Tech­nische vragen over ener­gie­ver­bruik van lucht­wassers


Indiendatum: jun. 2017

Technische vragen van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant betreffende energieverbruik van luchtwassers.


Geacht college,

De fractie van de Partij voor de dieren heeft de volgende technische vragen met betrekking tot luchtwassers.

1. Hoeveel luchtwassers voor stallen zijn er momenteel in gebruik in Noord-Brabant?

2. Hoeveel van die luchtwassers zijn chemische luchtwassers?

3. Wat is gemiddeld het energieverbruik van een chemische en van een biologische luchtwasser?

4. Wat is het totaal aan energieverbruik van die luchtwassers op jaarbasis?

De werking van een chemische luchtwasser is gebaseerd op het binden van ammoniak in stallucht met behulp van zwavelzuur dat is opgelost in het waswater.

5. Hoeveel zwavelzuur wordt er gemiddeld op jaarbasis gebruikt in een chemische luchtwasser?

6. Hoe groot is het gebruik van zwavelzuur van alle luchtwassers in Noord-Brabant?

7. Hoeveel ton aan restproduct van luchtwassers wordt er geproduceerd in Noord- Brabant?

8. Hoeveel ton wordt er daarvan op het land uitgereden? Wat gebeurt er met het resterende deel?

Wij vernemen graag uw reactie en danken u bij voorbaat voor de beantwoording.


Met vriendelijke groet,

Marco van der Wel
Partij voor de Dieren

Indiendatum: jun. 2017
Antwoorddatum: 5 jul. 2017

1. Hoeveel luchtwassers voor stallen zijn er momenteel in gebruik in Noord-Brabant?

Om dit aantal te bepalen is uitgegaan van de database Web-BVB. Hierin zijn de omgevingsvergunningen en meldingen van veehouderijen opgenomen. In het Web-BVB zijn 1934 vergunde luchtwassers opgenomen.


2. Hoeveel van die luchtwassers zijn chemische luchtwassers?

990


3. Wat is gemiddeld het energieverbruik van een chemische en van een biologische luchtwasser?

Bedrijfsomstandigheden zijn verschillend, waardoor je op een gemiddelde uitkomt. Het handboek Kwantitatieve Informatie Veehouderij 2013 geeft de hierna genoemde indicaties van de kostprijs voor energie.

  • Biologische luchtwasser 70% ammoniakemissiereductie: €9,4/dierplaats/jaar;
  • Chemische luchtwasser 70 % ammoniakemissiereductie: €7,1/dierplaats/jaar;
  • Chemische luchtwasser 95% ammoniakemissiereductie: €9,9/dierplaats/jaar;
  • Gecombineerde wasser (biologisch en chemisch) 85% ammoniakemissiereductie: €8,2/dierplaats/jaar.


4. Hoeveel zwavelzuur wordt er gemiddeld op jaarbasis gebruikt in een chemische luchtwasser?

Door de landelijke overheid is het Technisch Informatiedocument “Luchtwassystemen voor de veehouderij” opgesteld. Dit document wordt op gezette tijden geactualiseerd en dateert van oktober 2016. In dit document is een gemiddeld zwavelzuurverbruik opgenomen. Ook hier weer is er per bedrijf sprake van specifieke omstandigheden, zoals klimaatomstandigheden, soorten voer, gesteldheid dieren, etc. die invloed hebben op de ammoniakemissie en dus het zwavelzuurverbruik beïnvloeden. Stelregel is dat er 2,9 kg. zwavelzuur voor het verwijderen van 1 kg ammoniak benodigd is. Op basis van het vereiste ammoniakverwijderingsrendement van de luchtwasser, het aantal dieren in een stal en het staltype kan dus een berekening worden gemaakt van het gemiddelde zuurverbruik.


5. Hoe groot is het gebruik van zwavelzuur van alle luchtwassers in Noord-Brabant?

Zoals aangegeven bij vraag 4 fluctueert het zwavelzuurverbruik door bedrijfsspecifieke omstandigheden en kan er dus geen betrouwbare indicatie worden gegeven van het totale gebruik in Noord-Brabant.


6. Hoeveel ton aan restproduct van luchtwassers wordt er geproduceerd in Noord- Brabant?

Het restproduct dat ontstaat bij luchtwasser komt vrij als spuiwater. Het bij antwoord 4 genoemde document geeft aan dat elke gebruikte liter zwavelzuur gemiddeld 10 liter spuiwater op levert. De bedrijfsomstandigheden zijn dermate specifiek dat er geen exacte totalen genoemd kunnen worden.


7. Hoeveel ton wordt er daarvan op het land uitgereden? Wat gebeurt er met het resterende deel?

Spuiwater is op grond van de meststoffenwetgeving een meststof. Aangezien het bruikbare stikstofgehaltes bevat zal het op landbouwgronden of in de tuinbouw wordt toegepast. Exacte cijfers hiervan zijn bij ons niet voorhanden. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is het bevoegde gezag voor de toepassing van deze meststof.