roovert alsnog tegen te houden? Zo nee, waarom niet?

Op de Cultuurhistorische Waardenkaart van de provincie Noord-Brabant worden indien nodig in de cultuurhistorische vlakken van provinciaal belang verwezen naar de aanwezigheid van zandpaden. Op de informatie laag van de CHW worden historische zandpaden ook als historisch landschappelijke lijn aangeduid. Op eerdere schriftelijke vragen van onze fractie antwoordde u dat ‘’bij het beoordelen van ruimtelijke plannen de provincie erop toe zal zien dat deze paden op een adequate manier worden beschermd.’’

6. Op welke manier gaat u zorgen voor adequate bescherming van (de cultuurhistorische waarde van) de Roovert in het plan voor verharding daarvan door de gemeente Hilvarenbeek?

Wij vernemen graag uw reactie en danken u bij voorbaat voor de beantwoording.


Met vriendelijke groet,

Paranka Surminski
Partij voor de Dieren

Indiendatum: apr. 2017
Antwoorddatum: 9 mei 2017

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.


1. Wat is de stand van zaken wat betreft de mogelijkheden om het plan voor de verharding van de Roovert tegen te houden?

Antwoord:
De gemeente heeft tot op heden geen beslissing genomen over de te verlenen omgevingsvergunning én over onze zienswijze van 3 mei 2016 gebaseerd op de Verordening ruimte. Deze zienswijze betreft op dit moment de mogelijkheid om de voorgenomen verharding tegen te houden. Pas nadat de gemeente een beslissing heeft genomen volgt de mogelijkheid om beroep in te stellen. Op 29 maart 2017 is een ontwerp- verklaring van geen bedenkingen (vvgb) in het kader van de Wet natuurbescherming naar de gemeente gezonden. Deze is echter gebaseerd op de Wet natuurbescherming en staat los van de Verordening ruimte. De vvgb is afgegeven nadat de gemeente de gegevens op de aanvraag had aangevuld in januari 2017.


2. Hebt u het plan van de gemeente Hilvarenbeek inmiddels beoordeeld op bovengenoemde kaders?

Antwoord:
Ja, wij verwijzen daarvoor naar onze zienswijze van 3 mei 2016 die als bijlage is bijgevoegd.


3. Is er een provinciaal belang in het geding? Zo ja, over welk(e) belang(en) gaat het? Zo nee, kunt u uitleggen waarom hier geen cultuurhistorisch belang in het geding is?

Antwoord:
Ja, wij verwijzen daarvoor naar onze zienswijze van 3 mei 2016.


4. Verwacht u dat de gemeente Hilvarenbeek haar plannen wat betreft de verharding van de Roovert zal bijstellen naar aanleiding van uw zienswijze? Zo ja, op welke manier?

Antwoord:
Onze provinciale belangen hebben wij zowel schriftelijk (zienswijze) als mondeling in een gesprek tussen de gedeputeerde Van den Hout en de gemeente, uitgebreid uiteengezet. Wij weten niet hoe de gemeente Hilvarenbeek alle belangen tegen elkaar afweegt om te komen tot een besluit.


5. Bent u, als de gemeente Hilvarenbeek uw zienswijze naast zich neerlegt, voornemens maatregelen te treffen om verharding van de Roovert alsnog tegen te houden? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Ja. Wij overwegen om dan beroep in te stellen.


6. Op welke manier gaat u zorgen voor adequate bescherming van (de cultuurhistorische waarde van) de Roovert in het plan voor verharding daarvan door de gemeente Hilvarenbeek?

Antwoord:
Bij de beoordeling van ruimtelijke plannen van gemeenten zien wij er inderdaad op toe dat de provinciale belangen worden geborgd ten aanzien van cultuurhistorische waarden.


Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,

de voorzitter, de secretaris,
prof. dr. W.B.H.J. van de Donk ir. A.M. Burger

Interessant voor jou

Vragen over de vermelding van de roek in het nieuwe faunabeheerplan

Lees verder

Vragen over uitspraken van gedeputeerde Spierings in het programma Buitenhof

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer