Vragen over puinafval op het histo­risch zandpad De Roovert.


Indiendatum: mei 2017

Schriftelijke vragen van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant betreffende puinafval op het historisch zandpad De Roovert.


Geacht college,

Op woensdag 24 mei bereikte ons het nieuws dat het voornemen van de gemeente Hilvarenbeek voor de verharding van het zandpad in De Roovert definitief van de baan is. Nu is echter geconstateerd dat er grof puinafval is gestort op het zandpad en dat het zandpad meer gelijkenis vertoont met een milieustraat dan met een cultuurhistorisch zandpad in een natte natuurparel. In het puin zijn onder meer tegels, plastic zakken en rubber handschoenen aangetroffen. Hierover hebben wij de volgende vragen.

1. Bent u bekend met het feit dat zich nu grof puinafval en andere zaken bevinden op het historisch zandpad?

2. Heeft de gemeente Hilvarenbeek genoemde zaken op het zandpad gestort? Zo ja, waarom?

3. Is dit puinafval gecertificeerd voor verharding van zandpaden?

4. Klopt het dat het scherpe stukken bevat waardoor fietsers overlast ervaren?

5. Kunt u uitsluiten dat het puin schadelijke stoffen bevat die onder andere in de bodem terecht kunnen komen?

6. Wijst de aanwezigheid van plastic zakken en rubber handschoenen op vermenging met medisch afval?

De Roovert vormt de noordelijke grens van een Natura 2000 gebied, ligt in Natuurnetwerk Brabant en doorsnijdt een natte natuurparel.

7. Blijven de functies van een zandpad, zoals biotoop voor insecten en opwarmplek voor reptielen intact als er puinafval op wordt gestort?

8. Bent u met ons van mening dat de cultuurhistorische waarde alsnog wordt verminderd of zelfs teniet wordt gedaan wanneer er op het zandpad in De Roovert puinafval wordt gestort? Zo nee, waarom niet?

9. Kunt u de gemeente erop aanspreken om de weg in oorspronkelijke staat, te weten zandpad, terug te brengen? Zo nee, waarom niet?

Wij vernemen graag uw reactie en danken u bij voorbaat voor de beantwoording.


Met vriendelijke groet,

Paranka Surminski
Partij voor de Dieren

Indiendatum: mei 2017
Antwoorddatum: 19 jun. 2017

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.


1. Bent u bekend met het feit dat zich nu grof puinafval en andere zaken bevinden op het historisch zandpad?

Antwoord:
Ja, uit de media. Daarnaast heeft de gemeente ons medegedeeld dat het pad (half) verhard is met gecertificeerd puingranulaat.

Op het toepassen van bouwstoffen op of in de bodem, waaronder puingranulaat, ziet het Besluit bodemkwaliteit. De toepassing moet vooraf gemeld worden bij de gemeente, die vervolgens moet beoordelen of aan de voorwaarden van het besluit voldaan word. De gemeente is derhalve bevoegd gezag, wij hebben hier geen rol in.


2. Heeft de gemeente Hilvarenbeek genoemde zaken op het zandpad gestort? ja, waarom?

Antwoord:
Zie het antwoord bij vraag 1.


3. Is dit puinafval gecertificeerd voor verharding van zandpaden?

Antwoord:
Zie het antwoord bij vraag 1.


4. Klopt het dat het scherpe stukken bevat waardoor fietsers overlast ervaren?

Antwoord:
Zie het antwoord bij vraag 1. Eventuele gevolgen voor de verkeersveiligheid zijn ter beoordeling van de wegbeheerder, in dit geval de gemeente.


5. Kunt u uitsluiten dat het puin schadelijke stoffen bevat die onder andere in de bodem terecht kunnen komen?

Antwoord:
Zie het antwoord bij vraag 1.


6. Wijst de aanwezigheid van plastic zakken en rubber handschoenen op vermenging met medisch afval?

Antwoord:
Zie het antwoord bij vraag 1.


7. Blijven de functies van een zandpad, zoals biotoop voor insecten en opwarmplek voor reptielen intact als er puinafval op wordt gestort?

Antwoord:
Zie het antwoord bij vraag 1. Ons is onbekend of de gemeente hiernaar onderzoek heeft gedaan.


8. Bent u met ons van mening dat de cultuurhistorische waarde alsnog wordt verminderd of zelfs teniet wordt gedaan wanneer er op het zandpad in De Roovert puinafval wordt gestort? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Ja. Het verharden van de Roovert met puin is een aantasting van de cultuurhistorische waarde van deze weg in het bijzonder en de uitstraling van landgoed Gorp en Roovert in het algemeen.

Indien een initiatiefnemer een semi-verharding wil voorzien op een landgoed zullen wij als provincie in een bestemmingsplanprocedure voorstellen om dit met een materiaal te doen met een natuurlijke uitstraling zoals bv. kiezel, grind schelpen gemalen baksteen alsmede daarmee vergelijkbare losse materialen, zoals deze zijn opgenomen in de begripsbepaling van het vigerende bestemming bij ‘half-verhard’. Dit is een harmonieuze manier waarbij aspecten van duurzaamheid, toeristische-recreatieve ontsluiting en beleving en behoud van cultuurhistorische waarden hand in hand gaan.


9. Kunt u de gemeente erop aanspreken om de weg in oorspronkelijke staat, te weten zandpad, terug te brengen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Op grond van het vigerende bestemmingsplan uit 2013 heeft een deel van De Roovert de aanduiding ‘onverhard’. Dit betekent dat het pad niet zonder omgevingsvergunning half verhard mag worden. De gemeente heeft gemeld dat de aanduiding ‘onverhard’ bij vaststelling van dit plan ten onrechte op het pad is gelegd. Het pad was al half verhard met puin, en daarmee is het aanbrengen van nieuw puin, op grond van overgangsrecht te beschouwen als normaal onderhoud, hetgeen volgens het vigerende bestemmingsplan vergunningvrij is.

De gemeente heeft aangekondigd bij een volgend bestemmingsplan de aanduiding ‘onverhard’ te veranderen in ‘half verhard’. Op dat moment zullen wij de gemeente wijzen op de noodzaak van de keuze voor het juiste materiaal, en erop toezien dat de materiaalkeuze ook geborgd blijft in het nieuwe bestemmingsplan, zie verder het antwoord op vraag 8.


Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,

de voorzitter, de secretaris,
prof. dr. W.B.H.J. van de Donk ir. A.M. Burger