Vragen inzake het RHD2-virus bij konijnen.


Indiendatum: aug. 2016

Geacht college,

De konijnenziekte VHD (Viral Hemorrhagic Disease), ook wel RHD variant 2 (Rabbit Hemorrhagic Disease) genoemd, heeft de afgelopen weken vele wilde (en tamme) konijnen het leven gekost. Dit heeft bij ons geleid tot de volgende vragen.

1. Onderschrijft u het belang van wilde konijnen voor de natuur in Nederland? Zo nee, waarom niet?

2. Bent u bekend met het bericht “Snuf krijgt prik, wild konijn is het haasje” (AD, 17 augustus 2016), over de landelijke uitbraak van de dodelijke konijnenziekte veroorzaakt door het RHD2-virus?

3. Bent u bekend met de waarschuwing van de Universiteit Utrecht dat kwetsbare konijnenpopulaties door de genoemde konijnenziekte mogelijk onder een kritieke ondergrens komen?

Besmetting vindt plaats via direct contact en lichaamsvloeistoffen (bloed, speeksel, urine). De ziekte wordt bijvoorbeeld verspreid als mensen bloed of urine van besmette dieren aan hun schoenen krijgen.

4. Bent u met ons van mening dat de jacht op mogelijk besmette konijnen een extra risico voor het verspreiden van het virus met zich mee brengt? Zo nee, waarom niet?

5. Bent u met ons van mening dat de jacht op konijnen gestopt moet worden, in ieder geval zolang de populatie door deze ziekte bedreigd wordt? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u bereid om de jacht op konijnen te stoppen, in ieder geval tijdelijk?

6. Bent u bereid de jacht op wilde konijnen per direct op te schorten omdat de populatie bedreigd wordt? Zo nee, waarom niet?

7. Bent u bereid om voor het opschorten van de jacht op konijnen de Minister van Economische Zaken te vragen, gezien de acute situatie op zo kort mogelijke termijn, om gebruik te maken van zijn bevoegdheid op grond van artikel 53 lid 2 Flora- en faunawet om de jacht te verbieden indien dit noodzakelijk is in verband met de instandhouding van wild? Zo nee, waarom niet?

Wij vernemen graag uw reactie.


Met vriendelijke groet,

Paranka Surminski
Partij voor de Dieren

Indiendatum: aug. 2016
Antwoorddatum: 12 sep. 2016

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.


1. Onderschrijft u het belang van wilde konijnen voor de natuur in Nederland? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Ja, konijnen hebben een belangrijke rol in het ecosysteem.


2. Bent u bekend met het bericht “Snuf krijgt prik, wild konijn is het haasje”, over de landelijke uitbraak van de dodelijke konijnenziekte veroorzaakt door het RHD2-virus?

Antwoord:
Ja.


3. Bent u bekend met de waarschuwing van de Universiteit Utrecht dat kwetsbare konijnenpopulaties door de genoemde konijnenziekte mogelijk onder een kritieke ondergrens komen?

Antwoord:
Ja. Uit de eerdere uitbraak in de jaren ’90 is echter gebleken dat de ziekte grote sterfte onder konijnenpopulaties kan veroorzaken, maar dat de ziekte niet in staat is om alle dieren uit te roeien. Bij een lage dichtheid van konijnen kon het virus zich niet meer verspreiden, waardoor de epidemie uitdoofde en konijnenpopulaties zich konden gaan herstellen.
Volgens informatie van de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht zijn er aanwijzingen dat de schade die konijnenpopulaties ondervinden van RHD2 (de nieuwe variant) beperkter is (sterftepercentage 5 tot 70 %) dan de voorgaande variant (RHD1, sterftepercentage 90%).
Onze verwachting is dat de ziekte weliswaar een grote sterfte onder konijnen zal kunnen veroorzaken, maar dat deze niet dezelfde orde van grootte zal hebben als bij de uitbraak in de jaren ’90 waardoor de kans dat de konijnenstand provinciaal onder een kritisch minimum zal dalen gering is.


4. Bent u met ons van mening dat de jacht op mogelijk besmette konijnen een extra risico voor het verspreiden van het virus met zich mee brengt? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Extra verspreidingsrisico door jacht is niet uit te sluiten. Evenmin kan worden uitgesloten dat de ziekte wordt verspreid door andere activiteiten, zoals wandelen.


5. Bent u met ons van mening dat de jacht op konijnen gestopt moet worden, in ieder geval zolang de populatie door deze ziekte bedreigd wordt? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u bereid om de jacht op konijnen te stoppen, in ieder geval tijdelijk?

Antwoord:
Konijnen hebben al decennia lang te maken met sterk fluctuerende populaties als gevolg van diverse virale ziektes. Er zijn nu geen aanwijzingen dat het konijn momenteel zodanig bedreigd wordt dat de populatie speciaal gevaar loopt. Ervaringen met een eerdere agressievere variant van het RHD-virus zijn dat de populatie van de soort niet volledig verdween ondanks dat de jacht geopend was. Jagers dragen zelf de verantwoordelijk voor de redelijke wildstand in hun jachtveld. Deze verantwoordelijkheid brengt met zich mee dat zij terughoudend zijn bij het bejagen van dierpopulaties die kwetsbaar zijn.


6. Bent u bereid de jacht op wilde konijnen per direct op te schorten omdat de populatie bedreigd wordt? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Het opschorten van de jacht, om andere redenen dan bijzondere weersomstandigheden, behoort niet tot de bevoegdheden van de provincie.


7. Bent u bereid om voor het opschorten van de jacht op konijnen de Minister van Economische Zaken te vragen, gezien de acute situatie op zo kort mogelijke termijn, om gebruik te maken van zijn bevoegdheid op grond van artikel 53 lid 2 Flora- en faunawet om de jacht te verbieden indien dit noodzakelijk is in verband met de instandhouding van wild? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Nee. Zoals bij de beantwoording van vraag 5 is toegelicht is er geen reden om te veronderstellen dat de populatie konijnen door jacht in gevaar komt. Om de vinger aan de pols te houden onderhouden wij contact met de Faunabeheereenheid over de ontwikkeling van de ziekte.


Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,

de voorzitter, de secretaris,
prof. dr. W.B.H.J. van de Donk mw. ir. A.M. Burger