Vragen over een zonder vergunning in werking zijnde mest­fa­briek en hout­ver­bran­dings­in­stal­latie in Rijen


Geacht college,

Wij hebben vernomen dat aan de Mosstraat in Rijen een houtverbrandingsinstallatie en mestverwerkingsinstallatie in werking zijn genomen. Opvallend is dat hierbij het proces van vergunningverlening achterstevoren doorlopen lijkt te worden; eerst zijn beide installaties gebouwd en in werking genomen en daarna pas zijn de nodige vergunningen aangevraagd. De vergunningen zijn nog niet verleend.

Ik maart 2018 heeft u een Verklaring van geen bedenkingen (VVGB) aan de gemeente gegeven. In het meest actuele overzicht van mestinitiatieven staat deze mestverwerkingsinstallatie vermeld in de tabel met aangevraagde (dus nog niet verleende) vergunningen, maar zonder vermelding van capaciteit.

1. Is de provinciale vergunning aangevraagd zonder vermelding van de beoogde capaciteit? Zo ja, is de aanvraag zonder vermelding van beoogde capaciteit door u te beoordelen? Zo nee, wat is de beoogde capaciteit?

2. Welke informatie aangaande deze twee installaties (mestverwerking en houtverbranding) heeft u ter beschikking?

3. In welk stadium verkeert de provinciale vergunningprocedure nu?

4. Is er in het geval van de mestverwerkingsinstallatie sprake van verwerking van eigen mest of (ook) van mest van derden?

5. Heeft een dialoog of andere vorm van communicatie met de omwonenden plaats gevonden voor het in werking nemen van de installaties? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, is dit in overeenstemming met de geldende regelgeving?

6. Klopt het dat de houtverbrandingsinstallatie en mestverwerkingsinstallatie al in werking/gebruik zijn?

7. Indien ‘ja’ op voorgaande vraag: bent u bereid hier tegen op te treden of de hiervoor aangewezen instantie aan te sporen hier tegen op te treden? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?

8. Is het bedrijf waar het in deze vragen over gaat (Smits, Rijen) hetzelfde bedrijf dat in maart 2016 de Agrofoodpluim heeft ontvangen? Zo ja, waren de activiteiten waarvoor de Agrofoodpluim is uitgereikt destijds wel allemaal volledig vergund?

9. Heeft het bedrijf beschikking tot overheidssubsidie, zoals bijvoorbeeld ruim € 23 miljoen SDE-subsidie? Zo ja, is deze subsidie bedoeld voor de betreffende mestverwerkingsinstallatie?


Met vriendelijke groet,

Marco van der Wel,
Partij voor de Dieren