Vraag over de kaart­wij­ziging plan 't Zand te Alphen Chaam


Indiendatum: jun. 2017

Schriftelijke vraag van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant betreffende de kaartwijziging plan 't Zand te Alphen Chaam.


Geacht college,

Tijdens de behandeling van Statenvoorstel 70/16 op 18 november 2016 is de toezegging gedaan om de Staten periodiek te informeren over de door GS uitgevoerde kaartwijzigingen. Met Provinciale Staten is afgesproken om grotere wijzigingen aan PS te melden met daarbij de vraag of PS de aangekondigde wijzigingen willen bespreken en/of PS daar zelf over wensen te besluiten. Hierbij zijn de volgende criteria opgenomen:

  • aanpassingen die een zichtbare verandering geven van de vier hoofdstructuren (stedelijk gebied, Natuur Netwerk Brabant, gemengd landelijk gebied, groenblauwe mantel) zoals opgenomen op de kaart van de Structuurvisie RO. Vanwege het hoge abstractie niveau van deze kaart is hiervan sprake bij wijzigingen die betrekking hebben op gebieden groter dan 100 hectare.
  • het toevoegen van nieuwe ‘losliggende’ gebieden van 50 hectare of meer: bijvoorbeeld het opnemen van een nieuw gebied in het Natuur Netwerk Brabant, het toevoegen van een nieuwe kern als bestaand stedelijk gebied of het opnemen van een nieuw gebied Integratie stad-land.
  • bij alle politiek gevoelige wijzigingen of wijzigingen die op gespannen voet staan met bestaand beleid, zoals de aanwijzing van een nieuw zoekgebied windenergie of verzoeken van gemeenten gericht op het mogelijk maken van permanente bewoning van recreatieparken.

In februari 2017 hebben Gedeputeerde Staten ingestemd met het verzoek tot een wijziging van de Verordening ruimte 2014 i.v.m. plan t Zand te Alphen-Chaam.

Wij hebben hierover de volgende vraag.

Wat was voor uw college de afweging om dit niet van te voren aan Provinciale Staten voor te leggen; waarom valt deze kaartwijziging niet onder de hierboven genoemde criteria?

Wij vernemen graag uw reactie en danken u bij voorbaat voor de beantwoording.


Met vriendelijke groet,

Paranka Surminski
Partij voor de Dieren

Indiendatum: jun. 2017
Antwoorddatum: 27 jul. 2017

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

1. Wat was voor uw college de afweging om dit niet van te voren aan Provinciale Staten voor te leggen; waarom valt deze kaartwijziging niet onder de hierboven genoemde criteria?

Antwoord:
De kaartwijziging '’t Zand te Alphen-Chaam' valt niet onder de criteria zoals deze zijn verwoord in Statenvoorstel 70/16.

Camping ’t Zand is een recreatiegebied aan de Maastrichtsebaan 1 in Alphen. Het ontwerp bestemmingsplan bestond uit een uitbreiding van de camping van 12,6 ha aan de zuidwest en noordkant van de huidige camping, grotendeels in het NNB (11,61ha). Bij dit plan hoort ook een wijzigingsplan als compensatie voor ‘t Zand.

Naar aanleiding van het ontwerp bestemmingsplan ‘t Zand is de kaart van de Verordening ruimte 2014 aangepast. Het NNB is met 8.23 ha gereduceerd en daarvoor moest voor 12.16 ha aan natuur worden gecompenseerd, zie bijgevoegd kaartbeeld. Hiermee is volledig voldaan aan de compensatieverplichtingen, zoals verwoord in artikel 5 van de Verordening ruimte 2014.

Het aantal te wijzigen hectaren valt ruim onder de criteria zoals deze zijn genoemd in Statenvoorstel 70/16 en van een bestuurlijk gevoelige kaartwijziging is volgens ons college geen sprake, zodat volledig is voldaan aan de kaders die Provinciale Staten aan ons college hebben meegegeven.


Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,

de voorzitter, de secretaris,
prof. dr. W.B.H.J. van de Donk ir. A.M. Burger

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Vragen over het maaien en gebruik als tijdelijk parkeerterrein van een deel van de ecozone in Hoogerheide ten behoeve van evenement KBX

Lees verder

Technische vragen over energieverbruik van luchtwassers

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer