Vragen over de kaalslag op een natuur­gebied in Zundert, die als compen­sa­tie­natuur is aangelegd


Geacht college,

Recent is een klein natuurgebied in Rijsbergen, gemeente Zundert, verdwenen (zie foto’s). Het betreffende gebied is in het verleden aangelegd als natuurcompensatie voor de aanleg van de hogesnelheidslijn (HSL), en vormt de aansluiting met een recent door de gemeente aangelegde ecologische verbindingszone. Het gaat om het gebied gelegen langs de A16/HSL, tussen de Paandijksestraat en de grens met België. Wij hebben hierover de volgende vragen.

1. Bent u bekend met de kaalslag van dit natuurgebied?

2. Wat is de reden voor het verdwijnen van het natuurgebied?

3. Kunt u bevestigen dat het betreffende natuurgebied jaren geleden is aangelegd als natuurcompensatie voor een gebied dat is aangetast ten behoeve van de HSL?

4. De natuur in het gebied is geheel verdwenen. Bent u met ons van mening dat de natuurwaarden dienen te worden hersteld? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?

5. Is hier sprake van een onrechtmatige daad? Indien ja, wordt er door u actie ondernomen?

6. Indien ‘ja’ op vraag 3: welke natuurwaarden had het gebied dat heeft moeten wijken voor de HSL, en heeft het nu verdwenen natuurgebied die natuurwaarden kwalitatief geëvenaard?

In 2014 concludeerde de Zuidelijke Rekenkamer (ZRK) dat het provinciale natuurcompensatiebeleid verbetering behoefde. De provincie zou volgens de rekenkamer in haar handhavende rol nog te vaak onvoldoende krachtig optreden tegen gemeenten, bij het niet of onvoldoende nakomen van compensatie-afspraken.

7. Hoe is de kaalslag van het natuurgebied te bezien in het licht van het onderzoek van de ZRK?

8. Is er tussen de gemeente Zundert en de provincie contact geweest over het verdwijnen van het natuurgebied? Zo ja, wat is hierover vanuit de provincie kenbaar gemaakt richting de gemeente? Zo nee, waarom niet?

De provincie heeft n.a.v. het ZRK-onderzoek gesteld dat de planologische bestemmingswijziging voldoende zekerheid zou bieden dat natuurcompensatie op lange termijn veiliggesteld zou zijn.

9. Staat u nog achter uw stelling, nu blijkt dat een gemeente zich er niets van aantrekt?

10. Hoe kan de provincie voorkomen dat ook op andere locaties gemeentes zich niet houden aan de bescherming van natuurcompensatie (gerealiseerd of nog te realiseren)?


Met vriendelijke groet,

Paranka Surminski,
Partij voor de Dieren