Vragen over het maaien en gebruik als tijdelijk parkeer­terrein van een deel van de ecozone in Hoog­er­heide ten behoeve van evenement KBX


Indiendatum: jun. 2017

Schriftelijke vragen van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant betreffende het maaien en gebruik als tijdelijk parkeerterrein van een deel van de ecozone in Hoogerheide ten behoeve van evenement KBX.


Geacht college,

Bij de aanleg van de randweg Hoogerheide is natuurcompensatie aangelegd langs en in de nabijheid van de randweg, de ecozone. Deze zone heeft onder andere de functie van Ecologische Verbindingszone (EVZ) voor insecten, amfibieën en reptielen. Een deel van deze ecozone is bedoeld voor de ontwikkeling van bloemrijk grasland. Hiervoor geldt een duidelijk beheersregime: niet bemesten, geen insecticiden of herbiciden gebruiken en een aangepast maaibeleid.

Op 3 juni 2017 geeft het ministerie van I&M de mogelijkheid om "afscheid te nemen" van het voormalig regeringsvliegtuig, de KBX. Dit toestel staat dan op de vliegbasis Woensdrecht. Circa 3750 mensen hebben zich hiervoor aangemeld.

De gemeente Woensdrecht heeft laten weten dat de te verwachten parkeerdrukte niet kan worden opgevangen op de bestaande parkeerterreinen en dat daarom een deel van de ecozone als tijdelijk parkeerterrein zal worden gebruikt. Hiertoe worden twee percelen gemaaid en het maaisel zal direct worden afgevoerd. Maaien en afvoeren heeft inmiddels plaatsgevonden op 29 mei.

Dit heeft nadelige consequenties voor de (ontwikkeling van) natuurwaarden ter plaatse. Het is top broedseizoen, de aanwezige bloemen / kruiden hebben nog geen zaad gezet, het perceel is zeer kort afgemaaid en het direct afvoeren van maaisel betekent dat eventueel aanwezige zaden maar ook insecten en andere kleine dieren worden gedood en afgevoerd.

Wij hebben hierover de volgende vragen:

1. Bent u bekend met bovenstaande casus?

2. Bent u met ons eens dat de provincie Noord-Brabant verantwoordelijk is voor beheer en verbinden van natuurgebieden, en zo ook voor de in de inleiding genoemde ecozone? Zo nee, waarom niet en wie is het bevoegd gezag betreffende de ecozone?

3. Zijn door het gebruik van de ecozone als tijdelijke parkeerplaats provinciale belangen, zoals natuurcompensatie en verbeteren van de gezondheid van bijen en andere insecten geschaad?

4. Wie (gemeente/provincie/ministerie van I&M) is verantwoordelijk voor de keuze van de ecozone als tijdelijke parkeerplaats?

5. Bent u met ons eens dat het maaien en direct afvoeren van maaisel eind mei, nadelig is voor (de ontwikkeling van) de natuurwaarden en daarmee ongewenst is? Zo nee, waarom niet?

6. Bent u het met ons eens dat het gebruik van de ecozone als tijdelijke parkeerplaats ongewenst is? Zo nee, waarom niet?

7. Welke alternatieven zijn overwogen, bijvoorbeeld in overleg met Aviolanda, defensie, de gemeente Woensdrecht en industrieterrein de Kooi?

8. Waarom is geen van deze alternatieven geschikt bevonden?

9. In welk opzicht wijkt het bezoek aan de KBX af van andere grote evenementen, zoals de open dag vliegbasis Woensdrecht of grote wielerwedstrijden, waarvoor wel andere parkeerruimte wordt gevonden?

10. Wat gaat u doen om te voorkomen dat in de toekomst vaker gekozen wordt voor parkeeropties die nadelig zijn voor de natuur, boven de alternatieven? Kan er bij dergelijke evenementen bijvoorbeeld worden uitgeweken naar een weiland van een lokale agrariër?

Wij vernemen graag uw reactie en danken u bij voorbaat voor de beantwoording.


Met vriendelijke groet,

Paranka Surminski
Partij voor de Dieren

Indiendatum: jun. 2017
Antwoorddatum: 27 jun. 2017

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.


1. Bent u bekend met bovenstaande casus?

Antwoord:
Nee.


2. Bent u met ons eens dat de provincie Noord-Brabant verantwoordelijk is voor beheer en verbinden van natuurgebieden, en zo ook voor de in de inleiding genoemde ecozone? Zo nee, waarom niet en wie is het bevoegd gezag betreffende de ecozone?

Antwoord:
Nee, de provincie Noord-Brabant is verantwoordelijk voor de realisatie van het Natuurnetwerk Brabant (NNB). De betreffende locatie maakt echter geen onderdeel uit van het NNB en is om die reden ook niet begrensd als NNB in de Verordening Ruimte.


3. Zijn door het gebruik van de ecozone als tijdelijke parkeerplaats provinciale belangen, zoals natuurcompensatie en verbeteren van de gezondheid van bijen en andere insecten geschaad?

Antwoord:
Nee, er zijn geen provinciale belangen geschaad op de betreffende locatie. De gemeente heeft, in afstemming met lokale natuurorganisaties, geconcludeerd dat er geen natuurwaarden in het geding zijn bij het tijdelijk gebruik als parkeerplaats.


4. Wie (gemeente/provincie/ministerie van I&M) is verantwoordelijk voor de keuze van de ecozone als tijdelijke parkeerplaats?

Antwoord:
Het ministerie van I&M (initiatiefnemer) en de gemeente Woensdrecht zijn primair verantwoordelijk voor het vinden van een geschikte locatie die kan dienen als tijdelijke parkeerplaats.


5. Bent u met ons eens dat het maaien en direct afvoeren van maaisel eind mei, nadelig is voor (de ontwikkeling van) de natuurwaarden en daarmee ongewenst is? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Ja, afhankelijk van aanwezige natuurwaarden kan dit tijdelijke nadelige effecten met zich meebrengen.


6. Bent u het met ons eens dat het gebruik van de ecozone als tijdelijke parkeerplaats ongewenst is? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Zie het antwoord op de vragen 3 en 4.


7. Welke alternatieven zijn overwogen, bijvoorbeeld in overleg met Aviolanda, defensie, de gemeente Woensdrecht en industrieterrein de Kooi?

Antwoord:
Dit is de verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer en de gemeente Woensdrecht.


8. Waarom is geen van deze alternatieven geschikt bevonden?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 7.


9. In welk opzicht wijkt het bezoek aan de KBX af van andere grote evenementen, zoals de open dag vliegbasis Woensdrecht of grote wielerwedstrijden, waarvoor wel andere parkeerruimte wordt gevonden?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 7.


10. Wat gaat u doen om te voorkomen dat in de toekomst vaker gekozen wordt voor parkeeropties die nadelig zijn voor de natuur, boven de alternatieven? Kan er bij dergelijke evenementen bijvoorbeeld worden uitgeweken naar een weiland van een lokale agrariër?

Antwoord:
Wij hebben hierin geen directe rol. De initiatiefnemer en gemeente zijn primair verantwoordelijk voor het vinden van geschikte locaties. Het is aan de initiatiefnemer om te voldoen aan de vereisten vanuit wet- en regelgeving en daarbij over de benodigde vergunningen en ontheffingen te beschikken. In het uiterste geval kan de provincie handhavend optreden vanuit haar bevoegdheid in het kader van de Wet natuurbescherming.


Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,

de voorzitter, de secretaris,
prof. dr. W.B.H.J. van de Donk ir. A.M. Burger