Vragen over het varend ontgassen van benzeen


Indiendatum: nov. 2018

Geacht college,

Bij het varend ontgassen gooien chemicaliëntankers tijdens het varen op de rivieren hun ruimten open om ladingresten te laten verdampen. De restladingdampen worden via ontgassen naar de atmosfeer verwijderd. Tijdens het varend ontgassen worden er geen emissiebeperkende voorzieningen getroffen. Hoewel er methoden bestaan om de ladingtanks schoon te maken zonder de gevaarlijke stoffen in de atmosfeer te ontgassen, wordt hier uit financiële motieven niet voor gekozen. Hierover hebben wij de volgende vragen.

1. De provinciale milieuverordening Noord-Brabant bevat een verbodsbepaling voor het varend ontgassen van benzeen door schepen. Kunt u het provinciaal verbod op het varend ontgassen van benzeen wel handhaven? Zo ja, hoe doet u dat en wat is de frequentie?

2. Indien nee bij vraag 1: Handhaaft Rijkswaterstaat op de verbodsbepalingen voor het varend ontgassen van benzeen door schepen? Zo nee, waarom niet?

3. Voor het varend ontgassen van benzeen bestaat volgens minister van Nieuwenhuizen Wijbenga nog geen nationaal verbod. Wat zijn voor Noord-Brabant de effecten van het varend ontgassen van benzeen op Rijkswateren?

4. Bent u van mening dat de provinciale verbodsbepaling effect heeft terwijl er op Rijkswateren (nog) wel varend benzeen ontgast mag worden? Zo ja, waarom?

5. Op dit moment is de enige plaats waar schepen kunnen ontgassen aan een installatie, ATM in Moerdijk. Is hier voldoende capaciteit voor alle schepen die benzeen moeten ontgassen? Zo ja, waar baseert u dit op? Zo nee, bent u bereid om initiatief te nemen tot het ontwikkelen van meer capaciteit voor het veilig en meer milieuvriendelijk ontgassen van benzeen? Zo nee, waarom niet?

Wij danken u bij voorbaat voor uw beantwoording.


Met vriendelijke groet,

Paranka Surminski,
Partij voor de Dieren

Indiendatum: nov. 2018
Antwoorddatum: 18 dec. 2018

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.


1. De provinciale milieuverordening Noord-Brabant bevat een verbodsbepaling voor het varend ontgassen van benzeen door schepen. Kunt u het provinciaal verbod op het varend ontgassen van benzeen wel handhaven? Zo ja, hoe doet u dat en wat is de frequentie?

Antwoord:
Ja. Er is dit jaar één keer een controleactie georganiseerd op het Hollands Diep in samenwerking met diverse partners (o.a. omgevingsdienst, havenbedrijf, douane en landelijke eenheid politie), waarin het tegengaan van varend ontgassen een belangrijk onderdeel was. Daarnaast wordt aandacht gegeven aan preventie hiervan. Het is de bedoeling om deze controles in de toekomst administratief te gaan uitvoeren, waarbij de schipper administratief moet kunnen aantonen dat er is ontgast bij een daarvoor bestemde installatie aan wal.


2. Indien nee bij vraag 1: Handhaaft Rijkswaterstaat op de verbodsbepalingen voor het varend ontgassen van benzeen door schepen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
-


3. Voor het varend ontgassen van benzeen bestaat volgens minister van Nieuwenhuizen Wijbenga nog geen nationaal verbod. Wat zijn voor Noord-Brabant de effecten van het varend ontgassen van benzeen op Rijkswateren?

Antwoord:
Deze effecten zijn niet exact bekend. Bij het varend ontgassen gaat het om kortdurige emissies en is er ten gevolge van de snelheid van het schip geen sprake van langdurige blootstelling langs de vaarwegen.


4. Bent u van mening dat de provinciale verbodsbepaling effect heeft terwijl er op Rijkswateren (nog) wel varend benzeen ontgast mag worden? Zo ja, waarom?

Antwoord:
Ja. Het tijdelijke provinciale verbod heeft een aantal positieve effecten. In de eerste plaats heeft het bijgedragen aan het tot stand komen van een (inter)nationaal verbod. De minister geeft dit ook aan in haar beantwoording 20 november 2019 van Kamervragen over varend ontgassen. In de tweede plaats dragen de provinciale verboden zoals in Brabant en in Noord- en Zuid-Holland bij aan investeringen in ontgassinginstallaties door de sector en het ontwikkelen van nieuwe technieken waarmee emissies kunnen worden voorkomen.


5. Op dit moment is de enige plaats waar schepen kunnen ontgassen aan een installatie, ATM in Moerdijk. Is hier voldoende capaciteit voor alle schepen die benzeen moeten ontgassen? Zo ja, waar baseert u dit op? Zo nee, bent u bereid om initiatief te nemen tot het ontwikkelen van meer capaciteit voor het veilig en meer milieuvriendelijk ontgassen van benzeen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Ja, bij ATM is volgens eigen zeggen voldoende ontgassingcapaciteit. Een noodzakelijke uitbreiding van de capaciteit in de nabije toekomst wordt door het bedrijf echter niet uitgesloten. Daarnaast is in Terneuzen sinds kort ook een ontgassingsinstallatie operationeel. Derhalve behoeft voor een capaciteitstekort in Zuid-Nederland niet te worden gevreesd.


Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

de voorzitter, de secretaris,
prof. dr. W.B.H.J. van de Donk drs. M.J.A. van Bijnen MBA