Vragen over de bomenkap voor rondweg in gemeente Rucphen


Indiendatum: sep. 2016

Schriftelijke vragen van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant betreffende de bomenkap voor rondweg in gemeente Rucphen.


Geacht college,

De gemeente Rucphen heeft een kapvergunning afgegeven voor de kap van bomen in het kader van de rondweg in Rucphen. Tegen de kapvergunning is eerder bezwaar aangetekend door Natuurwerkgroep Rucphen, waarop de gemeente tegemoet is gekomen aan de bezwaren. De ontheffing is toen verleend onder verschillende voorwaarden, waaronder dat de kap pas mag plaatsvinden zodra het compensatiegebied voldoet als leefgebied voor de eekhoorns die de te kappen bomen als huidig leefgebied hebben. Ook zou de kap niet voor 15 september mogen beginnen. Desalniettemin is de kap op 1 september begonnen, maar deze ligt nu stil door de aanvraag van een voorlopige voorziening bij de rechter.

Wij hebben hierover een aantal vragen.

1. Klopt het dat er al voor 15 september is begonnen met kappen en dat dit in strijd met de wet is? Zo ja, wat gaat u daar aan doen?

2. Klopt het dat het compensatiegebied nog niet voldoet en dat daardoor natuurschade is ontstaan door de kap?

3. Klopt het dat zolang het compensatiegebied nog niet op orde is, er nog niet gekapt mag worden?

Wij vernemen graag uw reactie.


Met vriendelijke groet,

Marco van der Wel
Partij voor de Dieren

Indiendatum: sep. 2016
Antwoorddatum: 4 okt. 2016

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

Uit uw vragen blijkt niet over welke velling het precies gaat of op welke locatie deze is uitgevoerd. Zoals u al aangeeft heeft de gemeente Rucphen de kapvergunning afgegeven. Dat wil zeggen dat de gemeente ook bevoegd is voor het toezicht op de voorwaarden uit die kapvergunning en de eventuele handhaving daarop.

De provincie is belast met het toezicht van en de handhaving op de bepalingen uit de Boswet. De minister van Economische Zaken is daarvoor het bevoegde gezag. Wij kunnen u mededelen dat er op 4 september 2015 een kapmelding is ingediend voor het vellen van 71 bomen aan de Bernhardstraat in Rucphen. Na controle door de Omgevingsdienst Brabant Noord is gebleken dat deze velling conform de melding is uitgevoerd. In de Boswet zijn geen bepalingen opgenomen over de periode waarbinnen wel of niet geveld mag worden. De Bernhardstraat betreft echter maar een klein gedeelte van het gehele traject van de rondweg in Rucphen.


1. Klopt het dat er al voor 15 september is begonnen met kappen en dat dit in strijd met de wet is? Zo ja, wat gaat u daar aan doen?

Antwoord: Wij gaan daar niet over. De gemeente is bevoegd voor het toezicht op de door haar afgegeven kapvergunning en de eventuele handhaving daarvan.


2. Klopt het dat het compensatiegebied nog niet voldoet en dat daardoor natuurschade is ontstaan door de kap?

Antwoord: De genoemde compensatie is een voorwaarde uit de kapvergunning van de gemeente en daar gaan wij niet over.


3. Klopt het dat zolang het compensatiegebied nog niet op orde is, er nog niet gekapt mag worden?

Antwoord: Zie het antwoord op vraag 2.


Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,

de voorzitter, de secretaris,
prof. dr. W.B.H.J. van de Donk ir. A.M. Burger

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer