Vragen over Besluit Natuur­be­heerplan 2019 van 9 oktober 2018


Geacht college,

Het Natuurbeheerplan 2018 wordt als volgt gewijzigd: Project de Run: verwijderen van 50,8 ha NNB, Beekdal Keersop-Dommelen: Toevoegen van 14,3 ha NNB en PIP N69 Keersopperbeemden: toevoegen van 10,7 ha NNB. Wij hebben hierover de volgende vragen.

Wat betreft het deelproject Beekdal Keersop-Dommelen is de gemeente Valkenswaard voornemens om de omliggende gronden, die dus buiten het NNB blijven, tevens natuurlijk in te richten en daarmee een robuust geheel te maken, ondanks de nabijheid van het dorp.

1. Waarom wordt ‘de nabijheid van het dorp’ expliciet genoemd? Voorziet u een moeilijkheid met zonering of anders?

2. Welke bescherming hebben deze gronden wanneer zij buiten het NNB blijven?

3. Kan daardoor het ‘robuust geheel’ later gemakkelijk in gevaar komen?

4. Waarom wordt hier de aanduiding Rijks NNB toegepast?

Door de grote hoeveelheid NNB die ingeleverd wordt bij het project de Run (50,8 ha) en het vooralsnog beperkte aanbod van nieuwe locaties voor compensatie (ca. 25 ha) is er een tekort van ca. 25 ha aan nieuwe locaties waar NNB gerealiseerd kan worden. Er wordt nu dus ca. 25 ha teveel NNB verwijderd. Er is door de gemeente Valkenswaard in het voorstel Herbegrenzing voorstellen Natuur Netwerk: Herbegrenzing NNB binnen Grenscorridorgebied N69, een tweede scenario opgesteld waarbij maar een deel van de begrensde te verwijderen NNB bij de Run wordt ingebracht. Daarmee zijn de in te leveren hectaren NNB in balans met de huidige voorstellen voor nieuw toe te voegen NNB, ca. 25.

5. Waarom neemt u er genoegen mee dat de gemeente de resterende hectaren pas later invullen binnen het gebied van de Grenscorridor N69?

6. Bent u bereid om dit tweede scenario in overweging te nemen zodat er een betere balans ontstaat tussen in te leveren en te compenseren NNB? Zo nee, waarom niet?

Als nadeel van dit 2e scenario wordt genoemd dat door de al gemaakte afspraken met grondeigenaren in het gebied er relatief veel provinciale NNB wordt ingebracht en weinig rijks NNB. Daardoor is er een tekort van ca. 20 ha aan in te leveren rijks NNB.

7. Zijn er gevolgen/consequenties wanneer er niet voldoende rijks NNB wordt ingeleverd? Zo ja, welke?

8. Bent u met ons eens dat een ecologische balans belangrijker is dan een administratieve balans? Zo nee, waarom niet?

Volgens het Natuurbeheerplan wordt bij project de Run (50,8 ha) NNB verwijderd. De nieuwe verbinding N69 komt in dit gebied te liggen. Eind 2014 heeft het bestuur van waterschap de Dommel, na een heroverweging van waterbergingsgebieden, besloten dat waterberging bij de Run meehelpt aan een duurzaam en robuust watersysteem. Nu constateert waterschap de Dommel dat de hoge ligging van de gronden van de beek nauwelijks zullen kunnen bijdragen aan realisatie van beekherstel van de Run en realisatie van natte natuurparel Grootgoor.

9. Hoe komt het dat waterschap de Dommel nu anders denkt over de mate waarop de Run bijdraagt aan een robuust watersysteem?

10. Blijft EVZ de Run, dat een verbindingszone vormt tussen de natuurgebieden De Kempen en het Dommeldal, wel intact? Zo nee, waarom niet?

11. Heeft de nieuwe verbinding N69, zoals nu gepland, ter plaatse van project de Run een negatieve invloed op de natuurwaarden die zich daar nu bevinden, indien de gronden de bestemming NNB zouden houden? Zo ja, welke invloeden zijn dat?

12. Zorgt de ‘verplaatsing van de NNB-natuur’ ervoor dat de aanleg van de N69 minder uitstoot op daarvoor gevoelige natuur tot gevolg heeft? Zo nee, waarom niet?


Met vriendelijke groet,

Paranka Surminski,
Partij voor de Dieren