Vragen over bijvangst bij muskus­rat­ten­beheer


Geacht college,

In de Biesbosch komen (beschermde) dieren als ‘bijvangst’ in de klemmen die zijn bedoeld om muskusratten te vangen, zo meldt de stichting Natuur- en Vogelwacht in een artikel in BN De Stem. De dieren worden gedood of verminkt in vallen die niet voor hen zijn bestemd. Omdat enkele muskus- en beverratbestrijdingsorganisaties in meerdere provincies actief zijn, heeft eerder afstemming plaatsgevonden in het Interprovinciaal overleg. Van daaruit heeft uw college aan de Bestrijdingsorganisatie Muskusrattenbeheer Rivierenland, en de Bestrijdingsorganisatie Muskusrattenbeheer Brabantse Waterschappen, in gemeenschappelijke regeling ondergebracht bij Waterschap Brabantse Delta, opdracht gegeven om de omvang van de populatie van de muskusrat en de beverrat te beperken in het belang van de volksgezondheid en openbare veiligheid, ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, visgronden, wateren en andere eigendommen. Hierbij mogen ook klemmen worden gebruikt. Hierover hebben wij de volgende vragen.

1. Bent u bekend met dit bericht?

2. Wordt er in Noord-Brabant ook daadwerkelijk met klemmen gewerkt tijdens de bestrijding van de muskusrat?

3. Bent u met ons eens dat we alles moeten doen om te voorkomen dat beschermde diersoorten worden verminkt of gedood, temeer omdat dit in strijd is met de Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen? Zo ja, wat gaat u doen tegen het verminken of doden van beschermde diersoorten in de Biesbosch?

Volgens een vertegenwoordiger van waterschap Hollandse Delta zijn vangkooien in deze situatie geen oplossing: ,,Voor de zenders moet een goede telecommunicatie zijn in het buitengebied en de vallen moeten 24 uur per dag worden gecontroleerd. Dat is heel arbeidsintensief. Als je een dier er een weekend lang laat inzitten, werkt het averechts. Dan verhongeren de dieren en is er meer dierenleed.'’

4. Bij gebruik van vangkooien voor wilde zwijnen in Noord-Brabant, heeft de eigenaar van de vangkooi een live verbinding met de kooi en kan op een beeldscherm de situatie in de kooi te allen tijde worden beoordeeld. Waarom kan dit niet het geval zijn bij het vangen van ratten in vangkooien?

5. Hoe vaak worden de klemmen gecontroleerd in Noord-Brabant?

6. Wordt bijvangst in klemmen en/of vangkooien geregistreerd? zo nee waarom niet?

7. Indien nee, bent u bereid om dat voortaan wel te (laten) doen?


Met vriendelijke groet,

Paranka Surminski,
Partij voor de Dieren

Martijn de Kort,
Partij van de Arbeid