Vragen over horror­schuren in de pluim­vee­hou­derij


Indiendatum: jan. 2019

Geacht college,

Dierenrechtenorganisatie Animal Rights bracht op 7 januari jl. zeer schokkende beelden naar buiten van horrorschuren, ook in Noord-Brabant. Hierover hebben wij de volgende vragen.

1. Bent u bekend met deze beelden?

2. Animal Rights-activist Erwin Vermeulen erkent dat de beelden zeker niet allemaal zaken laten zien waar regels worden overtreden. "Maar dat ieder fatsoenlijk mens zou wensen dat dit illegaal was." Is het College het eens met de uitspraak van Vermeulen dat "ieder fatsoenlijk mens zou wensen dat dit illegaal was"? Zo nee, waarom niet?

3. Bent u bereid om de situatie(s) in de provincie Noord-Brabant ter plekke te bekijken? Zo nee, waarom niet?

4. Bent u het met ons eens dat een dergelijke controle bij ieder leghennenbedrijf zou moeten plaatsvinden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u bereid om in overleg met de IV-gemeenten te bewerkstelligen dat ieder leghennenbedrijf in Noord-Brabant tenminste jaarlijks wordt gecontroleerd?

5. Kunt u aangeven wanneer de laatste controles op milieueffecten, gezondheidsrisico’s voor de omgeving, fijnstofuitstoot, geurhinder voor omwonenden en dierenwelzijn hebben plaatsgevonden bij deze bedrijven? Zo nee, waarom niet?

6. Bent u bereid om, in overleg met de IV-gemeenten, de omgevingsdiensten te verzoeken om actief melding te maken bij de NVWA als er dode, in staat van ontbinding verkerende of zieke dieren aangetroffen worden? Zo nee, waarom niet?

7. Animal Rights geeft op haar website aan dat leghennenbedrijven geen uitvalpercentages bijhouden. Bent u met ons eens dat uitvalcijfers belangrijk zijn om het dierenwelzijn te monitoren? Zo nee, waarom niet?

8. Welke risico’s voor de volksgezondheid en dierenwelzijn brengen in verregaande staat van ontbinding verkerende kippen met zich mee?

9. Bent u met ons eens dat Brabant niet gebaat is met ondernemers die op dergelijke wijze met dierenwelzijn omgaan? Zo nee, waarom niet?

Wij danken u bij voorbaat voor uw beantwoording.


Met vriendelijke groet,

Paranka Surminski,
Partij voor de Dieren

Indiendatum: jan. 2019
Antwoorddatum: 5 feb. 2019

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.


1. Bent u bekend met deze beelden?

Antwoord:
Ja.


2. Animal Rights activist Erwin Vermeulen erkent dat de beelden zeker niet allemaal zaken laten zien waar regels worden overtreden. „Maar dat ieder fatsoenlijk mens zou wensen dat dit illegaal was.” Is het College het eens met de uitspraak van Vermeulen dat “ieder fatsoenlijk mens zou wensen dat dit illegaal was”? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Het is aan het Rijk om te bepalen wat legaal en illegaal is met betrekking tot dierenwelzijn, niet aan de Provincie.


3. Bent u bereid om de situatie(s) in de provincie Noord-Brabant ter plekke te bekijken? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Gemeenten zijn bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning voor vrijwel alle veehouderijen in Brabant. Samen met 45 gemeenten voeren wij op dit moment het project Intensivering Toezicht veehouderij (ITV) uit. Hierbij worden alle veehouderijen bezocht in een periode van 3 jaar. Dierenwelzijn maakt geen onderdeel vanuit Wabo- en Wnb-wetgeving. Dit valt onder de NVWA.
Op dit moment vervullen de omgevingsdiensten en de NVWA een oog- en oorfunctie voor elkaar. Dit betekent dat (grove) misstanden worden gemeld aan de andere organisatie. In het kader van taken gerelateerd aan de Wet natuurbescherming wordt er door de omgevingsdiensten al naar aspecten van de NVWA gekeken en deze aangegeven aan de NVWA waarbij er een afschrift van de brief en het verslag wordt toegezonden. In toenemende mate wordt samenwerking gezocht tussen beide organisaties.


4. Bent u het met ons eens dat een dergelijke controle bij ieder leghennenbedrijf zou moeten plaatsvinden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u bereid om in overleg met de IV-gemeenten te bewerkstelligen dat ieder leghennenbedrijf in Noord-Brabant tenminste jaarlijks wordt gecontroleerd?

Antwoord:
Zie antwoord 3.


5. Kunt u aangeven wanneer de laatste controles op milieueffecten, gezondheidsrisico’s voor de omgeving, fijnstofuitstoot, geurhinder voor omwonenden en dierenwelzijn hebben plaatsgevonden bij deze bedrijven? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Zie antwoord 3.


6. Bent u bereid om, in overleg met de IV-gemeenten, de omgevingsdiensten te verzoeken om actief melding te maken bij de NVWA als er dode, in staat van ontbinding verkerende of zieke dieren aangetroffen worden? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Zie antwoord 3.


7. Animal Rights geeft op haar website aan dat leghennenbedrijven geen uitvalpercentages bijhouden. Bent u met ons eens dat uitvalcijfers belangrijk zijn om het dierenwelzijn te monitoren? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Ja. Het bijhouden van sterftecijfers is een verplichting die voortvloeit uit het Besluit houders van dieren.


8. Welke risico’s voor de volksgezondheid en dierenwelzijn brengen in verregaande staat van ontbinding verkerende kippen met zich mee?

Antwoord:
Wij hebben hiervoor de expertise niet in huis omdat dit geen provinciale taak is. Dit is een taak van de NVWA.


9. Bent u met ons eens dat Brabant niet gebaat is met ondernemers die op dergelijke wijze met dierenwelzijn omgaan? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Brabant is gebaat met ondernemers die op een goede manier omgaan met dierenwelzijn.


Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

de voorzitter, de secretaris,
prof. dr. W.B.H.J. van de Donk drs. M.J.A. van Bijnen MBA