Vragen over de bestem­mings­wij­ziging ten behoeve van perma­nente bewoning van recre­a­tie­wo­ningen in gebied de Stille Wille


Indiendatum: sep. 2017

Schriftelijke vragen van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant betreffende de bestemmingswijziging ten behoeve van permanente bewoning van recreatiewoningen in gebied de Stille Wille.

Geacht college,


Op 19 september 2017 stond in het Brabants Dagblad dat met het vaststellen van een nieuw bestemmingsplan de Oirschotse gemeenteraad een einde maakt aan jaren van illegale bewoning op recreatiepark Stille Wille.

1. Bent u bekend met dit bericht?

Wethouder Sylvia Bloemsma zegt in het artikel dat een gebied met de bestemming 'natuur' nu de bestemming 'bos' heeft gekregen.

2. Kunt u, al dan niet na de gemeente te hebben geconsulteerd, toelichten om welk gebied het gaat?

3. Is het gedeelte natuur dat wordt gewijzigd in bos beschermd (NNB, Natura 2000)? Zo ja, hoe wordt dit gecompenseerd?

4. Komen er met het plan van de gemeente Oirschot provinciale belangen in het geding? Zo ja, welke?

5. Wat is planologisch het verschil tussen natuur en bos?

6. Waarom worden agrariërs in de directe omgeving bij een bestemming ‘bos’ niet belemmerd in het beregenen van hun gronden en bij bestemming ‘natuur’ wel?

Voor het noordoostelijke kwadrant van recreatiepark De Stille Wille wordt kwaliteitsverbetering toegepast in de vorm van natuurlijke en landschappelijke investeringen. Op 29 december 2015 heeft er een flora- en faunaonderzoek plaatsgevonden. In het kader daarvan is een ecoloog op locatie geweest om de situatie te bekijken en te kunnen beoordelen. Het onderzoek heeft zich geconcentreerd op het noordoostelijk kwadrant van het plangebied.

De conclusies en aanbevelingen van de ecoloog omvatten onder meer het volgende: Het plangebied vormt mogelijk leefgebied van vogelsoorten met jaarrond beschermde nesten (waarvan ook het leefgebied/de functionele leefomgeving beschermd is) die bekend zijn uit de omgeving, zoals buizerd, bosuil of boomvalk. Nader onderzoek is noodzakelijk. Ook moet er worden bepaald of er eventueel vliegroutes en/of foerageergebieden van vleermuizen aanwezig zijn.

7. Heeft dit nader onderzoek al plaatsgevonden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat zijn de resultaten hiervan?

Wij vernemen graag uw reactie en danken u bij voorbaat voor de beantwoording.


Met vriendelijke groet,

Paranka Surminski
Partij voor de Dieren

Indiendatum: sep. 2017
Antwoorddatum: 10 okt. 2017

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.


1 . Bent u bekend met dit bericht?

Antwoord:
Nee. Wel is ons het door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan bekend.

2 . Kunt u, al dan niet na de gemeente te hebben geconsulteerd, toelichten om welk gebied het gaat?

Antwoord:
Ja. Het betreft een circa 11.2 hectare groot bosgebied dat als wandelbos deel uitmaakt van het recreatiepark.

3 . Is het gedeelte natuur dat wordt gewijzigd in bos beschermd (NNB, Natura 2000)? Zo ja, hoe wordt dit gecompenseerd?

Antwoord:
Nee. Het bos maakt geen deel uit van het NNB of een aangewezen Natura 2000 gebied.

4 . Komen er met het plan van de gemeente Oirschot provinciale belangen in het geding? Zo ja, welke?

Antwoord:
Nee.

5 . Wat is planologisch het verschil tussen natuur en bos?

Antwoord:
Bij een natuurbestemming hoeft er per definitie geen sprake te zijn van bos. Ook andere doeltypen kunnen natuurwaarden vormen, zoals bijvoorbeeld water en heide. Ingeval van een bestemming 'Bos' hoeft er per definitie geen sprake te zijn van (te beschermen) natuur. Er kan namelijk sprake zijn van een productiegericht bos.

6 . Waarom worden agrariërs in de directe omgeving bij een bestemming 'bos' niet belemmerd in het beregenen van hun gronden en bij bestemming 'natuur' wel?

Antwoord:
Dit hangt af van de doelsoort 'Bos' die aanwezig is of wordt ontwikkeld. In dit geval zal er volgens de gemeente Oirschot ter plaatse geen sprake zijn van 'natte natuur' waardoor agrariërs niet belemmerd worden in het beregenen van hun gronden. Ingeval er wel sprake zou zijn van zogenaamde 'natte natuur', kunnen er wel beperkingen gelden ten aanzien van het beregenen van aangrenzende gronden.

7 . Heeft dit nader onderzoek al plaatsgevonden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat zijn de resultaten hiervan?

Antwoord:
Nee. Nader onderzoek, naar vogelsoorten met jaarrond beschermde nesten en of eventuele vliegroutes en/of fourageergebieden van vleermuizen aanwezig zijn, is nog niet uitgevoerd. Na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan investeert de eigenaar van het park in kwaliteitsverbeterende maatregelen in het Noordoostkwadrant Stille Wille, zoals opgenomen in de bijlage van de regels van het bestemmingsplan. Om het herstel- en ontwikkelingsbeheer van het noordoostkwadrant in goede banen te leiden wordt een aanvullend beheer- en inrichtingsplan opgesteld voor de komende 10 jaar. Voordat het plan wordt opgesteld zal eerst nader onderzoek worden gedaan naar de aanwezige flora en fauna.


Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,

de voorzitter, de secretaris,
prof. dr. W.B.H.J. van de Donk ir. A.M. Burger

Interessant voor jou

Technische vragen over Intensivering toezicht veehouderijen

Lees verder

Vragen over lekkende opslagtanks mestverwerker Den Ouden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer