Vragen over het varend ontgassen van benzeen


Geacht college,

Bij het varend ontgassen gooien chemicaliƫntankers tijdens het varen op de rivieren hun ruimten open om ladingresten te laten verdampen. De restladingdampen worden via ontgassen naar de atmosfeer verwijderd. Tijdens het varend ontgassen worden er geen emissiebeperkende voorzieningen getroffen. Hoewel er methoden bestaan om de ladingtanks schoon te maken zonder de gevaarlijke stoffen in de atmosfeer te ontgassen, wordt hier uit financiƫle motieven niet voor gekozen. Hierover hebben wij de volgende vragen.

1. De provinciale milieuverordening Noord-Brabant bevat een verbodsbepaling voor het varend ontgassen van benzeen door schepen. Kunt u het provinciaal verbod op het varend ontgassen van benzeen wel handhaven? Zo ja, hoe doet u dat en wat is de frequentie?

2. Indien nee bij vraag 1: Handhaaft Rijkswaterstaat op de verbodsbepalingen voor het varend ontgassen van benzeen door schepen? Zo nee, waarom niet?

3. Voor het varend ontgassen van benzeen bestaat volgens minister van Nieuwenhuizen Wijbenga nog geen nationaal verbod. Wat zijn voor Noord-Brabant de effecten van het varend ontgassen van benzeen op Rijkswateren?

4. Bent u van mening dat de provinciale verbodsbepaling effect heeft terwijl er op Rijkswateren (nog) wel varend benzeen ontgast mag worden? Zo ja, waarom?

5. Op dit moment is de enige plaats waar schepen kunnen ontgassen aan een installatie, ATM in Moerdijk. Is hier voldoende capaciteit voor alle schepen die benzeen moeten ontgassen? Zo ja, waar baseert u dit op? Zo nee, bent u bereid om initiatief te nemen tot het ontwikkelen van meer capaciteit voor het veilig en meer milieuvriendelijk ontgassen van benzeen? Zo nee, waarom niet?

Wij danken u bij voorbaat voor uw beantwoording.


Met vriendelijke groet,

Paranka Surminski,
Partij voor de Dieren