Vragen over bijvangst bij muskus­rat­ten­beheer


Indiendatum: dec. 2018

Geacht college,

In de Biesbosch komen (beschermde) dieren als ‘bijvangst’ in de klemmen die zijn bedoeld om muskusratten te vangen, zo meldt de stichting Natuur- en Vogelwacht in een artikel in BN De Stem. De dieren worden gedood of verminkt in vallen die niet voor hen zijn bestemd. Omdat enkele muskus- en beverratbestrijdingsorganisaties in meerdere provincies actief zijn, heeft eerder afstemming plaatsgevonden in het Interprovinciaal overleg. Van daaruit heeft uw college aan de Bestrijdingsorganisatie Muskusrattenbeheer Rivierenland, en de Bestrijdingsorganisatie Muskusrattenbeheer Brabantse Waterschappen, in gemeenschappelijke regeling ondergebracht bij Waterschap Brabantse Delta, opdracht gegeven om de omvang van de populatie van de muskusrat en de beverrat te beperken in het belang van de volksgezondheid en openbare veiligheid, ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, visgronden, wateren en andere eigendommen. Hierbij mogen ook klemmen worden gebruikt. Hierover hebben wij de volgende vragen.

1. Bent u bekend met dit bericht?

2. Wordt er in Noord-Brabant ook daadwerkelijk met klemmen gewerkt tijdens de bestrijding van de muskusrat?

3. Bent u met ons eens dat we alles moeten doen om te voorkomen dat beschermde diersoorten worden verminkt of gedood, temeer omdat dit in strijd is met de Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen? Zo ja, wat gaat u doen tegen het verminken of doden van beschermde diersoorten in de Biesbosch?

Volgens een vertegenwoordiger van waterschap Hollandse Delta zijn vangkooien in deze situatie geen oplossing: ,,Voor de zenders moet een goede telecommunicatie zijn in het buitengebied en de vallen moeten 24 uur per dag worden gecontroleerd. Dat is heel arbeidsintensief. Als je een dier er een weekend lang laat inzitten, werkt het averechts. Dan verhongeren de dieren en is er meer dierenleed.'’

4. Bij gebruik van vangkooien voor wilde zwijnen in Noord-Brabant, heeft de eigenaar van de vangkooi een live verbinding met de kooi en kan op een beeldscherm de situatie in de kooi te allen tijde worden beoordeeld. Waarom kan dit niet het geval zijn bij het vangen van ratten in vangkooien?

5. Hoe vaak worden de klemmen gecontroleerd in Noord-Brabant?

6. Wordt bijvangst in klemmen en/of vangkooien geregistreerd? zo nee waarom niet?

7. Indien nee, bent u bereid om dat voortaan wel te (laten) doen?


Met vriendelijke groet,

Paranka Surminski,
Partij voor de Dieren

Martijn de Kort,
Partij van de Arbeid


Indiendatum: dec. 2018
Antwoorddatum: 8 jan. 2019

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.


1. Bent u bekend met dit bericht?

Antwoord:
Ja.


2. Wordt er in Noord-Brabant ook daadwerkelijk met klemmen gewerkt tijdens de bestrijding van de muskusrat?

Antwoord:
Ja. Dit gebeurt op grond van de Opdracht ex. Artikel 3.18 van de Wet natuurbescherming voor de bestrijding van muskusratten en beverratten die Gedeputeerde Staten hebben verstrekt aan personen die werkzaam zijn voor de Bestrijdingsorganisatie Muskusrattenbeheer Rivierenland en de Bestrijdingsorganisatie Muskusrattenbeheer Brabantse Waterschappen. Op grond hiervan is het onder andere toegestaan klemmen te gebruiken.


3. Bent u met ons eens dat we alles moeten doen om te voorkomen dat beschermde diersoorten worden verminkt of gedood, temeer omdat dit in strijd is met de Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen? Zo ja, wat gaat u doen tegen het verminken of doden van beschermde diersoorten in de Biesbosch?

Antwoord:
Ja, bij de bestrijding van muskusratten dienen onbedoelde bijvangsten zoveel mogelijk te worden voorkomen. Dit is ook vastgelegd in de door de Unie van Waterschappen vastgestelde Landelijke gedragscode Muskus- en beverratten waar wij in onze opdracht naar verwijzen. In de toelichting bij onze opdracht is tevens aangegeven dat deze gedragscode zal worden opgenomen in de nieuwe Gedragscode Wet natuurbescherming voor waterschappen van de Unie van Waterschappen. Deze gedragscode is recent door de minister van LNV in ontwerp goedgekeurd. Na definitieve goedkeuring door de minister van LNV zal de separate Gedragscode Muskusen beverratten komen te vervallen en integraal onderdeel zijn van de nieuwe Gedragscode Wet natuurbescherming.


4. Bij gebruik van vangkooien voor wilde zwijnen in Noord-Brabant, heeft de eigenaar van de vangkooi een live verbinding met de kooi en kan op een beeldscherm de situatie in de kooi te allen tijde worden beoordeeld. Waarom kan dit niet het geval zijn bij het vangen van ratten in vangkooien?

Antwoord:
Voor de beverratbestrijding wordt gewerkt met vangkooien met zenders die een signaal geven als de kooi af gaat. Dat werkt echter alleen in gebieden waar voldoende bereik is en dat is in delen van de Biesbosch niet het geval. Voor het gebruik van vangkooien, voorzien van een camera, geldt hetzelfde. Daarnaast is het aantal muskusratten nog veel te hoog om het gebruik van een vangkooi in te zetten. Vangkooien, al dan niet voorzien van een camera zijn arbeidsintensief, brengen hoge kosten met zich mee en zijn diefstalgevoelig.


5. Hoe vaak worden de klemmen gecontroleerd in Noord-Brabant?

Antwoord:
Dat is afhankelijk van de veldsituatie. Bij gerichte speuracties is dat meerdere keren per week. Als de klem wordt gezet als postklem (signaleringsfunctie) ligt de frequentie lager.


6. Wordt bijvangst in klemmen en/of vangkooien geregistreerd? zo nee waarom niet?

Antwoord:
Ja. Op grond van de in antwoord op vraag 2 genoemde opdracht dienen de Bestrijdingsorganisatie Muskusrattenbeheer Rivierenland en de Bestrijdingsorganisatie Muskusrattenbeheer Brabantse Waterschappen, ter evaluatie van de vangstsstrategie, alle gevangen dieren per vangmiddel bij te houden. Voor 1 juni van elk kalanderjaar dient een samenvattende rapportage hiervan ingediend te worden bij Gedeputeerde Staten.


7. Indien nee, bent u bereid om dat voortaan wel te (laten) doen?

Antwoord:
Zie ons antwoord op vraag 6.


Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

de voorzitter, de secretaris,
prof. dr. W.B.H.J. van de Donk, drs. M.J.A. van Bijnen MBA