Vragen over boskap op de Brabantse Wal voor het 380 kV-tracé oost


Indiendatum: mei 2019

Geacht college,

In 2017 heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat het voorgenomen 380 kV-tracé gekozen. Het tracé wordt nu verder uitgewerkt en onderzocht. Per uitwerkingsgebied zijn verschillende varianten ontwikkeld.

Kennelijk zijn er nieuwe plannen voor het tracé bij Bergen op Zoom, waarbij een substantiële bosstrook gekapt zal worden. Dit heeft bij ons geleid tot de volgende vragen.

  1. Klopt het dat er een nieuw tracé is voorzien, parallel aan de bestaande leidingstraat?
  2. Indien ‘nee’ bij vraag 1, kunt u ons verzekeren dat er niet wordt gekozen voor een nieuwe variant op het eerder geplande tracé, waarbij extra bomen worden gekapt?
  3. Indien ‘ja’ bij vraag 1, aangezien alle informatie over de ligging van de vliegbasis Woensdrecht en de ligging van bestaande woningen al bekend was, waarom is dit nieuwe tracé noodzakelijk?
  4. Indien ‘ja’ bij vraag 1, klopt het dat er over het tracé door Natura 2000-gebied Brabantse Wal extra bos gekapt moet worden voor dit nieuwe plan? Zo ja, om hoeveel hectare gaat het; hoeveel hectare bos wordt permanent verwijderd, en; hoeveel hectare bos wordt verwijderd tijdens de aanlegfase?
  5. Hoe bent u in de besluitvorming betrokken?
  6. Is er onderzoek gedaan naar de gevolgen hiervan voor de natuurdoelstellingen voor Natura 2000-gebied Brabantse Wal? Zo ja, wat zijn hiervan de uitkomsten? Zo nee, waarom niet?
  7. Indien ‘ja’ op voorgaande vraag: is bij het onderzoek rekening gehouden met niet alleen de doelsoorten maar met alle soorten conform het Holohan arrest? Zo nee, waarom niet?
  8. Indien dit nieuwe tracé wordt uitgevoerd, welke compensatie is dan voorzien?
  9. Kan de al bepaalde voorgaande ondergrondse bekabeling met 2,5 km worden verlengd, om de schade aan de bossen en het landschap te voorkomen? Zo nee, waarom niet?
  10. Indien ‘ja’ op voorgaande vraag: bent u bereid om hierop aan te dringen bij TenneT en/of het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat? Zo nee, waarom niet?


Met vriendelijke groet,

Paranka Surminski
Partij voor de Dieren Noord-Brabant

Indiendatum: mei 2019
Antwoorddatum: 11 jun. 2019

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.


1. Klopt het dat er een nieuw tracé is voorzien, parallel aan de bestaande leidingstraat?

Antwoord:
Nee, er is nog geen sprake van een nieuw tracé want de minister heeft hierover nog geen besluit genomen. De minister heeft de samenwerkende overheden, waar de provincie deel van uitmaakt, gevraagd om een advies uit te brengen over de varianten in het tracé.

In de werkateliers die ten behoeve van het uitwerkingsgebied Bergen op Zoom hebben plaatsgevonden, is met betrokkenen gekeken naar verschillende bovengronds gelegen varianten aan de oost- en westzijde van de buisleidingenstraat. Nadat de werkateliers hebben plaatsgevonden, is ondergrondse aanleg in de buisleidingenstraat als innovatieve techniek naar voren gekomen. Wij menen dat dit aanleiding is om deze variant nader te onderzoeken. Ook TennetT heeft aangegeven aanleiding te zien voor nader onderzoek. In het advies van de samenwerkende overheden aan minister Wiebes van 6 juni jl., waarover Provinciale Staten op 6 juni zijn geïnformeerd **hyperlink naar memo gedeputeerde op 6 juni toevoegen**, wordt derhalve voor het uitwerkingsgebied Bergen op Zoom geadviseerd om ondergrondse aanleg in de buisleidingenstraat als optie te onderzoeken.


2. Indien ‘nee’ bij vraag 1, kunt u ons verzekeren dat er niet wordt gekozen voor een nieuwe variant op het eerder geplande tracé, waarbij extra bomen worden gekapt?

Antwoord:
Deze keuze is niet aan ons als provincie of als samenwerkende overheden, maar aan de minister. Wij hebben als samenwerkende overheden slechts een adviserende rol. Wij kunnen u verzekeren dat wij ons best doen om de minister en TenneT scherp te houden om de schade en effecten van het tracé op het bosgebied zo veel mogelijk te voorkomen.


3. Indien ‘ja’ bij vraag 1, aangezien alle informatie over de ligging van de vliegbasis Woensdrecht en de ligging van bestaande woningen al bekend was, waarom is dit nieuwe tracé noodzakelijk?

Antwoord:
We denken dat u hier doelt op de variant gelegen aan de westzijde van de bestaande 150 kV. Deze tracévariant voor de nieuwe 380 kVverbinding zou op grotere afstand van de buisleidingenstraat komen te liggen dan op grond van de valafstand verwacht zou worden vanwege de werkafstand tot de 150 kV-verbinding tijdens de bouw. Zoals beschreven bij het antwoord op vraag 1 is er aanleiding om de mogelijkheden voor verkabeling te onderzoeken.


4. Indien ‘ja’ bij vraag 1, klopt het dat er over het tracé door Natura 2000-gebied Brabantse Wal extra bos gekapt moet worden voor dit nieuwe plan? Zo ja, om hoeveel hectare gaat het; hoeveel hectare bos wordt permanent verwijderd, en; hoeveel hectare bos wordt verwijderd tijdens de aanlegfase?

Antwoord:
Zoals in het antwoord bij vraag 1 is aangegeven is er (nog) geen sprake van een nieuw tracé. De Minister moet hierover nog een besluit nemen. Overigens is ons niet bekend hoeveel bos er bij dit mogelijke tracé gekapt zou moeten worden. Dit is onderdeel van de verdere verdieping door Tennet.


5. Hoe bent u in de besluitvorming betrokken?

Antwoord:
Het besluit over het tracé wordt genomen door de minister van EZK. De minister heeft de samenwerkende overheden gevraagd om een advies uit te brengen over het tracé. De samenwerkende overheden bestaan uit zestien gemeenten, twee waterschappen en de provincie. Gezamenlijk streven wij naar een inpassing, die voor bewoners, ondernemers en gebruikers, maar ook voor het landschap over het hele tracé, zo min mogelijk belastend en verstorend is en op zoveel mogelijk draagvlak kan rekenen. Ook denken wij mee met de ministeries en TenneT hoe het proces goed en zorgvuldig kan worden doorlopen. In dit hele traject hebben we een constructieve samenwerking tussen deze partijen ervaren. Wij vertrouwen erop dat de minister ons advies ook in deze fase in alle zorgvuldigheid zal meewegen in zijn besluit.


6. Is er onderzoek gedaan naar de gevolgen hiervan voor de natuurdoelstellingen voor Natura 2000-gebied Brabantse Wal? Zo ja, wat zijn hiervan de uitkomsten? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
TenneT heeft onderzoek laten uitvoeren naar de gevolgen van de alternatieven op de aangewezen soorten in het Natura 2000-gebied. Hieruit blijkt dat voor de wespendief en de zwarte specht nadelige effecten op het leefgebied optreden. De effecten van het oostelijk van de buisleidingenstraat gelegen tracé op het leefgebied zijn negatiever dan die van het westelijk van de buisleidingenstraat gelegen tracé.


7. Indien ‘ja’ op voorgaande vraag: is bij het onderzoek rekening gehouden met niet alleen de doelsoorten maar met alle soorten conform het Holohan arrest? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Nee, het onderzoek naar de effecten op de natuurdoelstellingen voor het Natura 2000-gebied heeft plaatsgevonden voor de Europese ‘Holohan arrest’ uitspraak.


8. Indien dit nieuwe tracé wordt uitgevoerd, welke compensatie is dan voorzien?

Antwoord:
Naar aanleiding van de keuze die de minister maakt, gaan wij hierover met TenneT in gesprek.


9. Kan de al bepaalde voorgaande ondergrondse bekabeling met 2,5 km worden verlengd, om de schade aan de bossen en het landschap te voorkomen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Zoals eerder, bij ons antwoord op vraag 1, is aangegeven, is er aanleiding om te onderzoeken of ondergrondse aanleg in de bestaande buisleidingenstraat mogelijk is. In het advies van de samenwerkende overheden aan de minister van 6 juni jl. verzoeken wij deze optie dan ook nader te onderzoeken.


10. Indien ‘ja’ op voorgaande vraag: bent u bereid om hierop aan te dringen bij TenneT en/of het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Voor het antwoord op deze vraag verwijzen wij u naar ons antwoord op vraag 9.


Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

de voorzitter, de secretaris,
prof. dr. W.B.H.J. van de Donk drs. M.J.A. van Bijnen MBA