Vragen over aankoop van gronden voor zonne­velden door het Groen Ontwik­kel­fonds Brabant


Geacht college,

Sinds het najaar van 2017 onderzoekt het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) of de ontwikkeling van nieuwe natuur en het opwekken van duurzame energie elkaar kunnen versterken. Naar verluid heeft het GOB ambities om zonnevelden aan te leggen in de Natte Natuurparel het Halsters Laag.

Hierover hebben wij de volgende vragen.

1. Wat vindt u ervan dat het GOB gronden in (nieuwe) natuurgebieden wil aankopen voor de aanleg van zonnevelden?

2. Wat is de businesscase in deze kwestie en wie gaat profiteren van de opgewekte energie?

3. Is het voor agrariërs aantrekkelijker om grond te verkopen aan de provincie/het GOB voor zonnepanelen of voor natuur? Waarom?

4. Hoe is het aanleggen van zonnevelden in (nieuwe) natuurgebieden te rijmen met de doelstelling van het GOB, namelijk de realisatie van het Natuurnetwerk Brabant (NNB) en natuurontwikkeling?

5. Bent u van mening dat zonnepanelen bijdragen aan natuurwaarde en biodiversiteit? Zo ja, waarom?

6. Worden de gronden nadat de zonnepanelen weer worden afgebroken, bestemd als natuur? Zo nee, waarom niet?

7. Wordt de aanleg van natuur betaald uit de opbrengst van de zonne-energie? Zo nee, waarom niet?

8. Hoe lang blijven de gronden in gebruik als zonneveld?

9. Gedurende de tijd dat een perceel in gebruik is als zonneveld is realisatie van natuur geblokkeerd. Hoe verhoudt zich dat tot de doelstelling van het GOB om het NNB zo spoedig mogelijk of in elk geval voor 2027 te realiseren?

10. Hoe worden grond en biodiversiteit beïnvloed tijdens het gebruik van de gronden als zonneveld?

11. Wat is de bruikbaarheid van de gronden als natuur, wanneer de zonnevelden worden geruimd?

12. Bent u met ons van mening dat zonnepanelen op de grond bijdragen aan de schaarste aan beschikbare grond, en dat het daardoor duurder wordt om grond aan te kopen voor de realisatie van het NNB? Zo nee, waarom niet?

13. Bent u met ons van mening dat het GOB zichzelf hiermee tegenwerkt in de realisatie van het Brabantse natuurnetwerk? Zo nee, waarom niet?

14. Bent u met ons van mening dat u hiermee de behoefte aan energie plaatst boven het belang van natuur? Zo nee, waarom niet?

15. Waarom kiest het GOB niet voor het braak leggen van gronden, zodat er onderhoudsvrije natuur ontstaat en op elk moment kan worden besloten de grond een andere bestemming te geven?

16. Is er overeenstemming bereikt tussen het GOB en landeigenaren in het Halsters Laag voor de aanleg van zonnevelden aldaar? Indien u dit niet weet, kunt u dit bij het GOB nagaan?

17. Indien ja, bent u met ons eens dat dit conflicteert met de natuurwaarden en doelstellingen van dat gebied? Zo nee, waarom laat u dit dan toe? Zo nee, waarom niet?

Recyclingbedrijf TUF in Dongen heeft versleten kunstgrasmatten verkocht die op zonnevelden worden toegepast om de groei van planten tegen te gaan.

18. Kunt u bevestigen dat dat zeker niet gaat gebeuren, en kunt u bevestigen dat de groei van planten onder zonnevelden niet chemisch zullen wordt bestreden?

Wij danken u bij voorbaat voor uw beantwoording.


Met vriendelijke groet,

Paranka Surminski
Partij voor de Dieren