Vragen over mogelijke fraude met subsidie voor verplaatsing van inten­sieve veehou­de­rijen


Geacht college,

Maandag hebben rechercheurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) invallen gedaan bij vier woningen en drie bedrijfslocaties van veeboeren in Brabant. Dit in het kader van een onderzoek naar mogelijke fraude met subsidie voor het verplaatsen van intensieve veehouderijbedrijven uit kwetsbare gebieden. Wij hebben hierover enkele vragen.

1. Was u op de hoogte van het feit dat er invallen zouden plaatsvinden? Zo nee, wanneer bent u door de verantwoordelijke instanties op de hoogte gesteld?

2. Klopt het dat de betreffende subsidies van (een) provinciale regeling(en) afkomstig zijn? Zo ja, welke regeling(en) en om welk(e) bedrag(en) gaat het precies?

3. Indien blijkt dat er inderdaad is gefraudeerd met de subsidie, op welke wijze wordt ervoor gezorgd dat de provincie de onterecht uitgekeerde subsidie terug krijgt? En op welk termijn is dat het geval?

4. Is er mogelijk sprake van onterecht uitgekeerde subsidie? Zo ja, hoe kan het dat de subsidie onterecht is uitgekeerd?

5. Worden er door de provincie veldcontroles gedaan naar de bestedingen van provinciale subsidie? Zo ja, in welke mate? Zo nee, waarom niet?

6. Is het mogelijk dat er binnen deze regeling(en) nog meer met subsidie is en wordt gefraudeerd? Zo ja, bent u voornemens om met de wetenschap van nu de uitgekeerde subsidies uit deze regeling(en) opnieuw onder de loep te nemen? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?


Met vriendelijke groet,

Marco van der Wel,
Partij voor de Dieren