Vragen over de trans­pa­rantie van de Brabantse Zorg­vul­dig­heidscore Veehou­derij


Indiendatum: jun. 2017

Schriftelijke vragen van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant betreffende de transparantie van de Brabantse Zorgvuldigheidscore Veehouderij.


Geacht college,

Op 26 mei j.l. hebben wij technische vragen gesteld over de Brabantse Zorgvuldigheidscore Veehouderij (BZV). Wij vroegen o.a. hoe het kan dat in de webapplicatie van de BZV in veel gevallen niet is te zien met welke maatregelen en certificaten de score van een bedrijf is behaald. Uit de beantwoording blijkt dat het aan de veehouder is om de opbouw van zijn score al dan niet openbaar te (laten) maken. Bovendien blijkt dat een veehouder extra punten scoort indien hij/zij toestemming geeft om de detailscore te publiceren op de webapplicatie.

In de beantwoording is aangegeven dat u het voornemen heeft om in de nieuwe versie van de BZV – die u volgens planning op 13 juni vaststelt – een wijziging op te nemen aangaande de openbaarheid van de detailscore van individuele veehouderijen.

Recent heeft de Tweede Kamer de regering verzocht “met voorstellen te komen voor meer en daadwerkelijke transparantie over het leven en sterven van dieren in de vlees-, zuivel- en eierketen”.

Wij hebben hierover enkele vragen.

1. Onderschrijft u de wens van de Tweede Kamer van meer en daadwerkelijke transparantie over het leven en sterven van dieren in de vlees-, zuivel- en eierketen? Zo nee, waarom niet?

2. Bent u met ons van mening dat de opbouw van de BZV-scores (de detailscores) van alle BZV-veehouderijen voor iedereen inzichtelijk zou moeten zijn, om zodoende transparantie over de gemaakte BZV-maatregelen te realiseren? Zo ja, hoe gaat u dit regelen? Zo nee, waarom niet?

3. Acht u maatregelen die veehouders nemen in het kader van de BZV als iets goeds, waar veehouders trots op zouden moeten zijn? Zo ja, waarom hebben veehouders momenteel de mogelijkheid om de opbouw van hun BZV-score (de detailscore) niet te laten publiceren?

4. Bent u het met ons eens dat Statenleden, in het kader van hun controlerende taak, inzicht zouden moeten kunnen hebben in de detailscores van goedgekeurde BZV-aanvragen van bedrijven? Zo ja, kunt u ons hiervan een overzicht overleggen? Zo nee, waarom niet?

5. Wordt de nog vast te stellen nieuwe versie van de BZV transparanter, o.a. doordat de detailscores van alle BZV-bedrijven op de webapplicatie worden gepubliceerd? Zo nee, waarom niet?

6. Bent u het met ons eens dat het inzichtelijk maken van de opbouw van de BZV-scores (de detailscores) inherent onderdeel zou moeten uitmaken van de duurzaamheidsdoelstellingen van de BZV? Zo nee, waarom niet?

Uit de tussentijdse evaluatie van de BZV van 6 oktober 2016 blijkt dat alleen direct betrokkenen (provincie en adviseurs van veehouders) de BZV voldoende begrijpen. Veehouders laten de aanvraag vaak over aan de adviseurs. Adviseurs hebben over het algemeen de basishouding om het voor de veehouder zo goed mogelijk te regelen (in termen van bedrijfsvoering). Duurzaamheid is daarbij van ondergeschikt belang.

7. Hoe verklaart u dat de BZV voor individuele veehouders niet is te begrijpen?

8. Op welke wijze wordt de nog vast te stellen nieuwe versie van de BZV beter te begrijpen voor veehouders?


Met vriendelijke groet,

Marco van der Wel
Partij voor de Dieren

Indiendatum: jun. 2017
Antwoorddatum: 19 jun. 2017

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.


1. Onderschrijft u de wens van de Tweede Kamer van meer en daadwerkelijke transparantie over het leven en sterven van dieren in de vlees-, zuivel- en eierketen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Ja, wij zijn van mening dat de gehele veehouderijketen gebaat is bij transparantie.


2. Bent u met ons van mening dat de opbouw van de BZV-scores (de detailscores) van alle BZV-veehouderijen voor iedereen inzichtelijk zou moeten zijn, om zodoende transparantie over de gemaakte BZV-maatregelen te realiseren? Zo ja, hoe gaat u dit regelen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Ja. Wij regelen dit in de BZV versie 2.0. Zie hiervoor de Statenmededeling die u recent heeft ontvangen.


3. Acht u maatregelen die veehouders nemen in het kader van de BZV als iets goeds, waar veehouders trots op zouden moeten zijn? Zo ja, waarom hebben veehouders momenteel de mogelijkheid om de opbouw van hun BZV-score (de detailscore) niet te laten publiceren?

Antwoord:
Ja, we zijn voornemens om dit te wijzigen, zie het antwoord op vraag 2.


4. Bent u het met ons eens dat Statenleden, in het kader van hun controlerende taak, inzicht zouden moeten kunnen hebben in de detailscores van goedgekeurde BZV-aanvragen van bedrijven? Zo ja, kunt u ons hiervan een overzicht overleggen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Nee, controle op dit detailniveau is een zaak van het bevoegd gezag, doorgaans de gemeente.


5. Wordt de nog vast te stellen nieuwe versie van de BZV transparanter, o.a. doordat de detailscores van alle BZV-bedrijven op de webapplicatie worden gepubliceerd? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Ja, zie het antwoord op vraag 2.


6. Bent u het met ons eens dat het inzichtelijk maken van de opbouw van de BZV-scores (de detailscores) inherent onderdeel zou moeten uitmaken van de duurzaamheidsdoelstellingen van de BZV? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Nee, inzichtelijk maken van de opbouw van de BZV-score heeft geen invloed op de duurzaamheid van de veehouderij.


7. Hoe verklaart u dat de BZV voor individuele veehouders niet is te begrijpen?

Antwoord:
Wij delen uw stellingname niet. Veehouders die zich in de materie willen verdiepen begrijpen de BZV wel degelijk. In de praktijk wordt onder andere de BZV vaak als een opgelegde verplichting ervaren, adviseurs krijgen doorgaans de opdracht om alle werkzaamheden die voor een vergunning nodig zijn uit te voeren. Niettemin willen we in BZV versie 2.0 vereenvoudigingen doorvoeren.


8. Op welke wijze wordt de nog vast te stellen nieuwe versie van de BZV beter te begrijpen voor veehouders?

Antwoord:
In de Statenmededeling over het ontwerp van BZV versie 2.0 die u recent heeft ontvangt is in detail beschreven hoe wij de BZV willen wijzigen.


Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,

de voorzitter, de secretaris,
prof. dr. W.B.H.J. van de Donk ir. A.M. Burger