Vragen over coali­tie­ak­koord Water­schap Brabantse Delta


Indiendatum: 2 jun. 2023

Geacht college,

De vrees van meerdere oppositiepartijen in waterschap Brabantse Delta is dat de agrarische sector het de komende periode voor het zeggen krijgt. Nu de plannen bekend zijn van de nieuwe coalitie met daarin voor het eerst de BoerBurgerBeweging (BBB) lijkt er minder aandacht te zijn voor water en natuur. De provincie is toezichthouder op gemeenten en gemeenschappelijke regelingen, en ook de toezichthouder op de waterschappen. Dit heeft bij ons geleid tot de volgende vragen.

1. Bent u van mening dat er in het coalitieakkoord van waterschap Brabantse Delta voldoende aandacht is voor de bescherming van water en natuur? Zo ja, waar blijkt dat volgens u uit?

2. Wat vindt u ervan dat het waterschap Brabantse Delta geen beregeningsverbod in het coalitieakkoord heeft opgenomen?

3. Bent u met ons van mening dat er zonder de mogelijkheid om een beregeningsverbod in te stellen, er niet genoeg handvatten zijn om de te verwachten verdroging tegen te gaan? Zo nee, waarom niet?

4. Bent u van mening dat u samen met de Brabantse waterschappen de KRW (Kaderrichtlijn Water) doelen in 2027 gaat halen? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet? En wat gaat u daaraan doen?

5. Bij de presentatie over het BPLG van vrijdag 2 juni jl. werd aangeven dat een van de doelen het verhogen van het grondwaterpeil is. Hoe stuurt u bij de waterschappen aan op verhoging van het waterpeil?

6. Bent u bereid het waterschap te herinneren aan hun plicht om te zorgen voor voldoende en schoon water? Zo nee, waarom niet?

Wij vernemen graag uw reactie en danken u bij voorbaat voor de beantwoording.


Met vriendelijke groet,

Ellen Putman,
Partij voor de Dieren Noord-Brabant

Indiendatum: 2 jun. 2023
Antwoorddatum: 20 jun. 2023

De vrees van meerdere oppositiepartijen in waterschap Brabantse Delta is dat de agrarische sector het de komende periode voor het zeggen krijgt. Nu de plannen bekend zijn van de nieuwe coalitie met daarin voor het eerst de BoerBurgerBeweging (BBB) lijkt er minder aandacht te zijn voor water en natuur. De provincie is toezichthouder op gemeenten en gemeenschappelijke regelingen, en ook de toezichthouder op de waterschappen. Dit heeft bij ons geleid tot de volgende vragen.

1. Bent u van mening dat er in het coalitieakkoord van waterschap Brabantse Delta voldoende aandacht is voor de bescherming van water en natuur? Zo ja, waar blijkt dat volgens u uit?

Antwoord:
Ja. In het coalitieakkoord is het Waterbeheerprogramma 2022-2027 (WBP) leidend. Het akkoord stelt expliciet dat het KRW-maatregelpakket zoals opgenomen in het WBP 2022-2027 gehandhaafd blijft. Het coalitieakkoord benoemt dat het waterschap met haar werkzaamheden maximaal bijdraagt aan de waterkwaliteitsdoelen vanuit de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de natuur en biodiversiteit bevordert. Dit is in lijn met de gemaakte samenwerkingsafspraken: aanvullend op het WBP is per 21 december 2021 met waterschap Brabantse Delta de Maatwerkovereenkomst groenblauwe opgaven 2022-2027 gesloten, waarin de resterende opgaven voor KRW, Natura2000, NatuurNetwerkBrabant (NNB) en Economische verbindingszones (EVZ) zijn opgenomen.


2. Wat vindt u ervan dat het waterschap Brabantse Delta geen beregeningsverbod in het coalitieakkoord heeft opgenomen?

Antwoord:
Het is ons inziens niet nodig alle onderdelen van bestaand beleid in een coalitieakkoord op te nemen. De mogelijkheid om een beregeningsverbod in te stellen is er nu al in de Keur van de waterschappen (artikel 3.13).
Daarnaast heeft waterschap Brabantse Delta zich in februari 2023, als partner in het Breed Bestuurlijk Grondwateroverleg (BBG) samen met waterschappen Aa en Maas en De Dommel, provincie Noord-Brabant, ZLTO, BMF en de terreinbeherende organisaties (TBO's), gecommitteerd aan het Afsprakenkader Beregeningsbeleid. Hierin staan afspraken om de beregeningsbehoefte terug te dringen, waarbij de doelen uit de Wet Natuurbescherming en de Kaderrichtlijn Water randvoorwaardelijk zijn.


3. Bent u met ons van mening dat er zonder de mogelijkheid om een beregeningsverbod in te stellen, er niet genoeg handvatten zijn om de te verwachten verdroging tegen te gaan? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Nee. Zoals hiervoor al toegelicht: de mogelijkheid om en beregeningsverbod in te stellen is er nu al in de keur van de waterschappen (artikel 3.13). Het eventueel instellen van een beregeningsverbod is een van de vele manieren om verdroging tegen te gaan.


4. Bent u van mening dat u samen met de Brabantse waterschappen de KRW (Kaderrichtlijn Water) doelen in 2027 gaat halen? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet? En wat gaat u daaraan doen?

Antwoord:
Nee. Provincie en waterschappen hebben in de Koepelovereenkomst en Maatwerkovereenkomsten bestuurlijk afgesproken alles op alles te zetten om de uitvoering te versnellen en benodigde maatregelen te nemen, zodat ze in 2027 kunnen laten zien alles gedaan te hebben wat in hun macht ligt om de KRW doelen te halen (maximaal doelbereik).
Zij doen dit in het besef dat zij voor het behalen van de doelen afhankelijk zijn van de inspanningen van anderen waaronder Rijk (beleid ten aanzien van nutriënten) en buitenland. In de verdere samenwerking is afgesproken goed zichtbaar te maken welke afwegingen en keuzes worden gemaakt zodat later in gezamenlijkheid onderbouwd kan worden, waarom welke doelen wel en niet gehaald zijn.


5. Bij de presentatie over het BPLG van vrijdag 2 juni jl. werd aangeven dat een van de doelen het verhogen van het grondwaterpeil is. Hoe stuurt u bij de waterschappen aan op verhoging van het waterpeil?

Antwoord:
Het verhogen van het grondwaterpeil is een van de doelen uit het Grondwaterconvenant. Het Grondwaterconvenant is ondertekend door de Breed Bestuurlijk Grondwateroverleg partners (BBG) op 15 december 2021. Waterschappen Aa en Maas, De Dommel en Brabantse Delta zijn onderdeel van deze samenwerking en hebben medeondertekend.
In de Droogteagenda, door het BBG vastgesteld op 8 februari 2023, zijn de afspraken uit het Grondwaterconvenant samengevoegd met het advies van de Adviescommissie Droogte. Daarbij zijn verschillende speerpunten afgesproken met de partners. Een van de speerpunten is ‘Sponswerking vergroten en vernattingsmaatregelen realiseren in de haarvaten van het watersysteem’. Waterschap De Dommel is trekker van dit speerpunt, en betrekt de andere waterschappen en de overige BBG-partners bij de uitrol hiervan. Hiermee geven de BBG-partners, waaronder de waterschappen, invulling aan het verhogen van het grondwaterpeil.


6. Bent u bereid het waterschap te herinneren aan hun plicht om te zorgen voor voldoende en schoon water? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Nee. Dit is naar onze mening niet nodig gezien de bestaande afspraken en de voortgang daarop tot nu toe.
De doelstellingen ten aanzien van voldoende en schoon water zijn vastgelegd in het Waterbeheerplan van het waterschap. Deze doelstellingen zijn in lijn met het Regionaal Water en Bodem Programma. Voor de realisatie van deze doelstellingen heeft de provincie Noord-Brabant samen met waterschap Brabantse Delta op 21 december 2021 een Maatwerkovereenkomst groenblauwe opgaven 2022-2027 ondertekend. Hierin hebben we gezamenlijk afspraken gemaakt, onder andere om te komen tot een klimaatrobuust watersysteem in 2050 en een ecologisch goed functionerend watersysteem dat voldoet aan de eisen van de Kaderrichtlijn Water in 2027.
Twee keer per jaar voeren we voortgangsgesprekken om de realisatie van de groenblauwe opgaven te bespreken. Indien de voortgang van projecten afwijkt ten opzichte van de programmering, worden de oorzaken en consequenties hiervan besproken.

Interessant voor jou

Technische vragen over het voorsorteren op gebruik van koffiemokken i.p.v. wegwerpbekers per 2024

Lees verder

Technische vragen over de ontheffing voor het vangen of doden van bevers in Boxmeer

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer