Vervolg­vragen over de verharding van gebied de Roovert door de gemeente Hilva­renbeek


Indiendatum: jun. 2016

Schriftelijke vervolgvragen van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant betreffende de verharding van gebied de Roovert door de gemeente Hilvarenbeek.


Geacht college,

Op 3 februari 2016 heeft de fractie van de Partij voor de Dieren schriftelijke vragen gesteld betreffende de verharding van gebied de Roovert door de gemeente Hilvarenbeek.

De gemeente Hilvarenbeek heeft inmiddels een verzoek ingediend voor een verklaring van geen bedenkingen op grond van de Natuurbeschermingswet. Vanuit de provincie is een zienswijze ingediend tegen de door de gemeente opgestelde omgevingsvergunning wegens strijdigheid met landschappelijke, cultuurhistorische en ecologische provinciale belangen. Dit heeft bij ons geleid tot de volgende vragen.

1. Wat kan en wat gaat uw college doen als de gemeente Hilvarenbeek uw zienswijze naast zich neer legt?

2. Bent u het met ons eens dat bij verharding van het zandpad deze in navigatiesystemen voor automobilisten opgenomen wordt en daarmee (veel) meer verkeer kan aantrekken dan door de gemeente Hilvarenbeek is berekend (zie ook vraag 6)?

3. Wat vindt u er van dat de provincie in hetzelfde gebied aan de ene zijde investeert in een Natuurpoort om de kwetsbare (Natura 2000) natuur te ontlasten terwijl aan de andere zijde gelegen aan het bewuste Natura 2000-gebied de gemeente een eeuwenoud zandpad juist wil verharden en daarmee de natuur extra gaat belasten?

Op maandag 18 april 2016 heeft gedeputeerde van den Hout de petitie 'Laat de Roovert met rust' in ontvangst genomen. De gedeputeerde heeft hierbij kenbaar gemaakt de mogelijkheden te gaan bestuderen om het plan van de gemeente Hilvarenbeek tegen te houden.

4. Heeft uw college/de gedeputeerde inmiddels een mogelijkheid gevonden om het plan van de gemeente Hilvarenbeek tegen te houden? Zo ja, welke mogelijkheden zijn er en wat is uw plan van aanpak? Zo nee, waarom niet?

Uit het verkeersonderzoek dat is uitgevoerd op basis van het Regionaal Verkeersmodel is gebleken dat het verkeer als gevolg van de verharding van de Roovert toeneemt met 361 motorvoertuigen per etmaal tot 710 motorvoertuigen per etmaal. In het onderzoek wordt geadviseerd om de maximumsnelheid van 30 km/uur te handhaven en om een verbod voor vrachtverkeer in te stellen.

5. Worden er door de verkeertoename provinciale belangen geschaad? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

6. Bent u het met ons eens dat met het instellen van een maximumsnelheid van 30km/uur er daarmee ook geen reden is om het zandpad te verharden?

7. Bent u het met ons eens dat het zandpad door de Roovert van geen provinciaal belang is voor de ontsluiting van Hilvarenbeek?

8. Kunt en gaat u tegen de verharding ageren wanneer blijkt dat de gemeente Hilvarenbeek het advies van 30 km/uur in het gebied niet kan handhaven? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?

9. Hoe kan het zandpad in de Roovert op provinciaal niveau in de toekomst beter beschermd worden?

10. Is er een mogelijkheid dat zandpaden met cultuurhistorische waarde in de Verordening Ruimte worden opgenomen en op die manier worden beschermd tegen verharding? Zo ja, wanneer bestaat de volgende mogelijkheid om dit te doen? Zo nee, waarom niet?

Wij vernemen graag uw reactie.


Met vriendelijke groet,

Paranka Surminski
Partij voor de Dieren

Indiendatum: jun. 2016
Antwoorddatum: 4 jul. 2016

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.


1. Wat kan en wat gaat uw college doen als de gemeente Hilvarenbeek uw zienswijze naast zich neer legt?

Antwoord: Op grond van de Wet op de Ruimtelijke Ordening kan ons college een reactieve aanwijzing geven of beroep in stellen tegen de omgevingsvergunning van de gemeente als de provinciale belangen in het geding zijn.


2. Bent u het met ons eens dat bij verharding van het zandpad deze in navigatiesystemen voor automobilisten opgenomen wordt en daarmee (veel) meer verkeer kan aantrekken dan door de gemeente Hilvarenbeek is berekend (zie ook vraag 6)?

Antwoord: Ja, het risico is reƫel dat door verharding het verkeer extra toeneemt, meer dan wat de gemeente heeft berekend. De gemeente heeft een aanvraag voor een Verklaring van geen Bedenkingen in het kader van de Natuurbeschermingswet ingediend. De hierbij aangeleverde verkeersprognose gegevens zijn als niet volledig beoordeeld door de Omgevingsdienst en de gemeente heeft op 20 juni 2016 een voornemen tot weigering ontvangen.


3. Wat vindt u er van dat de provincie in hetzelfde gebied aan de ene zijde investeert in een Natuurpoort om de kwetsbare (Natura 2000) natuur te ontlasten terwijl aan de andere zijde gelegen aan het bewuste Natura 2000-gebied de gemeente een eeuwenoud zandpad juist wil verharden en daarmee de natuur extra gaat belasten?

Antwoord: Wij verwijzen naar onze zienswijze in de bijlage.


4. Heeft uw college/de gedeputeerde inmiddels een mogelijkheid gevonden om het plan van de gemeente Hilvarenbeek tegen te houden? Zo ja, welke mogelijkheden zijn er en wat is uw plan van aanpak? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Wij verwachten door het voornemen tot weigeren van de Verklaring van geen Bedenkingen in het kader van de Natuurbeschermingswet en door de ingediende zienswijze vanuit de provincie de verharding niet door kan gaan.


5. Worden er door de verkeertoename provinciale belangen geschaad? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Ja, dit is wel aannemelijk. Zie onze voornoemde zienswijze.


6. Bent u het met ons eens dat met het instellen van een maximumsnelheid van 30km/uur er daarmee ook geen reden is om het zandpad te verharden?

Antwoord: Ja, de gemeente zal nut en noodzaak van de weg moeten onderbouwen.


7. Bent u het met ons eens dat het zandpad door de Roovert van geen provinciaal belang is voor de ontsluiting van Hilvarenbeek?

Antwoord: Ja.


8. Kunt en gaat u tegen de verharding ageren wanneer blijkt dat de gemeente Hilvarenbeek het advies van 30 km/uur in het gebied niet kan handhaven? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Nee, het handhaven van snelheidsovertredingen is geen provinciaal belang. Wel kan de provincie bij geconstateerde overschrijding van de norm voor stikstofuitstoot bestuurlijk optreden.


Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,

de voorzitter, de secretaris,
prof. dr. W.B.H.J. van de Donk mw. ir. A.M. Burger