Vragen over de actu­a­li­satie van Brabant Uitno­digend Groen (BrUG) / Opdracht Groen Ontwik­kel­be­drijf Brabant


Indiendatum: nov. 2017

Schriftelijke vragen van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant betreffende de actualisatie van Brabant Uitnodigend Groen (BrUG) / Opdracht Groen Ontwikkelbedrijf Brabant.


Geacht college,

Tijdens de bespreking van de actualisatie van Brabant Uitnodigend Groen / Opdracht Groen Ontwikkelbedrijf Brabant in de themavergadering Natuur en Milieu zijn de volgende vragen van de fractie van de Partij voor de Dieren niet beantwoord. Daarom dienen wij deze schriftelijk in.

Voor de dekking van het bedrag van €840.000 voor de uitvoeringstaken VTH komt €510.000 van de begrotingspost Natuurwet.

1. Kunt u aan ons toelichten op welke wijze het besluit om €150.000 uit de begrotingspost Soortenbescherming en €180.000 uit de begrotingspost PAS en Natura 2000 te gebruiken voor de herschikking VTH-taken past binnen het beleid van BrUG, mede gezien het succes van de leefgebiedenbenadering?

2. Grond in het NNB waarvoor niet direct een eindbeheerder wordt gevonden, kan verpacht worden. Waarom wordt er niet gekozen voor braakleggen en het laten ontstaan van procesnatuur?

3. Wegen de pachtopbrengsten op tegen het uitstel van de aanleg van natuur en mogelijk verdere kwaliteitsverlies van bodem?


Met vriendelijke groet,

Paranka Surminski
Partij voor de Dieren

Indiendatum: nov. 2017
Antwoorddatum: 12 dec. 2017

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.


1. Kunt u aan ons toelichten op welke wijze het besluit om €150.000 uit de begrotingspost Soortenbescherming en €180.000 uit de begrotingspost PAS en Natura 2000 te gebruiken voor de herschikking VTH-taken past binnen het beleid van BrUG, mede gezien het succes van de leefgebiedenbenadering?

Antwoord:
Het natuurbeleid, zoals gesteld in BrUG, bestaat uit zowel het beschermen van natuur als het ontwikkelen van (nieuwe) natuur. De dekking voor de taken m.b.t vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) komt uit de daarvoor bedoelde reguliere begrotingspost en legesinkomsten. Het benodigde restant voor 2018 komt grotendeels uit de daarvoor bedoelde begrotingspost “Natuurwet” en éénmalig uit Soortenbescherming en PAS. VTHtaken zijn belangrijke instrumenten gericht op het beschermen van natuur en dragen in hoge mate bij aan de langdurige doorwerking van het beleid op het gebied van Soortenbescherming en Natura 2000/PAS. Daarom is voorgesteld ook uit deze deelprogramma’s de benodigde dekking te zoeken die nodig is voor de opdracht aan de omgevingsdiensten voor 2018. Dit in afwachting van een voorstel voor structurele dekking per 2019. Overigens zal, conform de memo gedeputeerde over dit onderwerp van 13 december 2017, ingeval van onderuitputting bij de Jaarrekening 2017, aan PS worden voorgesteld uit het resultaat 2017 weer € 150.000 en € 180.000 te bestemmen voor respectievelijk Soortenbescherming en PAS.


2. Grond in het NNB waarvoor niet direct een eindbeheerder wordt gevonden, kan verpacht worden. Waarom wordt er niet gekozen voor braakleggen en het laten ontstaan van procesnatuur?

Antwoord:
Op de ambitiekaart van het Natuurnetwerk Brabant staat aangegeven welke natuurbeheertypen waar gerealiseerd moeten worden. Op enkele percelen staat als ambitie “procesnatuur” op de kaart. De ambitiekaart staat centraal in het handelen van het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB). Van de percelen die in bezit zijn bij de provincie wordt een deel omgevormd naar nieuwe natuur en een deel wordt door het GOB verpacht in afwachting van de definitieve omvorming naar het gewenste ambitietype. De pacht staat ten dienste van de realisering van het NNB en vindt binnen het NNB plaats in de vorm van een pakket genaamd natuurpacht of natuurpacht plus. Het na te streven natuurbeheertype is leidend voor natuurontwikkeling van een perceel in het NNB. Voor procesnatuur is overigens minimaal een grote aaneengesloten oppervlakte nodig (bijvoorbeeld 500 ha).


3. Wegen de pachtopbrengsten op tegen het uitstel van de aanleg van natuur en mogelijk verdere kwaliteitsverlies van bodem?

Antwoord:
Nee, het GOB verpacht niet om opbrengst te generen en hanteert de volgende uitgangspunten:
• Als er nog geen eindbeheerder is gevonden die natuuraanleg op zich neemt, dan wordt de aanleg uitgesteld. Als gevolg daarvan wordt de grond verpacht via natuurpacht (plus).
• Door het pakket natuurpacht of natuurpacht plus, waarin voorwaarden ten aanzien van bodem zijn opgenomen, vindt geen verder kwaliteitsverlies van de bodem plaats.


Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,

de voorzitter, de secretaris,
prof. dr. W.B.H.J. van de Donk drs. M.J.A van Bijnen MBA

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Vragen over het verzoek van RE-Actiegroep De Bleieven om gehoor te geven aan de zorgplicht om gevaar voor de volksgezondheid door endotoxine te voorkomen

Lees verder

Vervolgvragen over het intrekken van steun aan de BZV door ZLTO

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer