Vragen over het verzoek van RE-Actie­groep De Bleieven om gehoor te geven aan de zorg­plicht om gevaar voor de volks­ge­zondheid door endo­toxine te voorkomen


Indiendatum: nov. 2017

Schriftelijke vragen van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant betreffende het verzoek van RE-Actiegroep De Bleieven om gehoor te geven aan de zorgplicht om gevaar voor de volksgezondheid door endotoxine te voorkomen.


Geacht college,

Op 24 oktober is er bij de provincie Noord-Brabant een brief binnengekomen van Re-Aktiegroep de Bleieven. In de brief worden Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten opgeroepen om iets te doen aan de situatie die dreigt te ontstaan in Nijnsel. De gemeente Meierijstad is voornemens om een omgevingsvergunning te verlenen voor een megastal aan de Lieshoutseweg, waar zich al veel veehouderijen bevinden.

1. Ziet u het gebied rondom de Lieshoutseweg in Nijnsel als een overbelast gebied? Zo nee, waarom niet?

2. Deelt u de mening van de leden van Re-Aktiegroep Bleieven dat zij in een endotoxine risicogebied wonen? Zo nee, waar baseert u dat op?

3. Deelt u de mening van Bleieven dat de gemeente Meierijstad de gezondheid van mensen in gevaar brengt door in te stemmen met de komst van de nieuwe megastal?

4. Deelt u de mening van Bleieven dat u hier mede verantwoordelijk voor bent?

5. Bent u op de hoogte van de gevaren die de cumulatie van met name varkenshouderijen met zich mee brengt?

6. Vindt u dat u een zorgplicht hebt om de inwoners van Noord-Brabant te beschermen door volksgezondheidsrisico’s door endotoxine te voorkomen? Zo nee, waarom niet?

7. Neemt de uitstoot van met name endotoxinen toe met nieuwvestiging van een extra varkensstal in Nijnsel? Zo nee, waar baseert u dat op?

8. Klopt het dat er momenteel nog geen regelgeving is op het gebied van endotoxinen?

9. Kunt u voor de inwoners van Nijnsel maatwerk verrichten om volksgezondheidsrisico’s door endotoxine te voorkomen? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

10.Zijn er nog andere manieren waarop u kunt of gaat proberen de komst van de megastal tegen te houden? Zo ja, welke?


Met vriendelijke groet,

Marco van der Wel en Paranka Surminski
Partij voor de Dieren

Indiendatum: nov. 2017
Antwoorddatum: 21 nov. 2017

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

1 . Ziet u het gebied rondom de Lieshoutseweg in Nijnsel als een overbelast gebied? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
De provincie heeft in de Verordening ruimte cumulatieve normen voor geur en fijnstof opgenomen. Dit zijn aspecten van de belasting van een gebied die de gemeente in het kader van de vergunningaanvraag moet toetsen aan onze Verordening ruimte. Het oordeel over de totale belasting in het gebied en of er daarmee sprake is van een overbelast gebied is een afweging die de gemeente maakt.

2 . Deelt u de mening van de leden van Re-Aktiegroep Bleieven dat zij in een endotoxine risicogebied wonen? Zo nee, waar baseert u dat op.

Antwoord:
Nee. In opdracht van het BPO is eind 2016 de notitie handelingsperspectieven Veehouderij en Volksgezondheid: endotoxine toetsingskader v1.0 opgesteld, hierna de endotoxine notitie. In deze notitie is een werkwijze opgenomen voor de beoordeling van endotoxine blootstelling (zie antwoorden van GS op Statenvragen van de PvdD van 9 mei 2017). De gemeente heeft de endotoxine notitie toegepast. Hieruit komt naar voren dat mogelijke risico’s aanvaardbaar zijn. Overigens is voor deze aanvraag een milieueffect rapport opgesteld.

3 . Deelt u de mening van Bleieven dat de gemeente Meierijstad de gezondheid van mensen in gevaar brengt door in te stemmen met de komst van de nieuwe megastal.

Antwoord:
Nee. Wij hebben geen aanwijzingen dat de gemeente bij de beoordeling van de vergunningaanvraag onzorgvuldig handelt. Overigens is het de taak van de rechter om een vergunning te toetsen. Wij beoordelen of de vergunning in lijn is met ons ruimtelijk beleid. Daarom hebben wij eerder een ontheffing voor een bouwblok van 3 ha. geweigerd. Dit heeft geleid tot een zaak bij de Raad van State die voor ons negatief is uitgevallen en wij de ontheffing moesten verlenen (zie antwoorden van GS op Statenvragen van de SP van 31 mei 2016). In deze beantwoording geven wij aan dat het nu aan de gemeente is om de belangenafweging te maken.

4 . Deelt u de mening van Bleieven dat u hier mede verantwoordelijk voor bent?

Antwoord:
zie antwoord op vraag 3 en 6.

5 . Bent u op de hoogte van de gevaren die de cumulatie van met name varkenshouderijen met zich mee brengt?

Antwoord:
Ja. In de endotoxine notitie is ook aandacht besteed aan het aspect cumulatie.

6 . Vindt u dat u een zorgplicht hebt om de inwoners van Noord-Brabant te beschermen door volksgezondheidsrisico’s door endotoxine te voorkomen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
De overheid als totaal heeft de zorgplicht om zijn burgers in voldoende mate te beschermen. Vanuit onze provinciale rol hebben wij cumulatiebepalingen opgenomen in de Verordening ruimte en een stevige bijdrage geleverd aan de endotoxine notitie. Het oordeel over individuele vergunningaanvragen is aan het bevoegde gezag.

7 . Neemt de uitstoot van met name endotoxinen toe met nieuwvestiging van een extra varkensstal in Nijnsel? Zo nee, Waar baseert u dat op.

Antwoord:
Ja. In het kader van de vergunningaanvraag wordt door het bevoegde gezag beoordeeld of sprake is van een toelaatbare situatie.

8 . Klopt het dat er momenteel nog geen regelgeving is op het gebied van endotoxinen?

Antwoord:
Ja, er is nog geen wettelijk verankerd toetsingskader voor endotoxine. Wel dient er bij procedures in kader van milieu en ruimtelijke ordening aandacht te zijn voor de volksgezondheid. Dit is herhaalde malen in uitspraken van de Raad van State bevestigd.

9 . Kunt u voor de inwoners van Nijnsel maatwerk verrichten om volksgezondheidsrisico ’s door endotoxine te voorkomen? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Nee. Dit is de rol van het bevoegde gezag bij de vergunningverlening in kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, in dit geval de gemeente.

10 . Zijn er nog andere manieren waarop u kunt of gaat proberen de komst van de megastal tegen te houden? Zo ja, welke?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 3.


Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,

de voorzitter, de secretaris,
prof. dr. W.B.H.J. van de Donk ir. A.M. Burger